Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 336-351
Pravno regulisanje državne pomoći u Republici Srbiji
Visoka škola modernog biznisa, Beograd

e-adresanina.maksimovicbg@gmail.com
Ključne reči: državna pomoć; kontrola državne pomoći; javna preduzeća; Evropska unija; Republika Srbija
Sažetak
Od osnivanja Evropske unije veliki značaj se pridaje oblasti državne pomoći, pre svega zbog negativnog uticaja državnog protekcionizma na evropski ekonomski prostor i slobodu trgovine. Shodno tome, u sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, koje EU zaključuje sa potencijalnim kandidatima za članstvo, državna pomoć je jedna od najuređenijih oblasti. Obaveze Republike Srbije u oblasti državne pomoći definisane su članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema Prelaznom sporazumu, bilo je neophodno uspostaviti transparentni sistem kontrole, sa osnovnim ciljem da se dodelom državne pomoći ne narušava konkurencija na tržištu i minimalizuju mogućnosti da se pojedini akteri na tržištu dovode u privilegovan položaj. Cilj ovog rada je da se metodom analize predstavi normativno regulisanje državne pomoći i način njene kontrole u pravnom sistemu Republike Srbije, posebno u odnosu na javna preduzeća.
Reference
*** (2016) Zakon o javnim preduzećima. Sl. glasnik RS, br. 15
*** (2009) Zakon o kontroli državne pomoći. Službeni glasnik RS, br. 51
*** Izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći u Republici Srbiji u 2014. godini. http://www.mfin.gov.rs, 10.12.2016
*** Izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći u Republici Srbiji 2015. godine
*** (2005/2014) Zakon o Vladi. Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - odluka US, 72/12, 7/14 - odluka US i 44
*** (2016) Izveštaj o napretku 2016. koji prati Saopštenje Komisije upućeno Evropskom parlamentu, Savetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i Saopštenje Komiteta regiona o politici proširenja EU
*** (2010/2014) Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći. Službeni glasnik RS, br. 13, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119
*** (2010) Uredba o načinu i postupku prijavljivanja državne pomoći. Službeni glasnik RS, br. 13
*** Skrining izveštaj Srbija 2014. u: Poglavlje 8: Politika konkurencije, http://www.naled-serbia.org, 16.11.2016
*** (2013) State-owned enterprises in the European Union: Ensuring level playing field. Report, (http://www.esparama.lt)
Cvetković, P., Raičević, N. (2009) Pravni režim državne pomoći u Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji. u: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ćirković, D. (2013) Državna pomoć u funkciji razvoja konkurentnosti. Univerzitet Singidunum-FEFA-Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, istraživanja FEFA
Kancelarija za evropske integracije RS (2013) Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije 2013-2016. http://www.zelenidijalog.rs, 20.12. 2016
Kancelarija za evropske integracije RS (2014) Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije
Kerković-Milenković, T., Stojanović, B., Stanišić, T. (2016) Comparative legal analysis of changes in the system of state aid in Serbia and the Western Balkan countries: Impact on the efficiency of the European integration process. Teme, vol. 40, br. 1, str. 155-169
Mihajlović, A. (2015) Politika državne pomoći Evropske unije. Univerzitet u Nišu-Pravni fakultet, master teza
Serjević, V. (2006) Direktiva o transparentnosti finansijskih odnosa između država članica i javnih preduzeća i o transparentnosti poslovanja nekih privrednih subjekata. Evropsko zakonodavstvo, god. VIII, br. 29-30
Spasić, V., Vasić, A. (2013) Implementacija sistema kontrole državne pomoći u Republici Srbiji sa osvrtom na EU. u: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, Univerzitet u Nišu-Pravni fakultet
Stojanović, B., Stanišić, T. (2012) Sistem kontrole državne pomoći u Srbiji - ekonomski izazovi i ograničenja. u: Kontrola državne pomoći u Srbiji i Evropskoj uniji - tematski zbornik radova, Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Taboroši, S. (2011) Ciljevi državne pomoći. u: Lilić S. [ur.] Kontrola državne pomoći u Srbiji i Evropskoj uniji, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje
Transparentnost - Srbija, Fondacija za otvoreno društvo Izveštaj sa podacima koji su prikupljeni i obrađeni do 20. februara 2015. godine - projekat Državna pomoć - promišljeno ulaganje ili skrivena korupcija. Srbija
Vukadin, E. (2012) Normativna regulativa i praksa državne pomoći. u: Kontrola državne pomoći u Srbiji i Evropskoj uniji - tematski zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-15556
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika (2018)
Održivost sistema kontrole državne pomoći u Srbiji
Radivojević Vladimir, i dr.

Ekonomika (2015)
Unapređenje interesa preduzeća kroz proces poslovnog komuniciranja
Miletić Slavomir, i dr.