Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2008, vol. 57, br. 2, str. 191-199
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 08/09/2008
Otvoreni kurikulum dečjeg vrtića
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda

Sažetak

U radu je prikazan jedan oblik akcionog istraživanja u razvijanju i oblikovanju otvorenog kurikuluma vaspitača dečjeg vrtića 'Cerak' u Beogradu. U prvom delu rada prikazana su tumačenja teorije i prakse kurikuluma u vaspitanju i obrazovanju. Razlike koje postoje u tumačenjima, shvatanjima i određivanju kurikuluma proizilaze, pre svega, iz orijentacije samih autora koji ih definišu i objašnjavaju, njihovih ličnih stavova i odnosa prema praksi kurikuluma. Pristup kurikulumu koji je zastupljen u radu bazira se na tvrdnji i postavkama Stenhausa koji kurikulum posmatra kao proces i praksu, kao i na radovima N. King koja je ukazala na uticaj konteksta u praksi kurikuluma. Razvijanje otvorenog kurikuluma u vaspitno-obrazovnom procesu posmatra se kroz odnos vaspitača prema procesu učenja. Planiranjem, vođenjem, posmatranjem i vrednovanjem vaspitač razrađuje koncepciju programa (kreira kurikulum) i na taj način se izgrađuje kao profesionalac. Ovaj rad pokazuje da dilema vaspitača predstavlja osnovu za građenje veza između naučnih teorija učenja i podučavanja predškolskog deteta i konkretnih vaspitnih postupaka. Njihovo preispitivanje i usklađivanje predstavlja osnov za istraživanje sopstvene prakse. Vaspitač direktno učestvuje u kreiranju i programiranju vaspitno-obrazovnog rada, rekonstruiše vaspitno-obrazovni proces i preispituje svoju ulogu. Vrtić koji razvija otvoreni kurikulum uključuje mišljenje i učenje u zajednici te tako postaje mesto življenja.

Ključne reči

otvoreni kurikulum; akciono istraživanje; kreiranje i programiranje vaspitno-obrazovnog rada; istraživanje prakse

Reference

Dewey, J. (1938) Experience and education. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Kemmis, S. (1981) The action research planner. Victoria: Deakin University Press
Miljak, A. (1989) Vaspitač - stvaratelj ili izvršilac programa. Predškolsko dete, broj 2
Miškeljin, L. (2003) Primeri adekvatne i neadekvatne prakse za rad sa decom od tri do pet godina. Savremena škola, Beograd, broj 3
Pešić, M. (1989) Programiranje vaspitno-obrazovnog rada u dečjem vrtiću. Predškolsko dete, vol. 19, broj 2,13 -16
Pešić, M.M. (1998) Akciono istraživanje i kritička teorija vaspitanja. u: Pešić M., i dr. [ur.] Pedagogija u akciji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 19-31
Stenhouse, L. (1975) An introduction to curriculum research and development. London, itd: Heinemann