Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 22  
Back povratak na rezultate
Turizam
2019, vol. 23, br. 1, str. 34-52
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/07/2019
doi: 10.5937/turizam23-20881
Students' perception of city branding: The case of Kastamonu and Kastamonu University
(naslov ne postoji na srpskom)
aSakarya Uygulamalı Bilimler University, Tourism Faculty, Tourism Management, Sapanca/Sakarya, Turkey
bKastamonu University, Tourism Faculty, Tourism and Hotel Management, Kastamonu, Turkey
cSakarya Uygulamalı Bilimler University, Tourism Faculty, Gastronomy and Culinary Arts Department, Sapanca/Sakarya, Turkey
dSakarya Uygulamalı Bilimler University, Tourism Faculty, Tourism and Hotel Management, Sapanca/Sakarya, Turkey

e-adresa: pamukcuhuseyin@gmail.com

Sažetak

(ne postoji na srpskom)
Recent developments in technology have led to changes in the way we manufacture and the manufacturing volume which allowed for increased competition in the global market. Such competition applies not only to products and businesses, but also to cities, states and destinations. In this context, branding plays an important role in the marketing of cities and states. With its unique natural, historical and cultural assets, Turkey has a number of cities eligible for city branding. Turkish city of Kastamonu, one of the candidates for city branding, boasts a number of cultural assets which drive the tourism sector in the city. The aim of this study was to measure the Kastamonu University, Faculty of Tourism students' perception of city brand associated with the city of Kastamonu. A total number of 505 questionnaires were completed by the university students and the data collected was analyzed using a statistics software suite; frequencies, percentages, means, factor analysis, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) were used for data processing. As a result, a total number of seven dimensions were found with respect to the students' perception of Kastamonu as a city brand. Statistically significant differences were found between parameters such as age and gender of the students, years of academic study, income, place of origin, previous knowledge of the city, first impression of the city and current opinion about the city and these dimensions.

Ključne reči

Reference

Aaker, J. (2009) Building innovate brands. Stanford: Stanford Press
Ailawadi, K.L., Keller, K.L. (2004) Understanding retail branding: Conceptual insights and research priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331-342
Altunbaş, H. (2007) Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması 'Şehirlerin Markalaşması'. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 156-162
Anholt, S. (2005) How the world sees the world's cities. Place Branding, 2/1, 18
Avcılar, M.Y., Kara, E. (2015) Şehir markası kavramı ve marka şehir yaratma stratejilerine yönelik literatür i̇ncelemesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, 76-94
Balcı, A. (1995) Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Banger, G. (2006) Marka Olmak. http://www.gurcanbanger.com /yaz/esk0491.htm
Büyüköztürk, Ş. (2002) Sosyal bilimler için veri analiz el kitab. Ankara: Pegem Yayıncılı
Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Can, M.C., Kazancı,, Başaran, Z. (2014) Kent Markası ve İmajının Belirlenmesi: Rize Örneği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11, 42
Cevher, E. (2012) Kentsel Markalaşma Süreci: Antalya örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1)
Ceylan, S. (2011) Destinasyon Marka İmajı Ve Pamukkale Yöresinde Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2014) Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pagem Akademi
Coşkun, R., Altunışık,, Yıldırım, E. (2017) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri spss uygulamalı. Sakarya Yayıncılık
Dinnie, K. (2011) City branding: Theory and cases. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan
Erdogan, H. (1996) Uluslararası turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi
Field, A. (2000) Discovering statistics using SPSS for Windows. Thousand Oaks: Sage Publication
Fırat, A., Kömürcüoğlu, F. (2015) Muğla şehir markası ve imaj algısı: Muğla sıtkı koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13, 26, 285-304
Garača, V., Jovanović, G., Pejović, L. (2011) Petrovaradin fortress (Novi Sad, Serbia): Tourism spatial planning and design of the upper town for the function of cultural tourism. Turizam, vol. 15, br. 2, str. 65-76
Güler, Y.B., Gürer, A. (2015) Kent marka bağlılığına yerel katılım eğiliminin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 4(1), 64-82
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1998) Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice Hall, 5th ed
Ilgüner, M. (2006) Türkiye'de marka yaratma ve yaşatmanın altın kuralları. İstanbul: Rota Yayıncılık
İri, R., İnal, M.E., Türkmen, H.H. (2011) Şehir pazarlamasında bilinirliğin önemi: Niğde yöresinin bilinirliğinin ölçülmesine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4, 1, 81-96
İslamoğlu, H. (2002) Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Beta Yayınları
Karagöz, Y., Kösterelioğlu, İ. (2008) İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98
Kavaratzis, M. (2009) What can we learn from city marketing practice?. European Spatial Research and Policy, 16(1), 41-58
Kaypak, Ş. (2013) Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Markalaşması ve 'Marka Kentler'. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14, 1
Kerlinger, F.N. (1978) Foundations of behavioral research. New York: McGraw-Hill
Kline, R.B. (2011) Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press, Third Edition
Kotler, P., Gertner, D. (2002) Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, 9(4), 249-261
Kozak, M. (2014) Bilimsel araştırma tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık
Kozak, N. (2014) Turizm pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık, 6. Baskı
Kozak, N. (2012) Turizm bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web Tesisleri
Malhotra, N. (1996) Marketing research: An applied orientation. Prentice Hall, Second Edition
Manić, Ž., Backović, V. (2010) Arhitektura Moderne u funkciji promocije Beograda. Arhitektura i urbanizam, br. 30, str. 47-51
Özdemir, Ş., Karaca, Y. (2009) Kent markası ve marka i̇majının ölçümü: Afyonkarahisar kenti i̇majı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2), 113-134
Paunović, I. (2014) Branding Serbia as a tourist destination on the global market. Turizam, vol. 18, br. 2, str. 59-71
Peker, A.E. (2006) Kentlerin markalaşma sürecinde çağdaş sanat müzelerinin rolü: Kent markalaşması ve küresel landmark. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
Perry, A., Wisnom, D. (2003) Markanın DNA'sı, eşsiz ve dayanıklı markalar yaratmanın kuralları. İstanbul: Çeviren Zeynep Yılmaz. Mediacat Kitapları
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: Free Press
Rainisto, S.K. (2003) Success factors of place marketing: A study of place marketing practice in Northern Europe and United States. Helsinki: Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Doctoral Dissertations 2003/4
Saran, M. (2005) Kent pazarlaması: Güçlü bir kent i̇majı ve kent markası oluşturmak. u: TMMOB Makine Müh. Odası, Marka Yönetimi Sempozyumu, 30
Tek, M. (2009) Kamu yatırımlarında turizmin yeri. u: Türkiye Turizm Stratejisi 2023'de Marka Kentler Projesi: Eleştirel Bir Değerlendirme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20, 2, Bahar, 169-184
Tek, Ö.B. (2005) Modern Pazarlama İlkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık
The Knihgt Frank (2014) The wealth report 2014: A global perspective on prime property and wealth. 03.02.2015, http://www.thewealthreport.net/global-cities/default.aspx
Ülgen, H., Mirze, S.K. (2006) İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Literatür Yayıncılık, 3. Baskı
Watkins, H., Herbert, D. (2003) Cultural policy and place promotion: Swansea and Dylan Thomas. Geoforum, 34(2), 249-266
Yediyıldız, B. (1994) Tarih. İstanbul: MEB Yayınları, II. Cilt
Yuen, B. (2005) Searching for place identity in Singapore. Habitat International, 29(2), 197-214
Yüksel, A., Kara, M.E. (2015) Şehir markası kavramı ve marka şehir yaratma stratejilerine yönelik literatür i̇ncelemesi. Sosyal Ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34
Yüksel, A.M., İnci, V. (2013) Perakende marka değerinin ölçümü ve yapısal eşitlik modeli uygulaması. Ankara: Detay Yayıncılık, 1. Baskı