Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2018, br. 2, str. 169-183
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/07/2018
doi: 10.5937/spz1802169M
Creative Commons License 4.0
Agencije za formulisanje - metodi rada i saradnja savremenih subjekata harmonizacije Međunarodnog trgovinskog prava
nema

e-adresa: mrksicmarija@gmail.com

Sažetak

Izuzetan doprinos harmonizaciji međunarodnog trgovinskog prava daju institucije u vidu tzv. agencija za formulisanje koje čine ogromne napore u pronalaženju zajedničkih načela pojedinih nacionalnih trgovinskih prava, a sve zarad olakšanja sprovođenja međunarodne trgovine, povećanja pravne sigurnosti i sprečavanja nastajanja sporova. U tom cilju koriste se različitim normativnim instrumentima koji pripadaju i tradicionalnim i alternativnim metodama, odnosno tzv. hard law i soft law izvorima. Međutim, usled nejasne raspodele nadležnosti navedenih međunarodnih organizacija dolazi do neracionalnog rasipanja intelektualnih i finansijskih kapaciteta, ali i do ozbiljnog problema dupliranja propisa kojima se uređuju istovetna pitanja na internacionalnom nivou. Uticaj agencija za formulisanje na moderne normativne tokove sve je veći, pa ipak je potrebno preduzeti korake u pravcu jasne koordinacije i razgraničenja njihovih aktivnosti.

Ključne reči

agencije za formulisanje; harmonizacija prava; Međunarodno trgovinsko pravo; 'meko' pravo; 'tvrdo' pravo

Reference

Abbott, K., Snidal, D. (2000) Hard and Soft Law in International Governance. International Organization, 54(3): 421-456
Blokker, N.M., Schermers, H.G. (2011) International Institutional Law. Leiden
Bonell, M.J. (2007) Towards a Legislative Codification of the UNIDROIT Principles?. Uniform Law Review - Revue de droit uniforme, 12(2): 233-245
Chan, J.W.T. (2011) Allocation of work among formulating agencies. u: Modern Law for Global Commerce, Vienna: UNCITRAL, 33, https://www.uncitral.org/pdf/english/congress/09-83930_Ebook.pdf, 12.01.2018
Đurđev, D. (1995) Doprinos Ujedinjenih nacija unifikaciji pravila međunarodnog privrednog prava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 10
Fišer, Š.S. (2014) Pravo međunarodne prodaje. Novi Sad
Guzman, A.T., Meyer, T.L. (2010) International Soft Law. Journal of Legal Analysis, 2(1): 171-225
Kronke, H. (2005) Methodical Freedom and Organizational Constraints in the Development of Transnational Commercial Law. Loyola Law Review, 51
Meyer, L. (2006) Soft Law for Solid Contracts?, A Comparative Analysis of the Value of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law to the Process of Contract Law Harmonization. Denver Journal of International Law and Policy, 9
Nikolić, D.Ž. (2008) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Schmitthoff, C. (1981) Commercial Law in Changing Economic Climate. London
Spasić, I. (2009) UNIDROIT - doprinos unifikaciji nekih od najvažnijih pitanja međunarodnog trgovinskog prava. Strani pravni život, br. 2, str. 27-54
Stanivuković, M. (2001) Instrumenti harmonizacije i unifikacije prava i njihov odnos prema kolizionim normama, s posebnim osvrtom na Načela evropskog ugovornog prava. u: Vukadinović R. [ur.] Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko parvo - prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva, Kragujevac
Vilus, J., Carić, S.V., Šogorov, S.V., Đurđev,, Divljak (2012) Međunarodno privredno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Vogenauer, S. (2006) Sources of Law and Legal Method in Comparative Law. u: The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press (OUP)
Vukadinović, R. (2012) Međunarodno poslovno pravo - opšti deo. Kragujevac