Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2006, vol. 55, br. 1, str. 34-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Metakognitivne strategije i kooperativno učenje u obuci za rad na kompjuteru
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Sažetak

U radu se analiziraju rezultati i implikacije istraživanja koje ukazuju da primena metakognitivnih strategija u učenju ima značajnu ulogu u razvijanju kompetencija za rad na kompjuteru. Posebna pažnja posvećena je obučavanju u kompjuterskim veštinama koje obuhvata metakognitivne strategije u kooperativnom okruženju za učenje, nasuprot pristupu direktne instrukcije. Pozitivni efekti takve obuke manifestuju se u kvalitativno različitim ishodima učenja - u skorovima na testovima postignuća i razvijanju self-koncepta. Ističe se motivacioni značaj kooperativnog pristupa u obuci. Razvijanjem doživljaja kontrole nad sopstvenim procesom učenja ostvaruje se doživljaj samoefikasnosti. Ispitanici koji su obučavani u metakognitivnim strategijama u kooperativnom okruženju u većoj meri izražavaju tendenciju da nastavljaju učenje o kompjuterima, u odnosu na ispitanike koji su obučavani putem direktne instrukcije. Ističe se pedagoška opravdanost uključivanja kooperativnih metakognitivnih komponenata u tradicionalne metode obuke u kompjuterskim veštinama, naročito za učenike sa slabijim samopouzdanjem i doživljajem niske kontrole u situacijama rada na kompjuteru.

Ključne reči

učenje kompjuterskih veština; metakognitivne strategije; kooperativno učenje; direktna instrukcija; self-koncept

Reference

Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Biggs, J.H. (1985) The role of metalearning in study processes. Br J Educ Psychol, vol. 55, br. 3, str. 185-212
Bjekić, D., Bjekić, M., Bojović, M., Dragićević, S. (2005) Procena sadržaja sa Interneta primenljivih u nastavi na dimenziji konstruktivizam - instruktivizam. u: Danilović M., Popov S. [ur.] Tehnologija, informatika, obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 385-397
Blocher, J.M. (1998) Self-regulated learners and computer mediated instruction. u: EMC 703 Seminar in Advanced Telecommunications
Danilović, M. (2005) Psihološke osnove i suština obrade informacija i saznavanja. u: Danilović M.i Popov S. [ur.] Tehnologija, informatika, obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 19-29
Fantuzzo, J.W., King, A.J., Heiler, L.R. (1992) Effects of reciprocal peer tutoring on mathematics and school adjustment: A component analysis. Journal of Educational Psychology, 84(3): 331
Keeler, C.M., Anson, R. (1995) An assessment of cooperative learning used for basic computer skills instruction in the college classroom. Journal of Educational Computing Research, 12, 379-393
Kleitman, S., Stankov, L. (2005) Poverenje u sebe i metakognitivni procesi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 37, br. 1, str. 45-69
Lazarević, D.A. (2005) Kritičko mišljenje u funkciji informatičkog obrazovanja učenika. u: Danilović M., Popov S. [ur.] Tehnologija, informatika, obrazovanje 3, Beograd: Insitut za pedagoška istraživanja, 88-99
Mccombs, B.L., Marzano, R.J. (1990) Putting the self into self-regulated learning: The self as agent in integrating will and skill. Educational Psychologist, vol. 25, 51-69
Mcinerney, V., Mcinerney, D., Marsh, H.W. (1997) Effects of metacognitive strategy training within a cooperative group learning context on computer achievement and anxiety: An aptitude-treatment interaction study. Journal of Educational Psychology, vol. 89, br. 4, 686-695
Naveh-Benjamin, M., McKeachie, P.C., Lin, Z.G. (1987) Two types of test-anxious students: Support for an information processing model. Journal of Educational Psychology, vol. 79, br. 2, str. 131-136
Naveh-Benjamin, M. (1991) A comparison of training programs intended for different types of test-anxious students: Further support for an information-processing model. Journal of Educational Psychology, 83(1): 134
Schunk, D.H. (1990) Goal Setting and Self-Efficacy During Self-Regulated Learning. Educational Psychologist, 25 (1): 71
Sharan, S. (1980) Cooperative learning in small groups: Recent methods and effects on achievement, attitudes, and ethnic relations. Review of Educational Research, vol. 50, br. 2, str. 241-271
Slavin, R. (1991) Synthesis of research on cooperative learning. Educational Leadership, br. 1, February, 71-82
Slavin, R.E. (1980) Cooperative learning. Review of Educational Research, vol. 50, br. 2, str. 315-342
Stanojević, D. (2005) Efekti kooperativnog učenja u parovima u razrednoj nastavi. Inovacije u nastavi, vol. 18, br. 1, 71-81
Stevens, R., Slavin, R. (1995) Effects of a cooperative learning approach in reading and writing on academically handicapped and nonhandicapped students. Elementary School Journal, 95(3): 241
Ševkušić-Mandić, S.G. (1993) Kooperativno učenje u razredu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 25, str. 73-86
Ševkušić-Mandić, S.G. (1995) Teorijske osnove i perspektive kooperativnog učenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 27, str. 138-157
Tobias, S. (1988) Teaching strategic text review by computer and interaction with student characteristics. Computers in Human Behavior, 4(4): 299
Tobias, S. (1989) Using computers to study consistency of cognitive processing of instruction. Computers in Human Behavior, 5(2): 107
Tubić, T., Tubić, N. (2005) Razvijanje kreativnosti učenika kroz primenu novih medija u nastavi. u: M. Danilović, S. Popov [ur.] Tehnologija, informatika, obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 179-189
Wigfield, A., Eccles, J.S. (1989) Test Anxiety in Elementary and Secondary School Students. Educational Psychologist, 24 (2): 159
Zimmerman, B. (1995) Self-regulation involves more than metacognition: A social cognitive perspective. Educational Psychologist, 30. 217-221
Zimmerman, B.J. (1990) Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, vol. 25, 3-18
Zimmerman, B.J., Bandura, A., Martinez-Pons, M. (1992) Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29, 663-676