Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17
članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2017, vol. 10, br. 4, str. 78-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 21/03/2018
doi: 10.5937/etp1704078S
Creative Commons License 4.0
Benčmarking poslovne izvrsnosti kao determinanta unapređenja kvaliteta
nema

e-adresa: sreja31@gmail.com

Sažetak

Da bi jedan proces uspešno funkcionisao, neizostavno je konstantno merenje i ukoliko je potrebno, poboljšanje njegovih performansi. Jedan od načina za sagledavanje trenutnog stanja performansi procesa preduzeća i njihovog unapređenja je benčmarking. U tržišnom okruženju preduzeće mora zadovoljiti očekivanja različitih interesnih grupa, odnosno ključnih stejkholdera. Međutim, da bi se dostigla poslovna izvrsnost, neophodno je ispuniti i zahteve koje propisuju standardi. U ovom radu fokus će biti na zahtevima koje propisuje standard ISO 9004:2009. Cilj rada je isticanje značaja benčmark tehnike u merenju performansi preduzeća. Njegovim sprovođenjem se može uvideti koje su snage, a koje slabosti preduzeća u kojem se sprovodi. Na taj način se identifikuju parametri procesa koji se moraju poboljšati kako bi preduzeće unapredilo svoju konkurentsku poziciju.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Srpski standard ISO 9000 - sistem menadžmenta kvalitetom - osnove i rečnik. Institut za standardizaciju Srbije
*** (2009) Srpski standard ISO 9004 - ostvarivanje održivog uspeha - pristup preko menadžmenta kvalitetom. Institut za standardizaciju Srbije
*** (2007) The business excellence framework. Sydney: SAI Global Limited
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2011) Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Jovetić, S. (2015) Merenje performansi preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Juran, J., Godfrey, B. (1999) Juran's quality handbook. McGraw Hill, 5th edition
Pyzdek, T., Keller, P. (2013) The handbook for quality management: A complete guide to operational excellence. McGraw-Hill
Vujović, D., Nikšić, P. (2014) Poslovna izvrsnost kao alat kvaliteta u ulozi stalnog poboljšanja. u: 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu