Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2011, vol. 59, br. 2, str. 263-278
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 07/03/2012
Nepostojeći ugovor
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: k.dolovic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

S nepostojećim ugovorima ulazi se u sferu najsuptilnijih pitanja pravne teorije. Jedan od razloga je možda i taj što je ova kategorija ugovora preuzeta od francuskih pravnika, koji su i sami pisali da se radi o čisto teorijskom pitanju, kao i da theorie de l'inexistence nije izričito prihvaćena u francuskom pravu. Termin nepostojeći ugovori, najblaže rečeno, pravno je neprecizan, jer ili je nešto ugovor ili nije, ali svakako ne može biti ugovor koji ne postoji. Možda bi preciznije bilo govoriti o situaciji 'nepostojanja ugovora' ili o 'ugovoru u nastajanju' odnosno o 'pokušaju nastajanja ugovora'. Nepostojeći ugovori predstavljaju jednu faktičku situaciju u pravu. O njima se raspravlja na planu zaključenja ugovora, a ne u okviru punovažnosti ugovora, jer nepostojeći ugovor nije pravno nevaljani ugovor. Razlozi za njihovim izdvajanjem iz grupe pravno nevaljanih ugovora su praktične, a ne samo teorijske prirode. S druge strane, nepostojeće ugovore neophodno je posmatrati odvojeno i od situacije kada ne dolazi do zaključenja ugovora, a što je među samim strankama nesporno. U oba slučaja nalazimo se na planu posledica.

Ključne reči

zaključenje ugovora; saglasnost volja; sposobnost ugovaranja; predmet; kauza; forma; pravno nevaljani ugovori

Reference

*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i Službeni list SRJ, br. 31/93
*** (1998-2009) Zakon o prometu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 42/98 i 111/2009
*** (2007) La nullite kao sankcija za nepoštovanje nekog od uslova za punovažnost ugovora. u: Muriel Fabre - Magnan, Droit des obligations, 1 - Contrat et engagement unilateral, Paris, 440
Antić, O. (2010) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1983) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Cabrillac, R. (2010) Droit des obligations. Paris: Dalloz
Canin, P. (2011) Droit civil: Les obligations. Paris
Cigoj, S. (1962) Obligacijsko pravo. Ljubljana
Hiber, D. (1991) Pojam bitne zablude pri zaključenju ugovora. Beograd, doktorska disertacija
Karamarković, L. (2002) Rasprave iz ugovornog, odštetnog i procesnog prava. Beograd
Karamarković, L., Ivošević, Z. (2010) Obligaciono pravo - predavanja. Beograd
Kovačević-Kuštrimović, R., Lazić, M. (2008) Uvod u građansko pravo. Niš
Leon, H., Mazeaud, J. (1978) Lecons de droit civil, tome II. u: Lecons de droit civil, Paris: Montchrestien
Luigi, V. (2009) Il contrato. Padova
Marković, L. (1927) Građansko pravo - opšti deo i stvarno pravo. Beograd
Orlić, M. (1993) Zaključenje ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Perović, S.K. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Perović, S.K. (1980) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Radišić, J.D. (2004) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Richard, S. (2000) Contract law. London
Ripert, G., Boulange, J. (1957) Traité de droit civil d'après le traité de Planio. Paris: Libraire générale de droit et de jurisprudence (LGDJ)
Starck, B., Roland, H., Bover, L. (1998) Droit civil - Les obligations, 2. Contrat,. Paris
Treitel, G.H. (1989) An outline of the Law of Contract. London
Vizner, B. (1962) Građansko pravo. Zagreb: Vjesnik
Živković, M. (2006) Obim saglasnosti neophodan za zaključenje ugovora. Beograd: Pravni fakultet