Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology and Psychology
2005, vol. 4, br. 1, str. 69-78
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Unus mundus - kao utopija i stvarnost
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Optimističke vizije budućnosti istorije čovečanstva, koje se nalaze u nekim shvatanjima novovekovnog filozofskog mišljenja sadrže univerzalističku ideju o potrebi stvaranja ljudskog sveta kao jedinstvenog svetskog društva. Integracioni procesi koji se ostvaruju u okviru evropskog "kruga" čovečanstva predstavljaju bitni konstituens globalizujućeg procesa, kao načina našeg savremenog istorijskog bivstvovanja. Da li savremena evropska istorija koja se zbiva u znaku različitih ujedinjavanja, kao deo svetsko-istorijskog kretanja, predstavlja približavanje filozofskim idejama o ujedinjenom čovečanstvu, ili one još uvek ostaju u sferi utopijskog mišljenja - pitanje je koje prevazilazi saznajne moći pragmatičke svesti. Jer, univerzalistička i kosmopolitska ideja "Unus Mundus", koja se ostvaruje na najrazličitije načine, u najrazličitijim formama ujedinjavanja, u svim sferama društvenog života, ne predstavlja ostvarenje novovekovnog sna o jedinstvenom svetu kao suštinskom progresu u istoriji čovečanstva.

Ključne reči

progres; savremena evropska istorija; integracioni procesi; utopijsko mišljenje; svetsko-istorijski proces; globalizacija; ljudski svet; ujedinjeno čovečanstvo; društvena stvarnost

Reference

Adorno, T. (1972) Tri studije o Hegelu / Hegel: Three studies. Sarajevo: Veselin Masleša
Barnes, H.E., ur. (1982) Uvod u istoriju sociologije. Beograd: BIGZ
Bauman, Z. (2003) Turisti i vagabundi / Tourists and vagabonds. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bek, U. (2003) Virtuelni obveznici / Virtual taxpayers. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bloh, E. (1966) Tübingenski uvod u filozofiju. Beograd: Nolit
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica, itd: CID
Galbraith, J.K. (1995) Ekonomija u perspektivi - kritička povijest. Zagreb: Marketing-tehnologija / MATE
Gidens, E. (2003) Svet koji nam izmiče. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Habermas, J. (2005) Da li Hegelovi prigovori Kantu pogađaju i teoriju diskursa? / Does Hegel's critique of Kant apply to discourse ethics?. u: Moderno čitanje Kanta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hegel, G.W.F. (1951) Filozofija povijesti. Zagreb, itd: Kultura
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Kangrga, M. (1983) Etika ili revolucija - prilog samoosvješćivanju komunističke revolucije. Beograd: Nolit
Kangrga, M. (1984) Praksa, vrijeme, svijet - iskušenje mišljenja revolucije. Beograd: Nolit
Kant, I. (1974) Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države. Beograd: Časopis Ideje
Kelner, D. (2003) Globalizacija i postmoderni zaokret / Globalisation and the postmodern turn. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kersting, V. (2005) Politika, sloboda i poredak / Politics, freedom and order. u: Moderno čitanje Kanta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lefevr, A. (1973) Marksizam - aktuelni problemi marksizma / Marxism: Current problems of Marxism. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Lukač, Đ. (1959) Mladi Hegel. Beograd: Kultura
Marks, K., Engels, F. (1964) Nemačka ideologija / The German ideology. Beograd, itd: Kultura
Marx, K., Engels, F. (1973) Rani radovi. Zagreb: Naprijed
Mitelman, Dž. (2003) Dinamika globalizacije / Dynamics of globalisation. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Robertson, R. (2003) Globalizacija kao problem. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rus, V. (1969) Dijalektika čoveka i sveta. Beograd: Institut za međunarodni radnički pokret
Skler, L. (2003) Rivalska shvatanja globalizacije / Rival interpretations of globalisation. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šešić, B.V. (1986) Filozofija istorije. Novi Sad: Matica srpska
Tartalja, S.D. (1976) Skriveni krug - obnova ciklizma u filozofiji istorije. Beograd: Ideje
Thurow, L.C. (1997) Budućnost kapitalizma. Zagreb: MATE
Veljak, L. (2002) Razvoj, modernizacija i civilno društvo / Development, modernisation and civic society. Treći program Radio Beograda, br. 113, 114
Wolf, M. (2003) Da li će nacionalne države preživeti globalizaciju / Will the nation-state survive globalisation. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zaječaranović, G.J. (1969) Dijalektika nemačke klasične filozofije. Novi Sad: Kulturni centar
Zimel, G. (1994) Problemi filozofije istorije / The problems of the philosophy of history. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića