Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2003-2004, vol. 57-58, br. 1-4, str. 26-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od organizacione forme rada u nastavnom procesu
OŠ 'Petar Kočić', Inđija

Sažetak

U ovom radu je sprovedeno istraživanje bazičnih motoričkih sposobnosti i njihove promene pod uticajem eksperimentalnog tretmana (sadržaji iz atletike), na uzorku učenica V razreda osnovnih škola. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li se primenom predloženog eksperimentalnog tretmana, sa primenom različitih organizacionih formi rada može uticati na povećanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja. Eksperiment je realizovan u prvom polugodištu šk. 2000. godine, sa tri časa sedmično (2+1), na ukupnom uzorku od 98 učenica V razreda osnovnih škola. (E=57; K=41). U subuzorku ispitanica E-grupe, uočene su značajne statističke razlike u varijablama za procenu: brzine alternativnih pokreta, gipkosti, eksplozivne snage novu, repetitivne snage trbušnih mišića, snage ruku i ramenog pojasa, agilnosti i istrajnog trčanja. Može se zaključiti da je eksperimentalni tretman uticao pozitivno na razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti.

Ključne reči

nastava fizičkog vaspitanja; eksperimentalni faktor - atletika; motoričke sposobnosti

Reference

*** (1991) Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 4 od 31. maja
Arunović, D., Radojević, J., Bokan, B., Radisavljević, L. (1998) Fizičke sposobnosti učenika V razreda osnovne škole. Mosli, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad, nulti broj
Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja, sa akcentom na košarku, na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Babjak, J. (1979) Vrednovanje i ocenjivanje motoričkih sposobnosti. Fizička kultura, vol. 33, br. 2, str. 97-100
Bala, G., Krsmanović, B. (1981) Diskriminativna analiza nekih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenika i učenica gradskih i seoskih škola u SAP Vojvodini. Fizička kultura, vol. 35, br. 3, 126-129
Bokan, B. (1996) Tehnologija radnih procesa u fizičkom vaspitanju između teorije i prakse, mogućeg i stvarnog. u: Tehnologija radnih procesa u fizičkoj kulturi; simpozijum, Aranđelovac, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu
Đorćić, V. (1998) Diskriminativnost motoričkih testova baterije EUROFIT. Mosli, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad, nulti broj
Gredelj,, i dr. (1975) Modeli hijerarhijske strukture motoričke sposobnosti i rezultati dobijeni primenom jednog noeklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb
Krsmanović, B. (1996) Čas fizičkog vežbanja. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu, br. 6
Krsmanović, B., Arunović, D., Madić, B. (1998) Rast i razvoj učenika osnovne škole kao prvi korak u programiranju rada. Misli, FFK, Novi Sad, 1:5-9
Kukolj, M.S., Ugarković, D. (1997) Nasleđe kao osnova motoričkog ponašanja. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Moravec, R., i dr. (1996) Eurofit, Slovenska vedecka spoločnost pre telesnu vychovu a šport. Bratislava
Polić,, i dr. (1995) Istraživanja telesnog razvitka i motoričkih sposobnosti uzrasta 12-16 godina. Beograd-Niš
Ropret, R., Arunović, D., Suzović, D., Kukolj, M. (1998) Razvojne karakteristike motoričkih sposobnosti učenica osnovne škole. Misli, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad, nulti broj
Ugarković, D.L. (1996) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK