Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 11, br. 4, str. 159-172
Problematični krediti - kamen spoticanja realnog i finansijskog sektora
Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd

e-adresarmitrovic@megatrend.edu.rs
Sažetak
Rast i razvoj preduzeća zavise od pravilne selekcije i optimizacije finansijske strukture. Drugim rečima, uspeh kompanije određen je izborom kvalitetnih finansijskih sredstava i njihove ročne usklađenosti. U razvijenim privrednim i finansijskim sistemima kompanijama na raspolaganju stoji širok dijapazon izvora finansiranja: emisija sopstvenih akcija, obveznica, emisija drugih dugoročnih i kratkoročnih hartija od vrednosti, zaduživanje kod banka i alternativni izvori finansiranja. Međutim, tržišta zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja izvori finansiranja su svedeni na sopstvena sredstva ulagača i zajmove od bankarskih institucija. U tom kontekstu, neophodna je izgradnja stabilnog bankarskog sistema koji će pružiti podršku strateškom razvoju kompanije, sa jedne strane, i omogućavanju dnevne likvidnosti, sa druge strane.
Reference
*** (2011/2012) Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik, Republika Srbija, broj 45, 94/2011, 119/2012 i 123
Beck, R., et al. (2013) Non-performing loans: What matters in addition to the economic cycle?. European Central Bank, Working paper SerieS NÜ 1515 / february
Cvetanović, S., Mladenović, I. Analiza postojećih izvora finansiranja razvoja u Srbiji. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji, univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Jović, D. (2014) Loši krediti i kozmetičko računovodstvo. Zagreb: Tranzicija
Kay, J. (2009) Narrow banking, the reform of banking regulation. Centre for the Study of Financial Innovation, working paper
Klein, N. (2013) Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Papers, 13(72): 1
Kotlikoff, L. (2010) Jimmy Stewart is dead: Ending the worlds ongoing financial plague with limited purpose banking. Wiley
Leckow, B.R. (2006) The IMF/World Bank global insolvency initiative: Its purpose and principial features. u: Hoelscher S.D. [ur.] Bank Restructuring and Resolution, New York: IMF, pp. 184-195
Makri, V., Tsagkanos, A., Bellas, A. (2014) Determinants of non-performing loans: The case of Eurozone. Panoeconomicus, vol. 61, br. 2, str. 193-206
Mitrović, V.R. (2014) Uticaj privrednog ambijenta na poslovne performanse banaka. Megatrend univerzitet, doktorska disertacija
Rankov, S., Kotlica, S. (2013) Bankruptcy prediction model used in credit risk management. Megatrend revija, vol. 10, br. 4, str. 37-58
Todorović, V. (2013) Alternativni regulatorni pristupi upravljanju bankarskim krizama. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 3, str. 213-227
Vuksanović, E., Todorović, V. Regulatorni okvir bankarstva Srbije kao pretpostavka privlačenja inostranog kapitala. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, str. 120-135
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1404159M
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.