Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 4, str. 1-12
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ekonomika1704001M


Marketing komuniciranje domaćih hotelijerskih organizacija
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bUnion University - Nikola Tesla, Faculty of management, Sremski Karlovci

e-adresa: brankomih@neobee.net, zoki@medianis.net, nikolavcurcic@yahoo.com

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

U radu se istražuju mogućnosti, principi i efekti marketing komunikacije u hotelijerstvu Srbije. Shodno tome, u fokusu analize su: trendovi u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Srbije, pravni okvir marketing komunikacije, odnosi sa javnošću, direktan marketing i promotivna prodaja, kao i menadžment odnosa sa korisnicima usluga. Marketing komunikacija u hotelijerstvu je posebna i prilagođena potrebama turističke delatnosti. U hotelima u kojima je u potpunosti primenjen marketing koncept o korisnicima usluga ne brine samo odeljenje za marketing već svi zaposleni. Naime, poslovanje hotela ima za cilj uspostavljanje odnosa sa korisnicima, povećanje njihovog zadovoljenja, promenu strukture troškova tokom vremena, izgradnju veće lojalnosti sa korisnicima, i na kraju poboljšanje učinka tako što će se povećati poslovni prihod hotela.

Ključne reči

Reference

*** (2016) Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025. Beograd: Vlada Republike Srbije - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Novembar
*** (2017) Turizam i ugostiteljstvo. Statistički godišnjak Republike Srbije, RZS, Beograd, Vukonjić, B. (1987). Turizam i razvoj. Školska knjiga, Zagreb
Cvijanović, D., Mihailović, B., Simonović, Z. (2009) Uloga i značaj marketinga u razvoju agrarnog sektora Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Cvijanović, D., Mihailović, B., Vukotić, S. (2016) Marketing i konsalting u funkciji razvoja turizma Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Cvijanović, D., Mihailović, B. (2010) Menadžment i marketing uslužnog sektora. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Cvijanović, D. (2014) Turističko tržište u dunavskom regionu. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Cvijanović, D., Paraušić, V., Mihailović, B. (2011) Afirmacija marketing pristupa u poljoprivredi Srbije. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 17, br. 1-2, str. 157-165
Čerović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
Daft, R., Marcic, D. (1998) Understanding Management. Dryden Press
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Beogradska bankarska akademija
Kotler, P. (2003) Kako kreirati, upravljati i dominirati tržištem. Novi Sad: Adižes
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999) Marketing Principles. Bucharest: Teora Publishing House
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Mihailović, B., Cvijanović, D., Paraušić, V. (2011) Marketing tehnike i alati u funkciji efikasnog poslovnog odlučivanja preduzeća. Ekonomika, vol. 57, br. 1, str. 48-60
Mihailović, B., Paraušić, V., Hamović, V. (2008) Vodič za evaluaciju konsultantskog učinka. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Parasumaran, A., Berry, L., Zeithamel, V. (1991) A understanding the customer expectations of service. Sloan Management Review, Spring
Republic Statistical Office of RS (2017) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, 6
Stenton, V.J. (1967) Osnove marketinga. Megrou hill: Mejdnhed
Stepanov, S., Stepanov, N., Vukotić, N. (2017) Upravljanje kvalitetom ugostiteljskih usluga. Ekonomika, vol. 63, br. 1, str. 83-96
Yurievna, T.I., Anatolyevna, Y.K., Živković, S. (2017) Marketing activity performance: Valuation problem and its resolution. Ekonomika, vol. 63, br. 3, str. 13-24