Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2011, vol. 60, br. 3, str. 406-418
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/01/2012
Inkluzivno obrazovanje i školski kontekst
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju

e-adresa: kostovic@neobee.net, sladjanaz71@gmail.com, tamara.borovica@gmail.com

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149009 (2006-2010): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji

Sažetak

Pojam inkluzivnog obrazovanja podrazumeva filozofiju obrazovanja koja promoviše obrazovanje za sve učenike u školi, kao i strategiju koja treba da doprinese promovisanju inkluzivnog društva. U radu se analiziraju mogućnosti za razvoj inkluzivne prakse, sa posebnim osvrtom na pretpostavke razvoja inkluzivne škole. Takođe, autorke rada ukazuju na značaj sagledavanja dosadašnjih iskustva u procesu implementacije inkluzivnog pristupa u školskom kontekstu, kao i na to da ovakvim pristupom nužno moraju biti obuhvaćeni i stručni saradnici kao nezaobilazna karika u procesu efikasnog sprovođenja inkluzivnog obrazovanja. Stoga su u radu predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja čiji je cilj bio ispitivanje mišljenja pedagoga osnovnih škola u Srbiji o pitanjima inkluzivnog obrazovanja. Na osnovu kvalitativne analize dobijenih odgovora izveden je zaključak da, pored u osnovi pozitivnog odnosa pedagoga prema inkluziji, njihova dosadašnja iskustva pokazuju da još uvek postoji niz realnih ograničenja u primeni inkluzivnog pristupa u školskom kontekstu. To znači da dalji razvoj inkluzivne škole podrazumeva promene u programsko- sadržajnom, pedagoško-didaktičkom i socijalno-psihološkom aspektu škole. U suštini, pravac daljeg delovanja u inkluzivnom razvoju škole treba da ide u smeru pedagoške, unutrašnje reforme škole, odnosno filozofije škole, koja bi vodila ka inkluzivnom društvu.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Škola za sve - uključivanje dece sa razvojnim smetnjama u obrazovanje. Podgorica: Save the Children UK, Program za Crnu Goru
*** (2006) Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji. Beograd: Centar za evaluaciju, testiranja i istraživanja
*** (2003) Special needs education in candidate coutries. European Agency for Development in Special Needs Education, www.european-agency.org
Avramidis, E., Norwich, B. (2002) Teachers' attitudes towards integration / inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2): 129
Buell, M., Hallam, R., Gamel-Mccormick, M., Scheer, S. (1999) A survey of general and special education teachers' perceptions and in-service needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Development and Education, vol. 46, br. 2, 143- 156
But, T., Einskou, M. (2010) Priručnik za inkluzivni razvoj škole (upotreba Indeksa za inkluziju za razvoj inkluzivne kulture, politike i prakse). Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Đević, R. (2009) Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 367-382
Hebib, E., Spasenović, V. (2010) Uloga školskog pedagoga u primeni inkluzivnog obrazovanja - pogled studenata pedagogije. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 2, str. 297-313
Hrnjica, S. (2007) Psihološke pretpostavke saradnje škole i porodice u pružanju pomoći detetu sa posebnim potrebama. u: Krnjajić U S. [ur.] Saradnja škole i porodice, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 254-263
Hrnjica, S., Rajović, V., Čolin, T., Krstić, K., Kopunović, D., Sretenov, D., Gačić-Bradić, D., Došen, L., Stojaković, S., Grujičić, R., Bešlić, B., Pejović, M. (2007) Škola po meri deteta - priručnik za rad sa učenicima redovne škole koji imaju teškoće u razvoju. Beograd: Save the Children UK, Program za Srbiju
Ilić, M. (2009) Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet
Stajić, T., ur. (2007) Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse. Beograd: Fond za otvoreno društvo
Vujačić, M. (2006) Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 190-204