Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2014, vol. 13, br. 1, str. 51-71
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/07/2014
doi: 10.5937/specedreh13-5088
Šta tiflolozi u Srbiji misle o inkluzivnom obrazovanju i koliko su o tome informisani?
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
bUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
cOčna kuća Monokl

e-adresa: jablanb@vektor.net

Projekat

Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa (MPNTR - 179025)
Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću (MPNTR - 179017)

Sažetak

Uvođenje inkluzivnog obrazovanja (IO) predstavlja veliki izazov za nastavnike, vaspitače, stručne saradnike i specijalne nastavnike. Nastavnicima i vaspitačima su potrebna znanja i veštine za prilagođavanje metoda za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, korišćenje nastavnih sredstava, prilagođavanje prostora, timski rad. Uloga i posao tiflologa u vaspitno-obrazovnom procesu je da, posredno ili neposredno, pruža podršku učenicima sa oštećenjem vida. Cilj ovog istraživanja je da utvrdi šta tiflolozi u Srbiji misle i koliko su informisani o IO. Uzorak su činila 43 tiflologa. Za potrebe istraživanja konstruisali smo upitnik sastavljen iz nekoliko celina (sociodemografske karakteristike, informisanost, mišljenje o adekvatnosti ideje IO, mišljenje o korisnosti IO, mišljenje o neophodnosti preduslova za IO, mišljenje o mogućnosti realizacije IO u Srbiji i mišljenje o ulozi tiflologa u IO). Za svaku ponuđenu tvrdnju ispitanik je mogao da odredi stepen svog slaganja na petostepenoj skali Likertovog tipa.Analiza rezultata je pokazala da su tiflolozi iskazali pozitivno mišljenje u pogledu same ideje i mogućnosti implementacije IO, što je dobra osnova za njihovo angažovanje u tom procesu. Kao neophodne preduslove za implementaciju IO u Srbiji navodili su: pripremu učitelja i nastavnika u redovnim školama i povećanje njihove stručne kompetencije za rad sa slepom i slabovidom decom, pripremu vršnjaka tipičnog razvoja, akomodaciju prostora i nabavku nastavnih sredstava i pomagala, formiranje stručnih timova. U skladu sa ovim je i blago negativno mišljenje o korisnosti IO. Ovo mišljenje je negativnije kod nastavnika nego kod vaspitača, što je možda u vezi sa zabrinutošću za radno mesto i nesigurnošću u ostvarivanju novih radnih uloga. Važno je reći i da je neophodno poboljšati informisanost zaposlenih tiflologa o IO, čega su i sami svesni.

Ključne reči

Reference

Anđelković, M., Vučinić, V., Jablan, B., Eškirović, B. (2012) Stavovi roditelja dece tipičnog razvoja prema inkluzivnom obrazovanju dece sa oštećenjem vida predškolskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 4, str. 507-520
Avramidis, E., Norwich, B. (2002) Teachers' attitudes towards integration / inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2): 129
But, T., Einskou, M. (2010) Priručnik za inkluzivni razvoj škole - (upotreba Indeksa za inkluziju za razvoj inkluzivne kulture, politike i prakse). Beograd: Save the Children UK SEE, Program za Srbiju
Ćuk, M. (2006) Potreba nastavnog i stručnog osoblja za osnaživanjem u radu sa decom sa posebnim potrebama. Novi Sad: Naša škola
Đević, R. (2009) Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 367-382
Galović, D. (2011) Stavovi nastavnika i vaspitača prema inkluzivnom obrazovanju dece sa ometenošću. Novi Sad: Medicinski fakultet, Magistarski rad
Glumbić, N., Ćirović, L. (2011) Stavovi budućih pravoslavnih teologa prema eugenici i socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 2, str. 237-247
Grbović, A., Jablan, B., Korica-Tošović, R. (2008) Inkluzija dece sa oštećenjem vida - vidovi podrške i problemi u praksi. u: Radovanović D. [ur.] U susret inkluziji- dileme u teoriji i praksi, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - CIDD, : 469-48
Hehir, T., Katzman, L. (2012) Effective Inclusive Schools. San Francisco: Jossey-Bass
Hrnjica, S., Sretenov, D. (2003) Deca sa razvojnim teškoćama u redovnim osnovnim školama u Srbiji - trenutno stanje i stavovski preduslovi za potencijalnu inkluziju. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Jablan, B., Jolić-Marjanović, Z., Grbović, A. (2011) Uticaj iskustva i obučenosti nastavnika na njihove stavove prema obrazovanju dece sa oštećenjem vida u srednjim školama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 1, str. 122-138
Jablan, B., Maksimović, J., Grbović, A. (2012) Dvostruka pismenost dece sa oštećenjem vida. Pedagogija, vol. 67, br. 4, str. 580-587
Mackenzie, S. (2007) A review of recent developments in the role of the SENCo in the UK. British Journal of Special Education, 34(4): 212-218
Macura-Milovanović, S., Gera, I., Kovačević, M. (2011) Priprema budućih učitelja za inkluzivno obrazovanje u Srbiji - trenutno stanje i potrebe. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 2, str. 208-222
Matejić, Đ.Z., Đuričić, M. (2007) Socijalni stavovi studenata prema ometenima. u: Matejić Đuričić Zorica [ur.] Zbornik radova sa Naučnog međunarodnog skupa: Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, : 87-106
Mićević, J. (2005) Stavovi roditelja, učitelja i dece prema osobama sa invaliditetom. Pedagoška stvarnost, vol. 51, br. 3-4, str. 296-304
Milojević, N., Zavišić, V. (2011) Inkluzivno obrazovanje = uspešan obrazovni sistem - profesionalne kompetencije za inkluzivno obrazovanje. Pančevo: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Norwich, B. (1994) The relationship between attitudes to the integration of children with special educational needs and wider socio‐political views; a US‐English comparison. European Journal of Special Needs Education, 9(1): 91-106
Pavlović, J. (2011) Predstave o obrazovnim promenama u prošlosti: deset godina našeg života'. u: Vujačić Milja, Pavlović Jelena, Stanković Dejan, Džinović Vladimir, Djerić Ivana [ur.] Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji, Refleksije o prošlosti, vizije budućnosti, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 63-96
Rot, N. (2010) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike Beograd
Sindik, J. (2013) Konstrukcija upitnika stavova odgojiteljica prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju u dječje vrtiće. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 3, str. 309-334
Stanisavljević-Petrović, Z., Stančić, M. (2010) Stavovi i iskustva vaspitača o radu sa decom sa posebnim potrebama. Pedagogija, vol. 65, br. 3, str. 451-461
Stanković-Đorđević, M. (2007) Stavovi vaspitača o vaspitno-obrazovnom radu sa decom sa razvojnim smetnjama. Pedagogija, vol. 62, br. 1, str. 70-79
Szwed, C. (2007) Reconsidering the role of the primary special educational needs co-ordinator: policy, practice and future priorities. British Journal of Special Education, 34(2): 96-104
Takala, M., Pirttimaa, R., Törmänen.M. (2009) Inclusive special education: the role of special education teachers in Finland. British Journal of Special Education, 36(3): 163
Todorović, T., Vuković, D., Hanak, N. (2003) Drugačiji među vršnjacima?! - Stavovi vaspitača i učitelja u Pančevu prema uključivanju dece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića i škola. Pančevo: NVO VelikiMali
Vujačić, M., Đević, R. (2013) Inkluzivno obrazovanje - pojmovno određenje, principi i karakteristike. Teme, vol. 37, br. 2, str. 753-768
Zvonarević, M. (1982) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga