Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2015, br. 2, str. 161-180
Upravljanje poslovnim uspehom
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresaljsavic@open.telekom.rs, mrvladimirradovanovic@yahoo.com
Ključne reči: efektivnost; efikasnost; merenje poslovnog uspeha; model poslovnog uspeha; finansijski pokazatelji; prizma performansi
Sažetak
U ovom radu se prvo ukazuje na suštinu i svrhu merenja poslovnog uspeha kao i na teorijskometodološke probleme u definisanju modela za merenje ukupnog poslovnog uspeha. Izražavanjem i merenjem ukupnog poslovnog uspeha kvantitativno se formalizuje i definiše efikasnost i efektivnost funkcionisanja celokupnog sistema preduzeća. Savremeno okruženje koje odlukuje složenost, neizvesnost, česte i značajne promene i postojanje izražene konkurencije zahteva od preduzeća da stalno unapređuju sisteme merenja poslovnog uspeha. U radu se, ne sporeći značaj finansijskih merila za kontrolu i merenje poslovnog uspeha, ističe neophodnost uspostavljanja novih pristupa gde su finansijski pokazatelji kombinovani sa velikim brojem nefinansijskih pokazatelja. Iskustva u praktičnoj primeni pojedinih modela su vredna saznanja u kom pravcu treba dalje ići da bi menadžeri imali efikasniju podršku u upravljačkom procesu. Imajući ovo u vidu rudarska preduzeća treba da unapređuju sisteme za kontrolu i merenje poslovnog uspeha, crpeći iskustva iz kompleksne poslovne prakse odnosno utvrđivanju svih onih merila koja su stekla atribute efikasnog upravljačkog instrumenta.
Reference
Domanović, V., Bogićević, J. (2011) Mogućnosti primene Balanced Scorecard koncepta u Srbiji. u: Naučni skup Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, Palić: Naučno društvo ekonomista Srbije
Domanović, V. (2013) Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 1, str. 31-44
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2013) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 161
Grozdanović, D.Ž. (2003) Osnovi ekonomike preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Kaličanin, Đ.M. (2005) Formulisanje i primena strategija stvaranja vrednosti. Beograd: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Kaplan, R., Norton, D. (2000) Having Trouble With Your Strategy?, Then Mapit!. Harvard Business Review, p. 4. September-; October
Krstić, B. (2007) Model merenja performansi ukupne poslovne uspešnosti preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Kukoleča, S.M. (1994) Ekonometar. Beograd: S.A.M. Konsalting centar
Milisavljević, M. (2005) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, str. 5
Neely, A. (2003) Business performance measurement. Cambridge University Press, p. 153
Nikolić, M., Malenović, N., Pokrajčić, D., Paunović, B. (2005) Ekonomika preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 122, 136, 475
Pešalj, B. (2006) Merenje performansi preduzeća tradicionalni i savremeni sistemi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Pokrajčić, D. (2002) Ekonomika preduzeća. Beograd: Autorsko izdanje-Čigoja štampa, str. 356
Ratković, A.M. (2005) Upravljanje dinamikom poslovnog uspeha. Beograd: Autorsko izdanje, str. 67, 79
Savić, Lj. (2010) Uloga menadžmenta u unapređenju efektivnosti i efikasnosti preduzeća. Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, str. 100; Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/MMEB1502161S
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2015.