Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27
članak: 10 od 42  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2017, vol. 6, br. 11, str. 109-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 25/08/2017
doi: 10.5937/sinteze6-14132
Creative Commons License 4.0
Usvajanje srpskog kao maternjeg jezika
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot

e-adresa: milica.rad79@gmail.com

Sažetak

U ovom radu predstavljen je proces usvajanja srpskog jezika kao maternjeg od rođenja do predškolskog uzrasta. U radu se polazi od stava da su faze u razvoju govora iste za sve jezike sveta i svu decu sveta i da postoje dve faze u razvoju govora: pre(d)lingvalna i lingvalna. U pre(d)lingvalnoj fazi dominiraju vokali zbog čega je ova faza nazvana faza vokalizacije, dok se prelaz sa pre(d)lingvalne na lingvalnu fazu označava se pojavom prve reči i to je tzv. holo faza. U lingvalnoj fazi prvi iskazi predstavljaju vokalnu manifestaciju deteta izrečenu u formi smislene reči koja se upotrebljava u svrhu komunikacije ili prilikom izražavanja detetovih reakcija u toku doživljavanja stvarnosti. U radu je prikazan razvojni red u usvajanju pojedinih kategorija reči, kao i pojave koje prate progovaranje (omisija, metateza, usvajanje klastera). Govori se i o načinu usvajanja padežnog i glagolskog sistema. Takođe se pominju neologizmi, leksički i morfofonemski, koje dete stvara spontano. Proučavanje neologizama pokazuje nešto vrlo značajno, a to je način na koji dete uči gramatiku maternjeg jezika. U radu su izdvojene i najvažnije funkcije jezika: signifikativna (označavajuća), komunikativna (objektivna) i egocentrična (privatna).

Ključne reči

funkcije jezika; dete; lingvalna faza; pre-lingvalna faza; usvajanje jezika; jezik; gramatika

Reference

Chomsky, N. (1972) Studies on semantics in generative grammar. The Hague: Mouton
Čabarkapa, N., Vuković, M., Kostić, M., Punišić, S. (2003) Odnos razvijenosti artikulacije i nivoa leksikona kod dece. u: Govor i jezik, 112-117
Jocić, M. (2002) Usvajanje i razvoj padežnog sistema srpskog jezika. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, vol. 45, br. 1-2, str. 231-244
Kašić, Z.N., Borota, V. (2003) Negramatičnost i agramatizam u aktivnom sintaksičkom razvoju. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 8, br. 1-2, str. 439-455
Kostić, Đ., Vladisavljević, S. (1997) Govor i jezik, jezik i govor. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kostić, Đ., Vladisavljević, S. (1995) Govor i jezik deteta u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Malrije, F. (1985) Psihološki aspekti formiranja rečenice kod deteta. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Naumović, M. (2000) Metodika razvoja govora. Pirot: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Vasić, V. (1981) O usvajanju priloga na ranom uzrastu. Prilozi proučavanju jezika, 39-101; 17
Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit