Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2019, vol. 74, br. 3, str. 369-377
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1903369D
Creative Commons License 4.0
Analiza primene višekriterijumskih metoda u optimizaciji izbora hidruličnih bagera na površinskim kopovima uglja
aUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
bMinistarstvo rudarstva i energetike, Beograd

e-adresa: stevan.djenadic@rgf.bg.ac.rs

Projekat

Razvoj savremenih metoda dijagnostike i ispitivanja mašinskih struktura (MPNTR - 35040)

Sažetak

Hidraulični bageri primenjuju se u različitim oblastima privrede a najzastupljeniji su u građevinarstvu i rudarstvu. Na površinskim kopovima sa kontinualnim sistemima, klasifikuju se kao pomoćna mehanizacija a na površinskim kopovima sa diskontinualnim sistemima, kao osnovna mehanizacija. Kako je u oba slučaja njihova primena neizostavna, važno je izvršiti adekvatnu analizu postojećih podataka, u cilju optimizacije izbora tipa hidrauličnog bagera u odnosu na uslove rada datog površinskog kopa. U radu su opisane različite višekriterijumske metode koje su korišćene za analizu hidrauličnih bagera. Ukazano je na prednosti i nedostatke ovih metoda, kao i na kvalitet izlaznih informacija koje one daju a koje mogu značajno da utiču na donošenje budućih odluka pri nabavci ovih mašina.

Ključne reči

višekriterijumske metode; površinski kop uglja; pomoćna mehanizacija; hidraulični bager

Reference

*** (2018) Optimizacija organizacije sredstava i troškova pomoćne mehanizacije u cilju povećanja stepena iskorišćenja jalovinskih i ugljenih sistema na površinskim kopovima EPS-a. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, studija
Abedi, M., Torabi, S.A., Norouzi, G., Hamzeh, M. (2012) ELECTRE III: A knowledge-driven method for integration of geophysical data with geological and geochemical data in mineral prospectivity mapping. Journal of Applied Geophysics, 87(): 9-18
Ashrafzadeh, M., Rafiei, F.M., Isfahani, M-N., Zare, Z. (2012) Application of fuzzy TOPSIS method for the selection of Warehouse Location: A Case Study. Interdisciplinary, Journal Of Contemporary Research In Business, 3, pp. 655-671
Bascetin, A. (2007) A decision support system using analytical hierarchy process (AHP) for the optimal environmental reclamation of an open-pit mine. Environmental Geology, 52(4): 663-672
Behzadian, M., Kazemzadeh, R.B., Albadvi, A., Aghdasi, M. (2010) PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research, 200(1): 198-215
Dalapati, S., Pramanik, S. (2018) A revisit to NC-VIKOR based MAGDM strategy in neutrosohic cubic set enviroment, Neutrosophic Sets and Systems. 21, pp. 131-141
Đenadić, S., Miletić, F., Jovančić, P., Janković, I., Lazić, M. (2018) Analitičko hijerarhijski proces primenjen za selekciju hidrauličnih bagera na površinskim kopovima. u: VIII Međunarodna konferencija OMC 2018, Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju, Zlatibor, Srbija, pp. 14-22, 17-20 oktobar, pp. 14-22
Hudej, M-M. (2013) Multivarijabilni modeli upravljanja u rudarstvu. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Doktorska disertacija
Ignjatović, D. (2013) Rudarske mašine. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, 285-290
Jovančić, P. (2014) Održavanje rudarskih mašina. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Krohling, R.A., Pacheco, A.G.C. (2015) A-TOPSIS – An Approach Based on TOPSIS for Ranking Evolutionary Algorithms. Procedia Computer Science, 55(): 308-317
Miletić, F., Đenadić, S., Kovač, A., Ivanović, J. (2018) Analiza emisije štetnih gasova pomoćne mehanizacije na površinskim kopovima RB Kolubara. u: VI savetovanje sa međunarodnim učešćem 'Energetika i rudarstvo 2018', Privredna komora Srbije, Sremski Karlobvi, 28-30 mart, pp. 284-293
Russo, R.de F.S.M., Camanho, R. (2015) Criteria in AHP: A Systematic Review of Literature. Procedia Computer Science, 55(): 1123-1132
Saaty, L.T. (1980) Decision Making: The Analytical Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill
Safaeimohamadabadi, H., Tichkowsky, G., Kumar, A. (2009) Development of a multi-criteria assessment model for ranking of renewable and non-renewable transportation fuel vehicles. Energy, 34(1): 112-125
Sinclar, R. (2011) Hydraulic Excavators: Quarring & Mining Application. Sheffield, UK: Sinclair Publishing
Stojanović, S. (2016) Razvoj modela za evaluaciju internet informacionih resursa primenom metoda višekriterijumskog odlučivanja. Zaječar, pp. 52-55; Doktorska disertacija
Tsaur, R. (2011) Decision risk analysis for an interval TOPSIS method. Applied Mathematics and Computation, 218(8): 4295-4304