Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, br. 160, str. 110-131
O kulturnoj demokratiji na neoliberalnim tržištima ili zašto o ukusima treba raspravljati
Institut za evropske studije, Beograd
Projekat:
Srbija u procesima evropskih integracija: globalni kontekst, institucije, identitet (MPNTR - 179014)

Ključne reči: kultura; demokratija; neoliberalna ideologija; slobodno tržište; kreativne industrije; kulturno izuzeće
Sažetak
Predmet ovog rada je status kulturnog dobra na savremenim tržištima roba i usluga. Istraživanje polazi od premise da u savremeno doba odnos između demokratije i kulture nije moguće razmatrati izvan vrednosne matrice neoliberalnog kapitalizma, koji ostvaruje neposredan i odlučujući uticaj na kulturno polje. Pojmovna aparatura je precizno definisana i potom su analizirane različite teorijske perspektive utemeljene na narativima humanističkog i antropološkog pristupa kulturi. Predstavljena je neoliberalna paradigma o kreativnim industrijama, a posebna pažnja posvećena je institutu kulturnog izuzeća u trgovinskim ugovorima iz dve suprotstavljene perspektive: SAD i STO, s jedne strane, i evropskog pristupa kulturnoj politici, s druge. Cilj rada je da naučnom metodologijom diskutuje odnos između normativnih načela kulturne demokratije i praksi neoliberalnih tržišta. Zaključujemo da savremena kulturna politika treba da se izbori da obezbedi srazmeru između tržišno usmerenih kreativnih industrija i kulture čiji je smisao u ostvarivanju različitih neprofitnih funkcija: estetskih, etičkih, obrazovnih, identitetskih, demokratskih.
Reference
Adams, D., Goldbard, A. (1995) Cultural democracy: Introduction to an idea. Webster's World of Cultural Democracy, 18. jul 2018, http://www.wwcd.org/cd2.html
Arnold, M. (1932) Culture and Anarchy. London: Cambidge University Press
Bidney, D. (1953) Theoretical Anthropology. New York: Columbia University Press
Bourdieu, P. (1984) Distinction a social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press
Bradić, N. (2017) Kreativne industrije i tržište. u: Kostić A. [ur.] Kultura osnova državnog i nacionalnog identiteta, Beograd: SANU, 2017
Brunel, P. (2012) Democratization of culture. Études, Paris, 2012/5 (Vol. 416), S. E. R
Burri, M. (2014) Trade versus culture: The policy of cultural exception and the WTO. u: Donders K., Pauwels C., Loisen J. [ur.] The Palgrave Handbook of European Media Policy, UK: Palgrave Macmillan
Creative Industries Task Force (CITF) (1998) Creative industries: Mapping document. London: Department for Culture, Media and Sport (DCMS)
Džejmson, F. (1985) Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma. Treći program, Beograd: Radio Beograd, br. 64
Đorđević, J. (2012) Uvod. u: Đorđević J. [ur.] Studije kulture, Zbornik, Beograd: Službeni glasnik, drugo izdanje
Đukić, V. (2012) Država i kultura - studije savremene kulturne politike. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Feri, L. (1994) Homo aestheticus - otkriće ukusa u demokratskom dobu. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fiona, M. (1995) New drama over film quota directive. European Voice, 5-11, October 1995
Florida, R. (2002) The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life. Melbourne: Pluto
Howkins, J. (2007) The creative economy: How people make money from ideas. London: Penguin
Huntington, S.P. (1996) The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order. New York: Simon & Schuster
Iglton, T. (2017) Kultura. Beograd: Clio
Jovanović, M. (2017) Debata o predsedničkim i parlamentarnim izborima u Francuskoj i Nemačkoj 2017. Beograd: Institut za evropske studije, izlaganje 2.11.2017, 9. maj 2018, https://www.youtube.com/watch?v=7qsODI_JyQo
Jowett, G.S., o'Donnell V. (2006) Readings in propaganda and persuasion: New and classic essays. Thousand Oaks: SAGE Publications
Kant, I. (2004) Kritika moći suđenja. Beograd: Dereta
Kivan, N., Majnhof, U.H. (2008) Sagledavanje kulturne raznolikosti - diskursno-analitički pristup. u: Majnhof U.H., Triandafilidu A. [ur.] Transkulturna Evropa - kulturna politika u Evropi koja se menja, Beograd: Clio
Lakićević, D. (2018) Portret političara u mladosti. Beograd: Arhipelag
Leavis, F.R. (1930) Mass Civilization and Minority Culture. Cambridge: Minority Press
Majstorović, S. (1977) Kultura i demokratija. Beograd: Prosveta
Mandel, E. (1981) Kasni kapitalizam. Pokušaj marksističkog objašnjenja. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine
Mcguigan, J. (1992) Cultural populism. London-New York: Routledge
McGuigan, J. (2016) Neoliberal Culture. London: Springer Nature
Mijatović, R.Lj. (2014) Kulturna diplomatija i identitet Srbije. Beograd: FDU
Milutinović, I. (2017) Medijska politika i praksa - Evropa i Srbija. Beograd: Institut za evropske studije
Ministerial Creative Industries Mapping Group (CIMG) (2001) Creative industries: Mapping document. London: Department for Culture, Media and Sport (DCMS)
Piper, P. (2017) O ulozi nacionalne akademije u oblikovanju jezičke i kulturne politike. u: Kostić A. [ur.] Kultura osnova državnog i nacionalnog identiteta, Beograd: SANU
Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015) Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Beograd: RTS izdavaštvo
Stojković, B. (1995) Kulturna politika evropske integracije - Evropska unija i Savet Evrope. Beograd: Institut za evropske studije
Šobe, F., Marten, L. (2014) Međunarodni kulturni odnosi. Beograd: Clio
UNESCO (2005) Konvencija o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza. 13. jun 2018, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149502m.pdf
UNESCO (2001) Univerzalna deklaracija UNESCO o kulturnoj raznolikosti. 13. jun 2018, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_hr.pdf
Velek, R., Voren, O. (1965) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Work Foundation (WF) (2007) Staying ahead: The economic performance of the UK's creative industries. London: DCMS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1860110M
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.