Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2013, vol. 26, br. 3, str. 69-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 10/02/2014
Najčešće prepreke inkluziji u obrazovnom sistemu Srbije
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava u Čačku

e-adresa: sladjana.mijatovic@eunet.rs

Sažetak

Cilj ovog rada je istraživanje prepreka na koje se nailazi u inkluzivnom obrazovanju, mapiranje ključnih aktera za prevazilaženje tih prepreka i definisanje preporuka koje mogu doprineti unapređivanju inkluzivne obrazovne prakse. Rezultati relevantnih istraživanja, koja su korišćena za potrebe ovog rada, bili su putokaz za definisanje barijera koje se najčešće javljaju u procesu obrazovne inkluzije, ali su dali i smernice za donošenje preporuka u cilju njihovog prevazilaženja. Metoda analize sadržaja pomogla je autoru u prikupljanju podataka iz različitih izvora, a komparativna metoda doprinela je lakšoj analizi relevantnih istraživanja i njihovih rezultata, kao i fokusiranju na prepreke koje su se u sva tri istraživanja pojavile, pa se samim tim mogu smatrati vrlo realnim i objektivnim. Zaključci nastali na osnovu svih korišćenih izvora i pretočeni u preporuke pokazuju da kreatori novih obrazovnih politika treba da se usredsrede na potpunu implementaciju inkluzivne obrazovne prakse, na njeno stalno unapređivanje, ali i na sistemsko i kontinuirano pružanje podrške svim akterima u tom obrazovnom procesu: zaposlenima u školama, roditeljima, zaposlenima u školskim upravama, zaposlenima u jedinicama lokalnih samouprava i dr.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
But, T., Einskou, M. (2010) Priručnik za inkluzivni razvoj škole - (upotreba Indeksa za inkluziju za razvoj inkluzivne kulture, politike i prakse). Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Đelić, J., Najdanović-Tomić, J., Nikolić, J., Džida, B. (2010) Empirijsko istraživanje - procena kapaciteta i potreba učitelja za razvoj inkluzivnog obrazovanja. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Đević, R. (2009) Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 367-382
Hozić, I. (2009) Inkluzija za sve. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 3-4, str. 440-445
Ilić, M. (2009) Obrazovno-vaspitni efekti inkluzivne nastave. Pedagogija, vol. 64, br. 1, str. 97-111
Janjić, B., Beker, K., Milojević, N. (2010) Vodič za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite - uloga i funkcionisanje interresorne Komisije za procenu potreba za dodatnom podrškom u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaš. Beograd: Ministarstvo prosvete
Macura-Milovanović, S., Gera, I., Kovačević, M. (2009) Mapiranje politika i praksi za pripremu nastavnika za inkluzivno obrazovanje u kontekstu društvenih i kulturnih različitosti - Nacionalni izveštaj za Srbiju. Torino: European Training Foundation
Macura-Milovanović, S., Gera, I., Kovačević, M. (2011) Priprema budućih učitelja za inkluzivno obrazovanje u Srbiji - trenutno stanje i potrebe. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 2, str. 208-222
Macura-Milovanović, S., Vujisić-Živković, N. (2011) Stavovi budućih učitelja prema inkluziji - implikacije za inicijalno profesionalno obrazovanje. Pedagogija, vol. 66, br. 4, str. 633-647
Mcconkey, R., da Benard,, Costa, A.M., Holdsworth, J., Jönsson, T., Kanyanta, B.S., Lehtomäki, E., Lopez, A.L., Miles, S., Muthukrishna, N., OToole, B., Saleh, L., Shaban, R., Thorburn, M., Väyrynen, S. (2001) Razumevanje i odgovor na potrebe dece u inkluzivnim učionicama - vodič za nastavnike. http://www.mpn.gov.rs/userfiles/UNESC0%20Vodic%20za%20nastavnike.pdf
Muškinja, O. (2011) Inkluzija - između želje i mogućnosti. http://www.slideshare.net/OliverMukinja/inkluzija-izmedju-elje-i-mogunosti-2011
Rado, P., Lazetić, P. (2010) Brza procena realizacije inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Unicef
Rajović, V. (2008) Problemi kompetentnosti nastavnika za inkluzivno obrazovanje: ka evropskom kontekstu razvijanja kompetencija nastavnika za inkluzivno obrazovanje. u: Alibabić U.Š., A.Pejatović [ur.] Obrazovanje i učenje pretpostavke evropskih integracija, Beograd: IPA
UNESCO (1994) The salamanca statement and framework for action on special needs education. Paris: UNESCO