Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 2, str. 509-521
Stvaranje tržišta prenosivih dozvola radi smanjenja emisija gasova koji proizvode efekat staklene bašte u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: dozvole za emitovanje; promet dozvola; gasovi koji proizvode efekat staklene bašte; zagađenje; životna sredina
Sažetak
Ekonomski subjekti, prilikom proizvodnje ili potrošnje dobara, u atmosferu ispuštaju gasove kojima se stvara efekat staklene bašte, što predstavlja narušavanje životne sredine. Rezultat je neefikasnost, za čije otklanjanje je neophodna intervencija države. Jedan od načina na koji država može postići smanjenje emisija ovih gasova jeste kroz uvođenje sistema prenosivih dozvola za emitovanje. Mana ovog sistema je što je veoma teško odrediti koji je to optimalni nivo na koji treba postaviti granicu ukupne količine dozvoljenih emisija. Ipak, unutar nivoa koji bude određen, moguće je postići efikasnu alokaciju prava na zagađivanje.
Reference
*** (2009) Strategija uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji. Sl. glasnik RS, br. 17
*** (2007-2009) Zakon o potvrđivanju Kjoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime. Sl. glasnik RS, Međunarodni ugovori, 88/2007 i 38/2009
*** (1997) Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima. Sl. list SRJ, Međunarodni ugovori, br. 2
*** (2004-2011) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, 43/2011
*** (2000) Green paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union. COM 87 final
Baturan, L. (2011) Mogućnost primene Kouzove teoreme radi postizanja internalizacije ekološkog troška u pravnom sistemu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 779-793
Buchner, B., Carraro, C., Ellerman, D.A. (2006) The allocation of European Union allowances. u: Lessons, Unifying Themes and General Principles, MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Report br. 140, str. 12
Coase, R.H. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3, str. 1-44
Đuričin, D.N., Janošević, S.V., Kaličanin, Đ.M. (2009) Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
EC (2002) 2002/358/EC: Decision concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder. OJ, L 130, pp. 1-3
European Parliament, EC (2003) 2003/87/EC: Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC,. OJ, L 275/32
Harris, Y.M. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa - savremeni pristup. Beograd: DATA STATUS
Harrison, D.Jr., Radov, D.B. (2002) Evaluation of alternative initial allocation mechanisms in a European Union greenhouse gas emissions allowance trading schemes. National economic research associates, pp. 44
Jovanović, A. (2008) Teorijske osnove ekonomske analize prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Izdavački centar
Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2008) Ekonomija. Beograd: Data status
Markovič-Hribernik, T., Murks, A. (2006) Dug je put od Ljubljane do Kyota: Dozvole za zagađivanje i porez na ugljični dioksid. Financijska teorija i praksa, (1): 31-
Popov, Đ. (2009) Ekonomska analiza prava životne sredine i održivi razvoj. u: Osnove prava životne sredine, Novi Sad: Pravni fakultet
Popov, Đ. (2011) Politike zaštite životne sredine - ekonomsko-pravni aspekti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 23-41
Prokopijević, M. (2009) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik
Tasić, D. (2003) Tržište prenosivih dozvola kao instrument smanjivanja negativnih eksternih efekata. Pravni život, 52(9): 449-462
Tietenberg, T. (2002) The tradable permits approach to protecting the commons: What have we learned?. Fondazione Eni Enrico Mattei Note di Lavoro, pp. 8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-2369
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman