Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 52, br. 1, str. 94-108
Sudska opomena u krivičnom pravu
ATP 'Morava' a.d., Vrnjačka Banja
Ključne reči: mere upozorenja; sudska opomena; uslovna osuda; učinilac krivičnog dela; specijalna prevencija; socijalno-etički prekor
Sažetak
Krivično pravo je, još od najranijeg perioda, težilo da represivnim mehanizmima, preko krivične procedure, pa sve do izricanja krivičnih sankcija, suzbija kriminalno ponašanje pojedinaca i organizovanih kriminalnih grupa. Međutim, ideja o potrebi humanizacije kaznenog sistema, krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka, ukazuje na potrebu za drugačijim sistemom reagovanja na kriminalitet. Istovremeno, pojavljuju se škole koje, poput Nove društvene odbrane, sasvim 'legitimno' postavljaju pitanje daljeg opstanka krivičnog prava. Predlaže se izmena osnovnih krivičnih pojmova i instituta (krivično delo, učinilac, kazna itd.), onima koji u sebi sadrže mnogo 'blaže' formulacije (društveno neprihvatljivo ponašanje, mere itd.). Na osnovu navedenih tendencija i pokreta u krivičnom pravu, odnosno krivičnoj nauci, afirmišu se mere upozorenja koje dobrim delom pretenduju da zamene kaznu kao osnovnu krivičnu sankciju. Krivični zakonik Srbije predviđa dve mere upozorenja: uslovnu osudu i sudsku opomenu. Predmet ovoga rada predstavlja sudska opomena, kao relativno mlada krivična sankcija u našem krivičnom zakonodavstvu. Tačnije, sudska opomena je, kao upozoravajuća sankcija, uvedena novelom Krivičnog zakonika iz 1959. godine. Ukoliko sudsku opomenu posmatramo prema njenom sadržaju, nesporno je to 'najblaža' krivična sankcija. Zato se u praksi ona smatra prvom linijom odbrane društva od kriminaliteta. Jednom rečju, sudska opomena je namenjena primarnim učiniocima koji su krivično delo učinili usled spleta raznoraznih situacionih okolnosti, nepromišljenosti, afektivnog reagovanja, na području tzv. sitnog kriminaliteta. U radu ćemo dati kraći osvrt na uporedno-pravna rešenja i mesto sudske opomene u krivičnom zakonodavstvu drugih država. Određeni deo ovoga rada odnosiće se na sporna pitanja vezana za izricanje sudske opomene: kod krivičnih dela učinjenih u sticaju, kao i na određena ograničenja u izricanju sudske opomene, prema pojedinim licima i u odnosu na određena krivična dela. U drugom delu rada obradićemo procesni aspekt sudske opomene, uz konkretno navođenje procesnih uslova, forme i sadržine rešenja o izricanju sudske opomene. Nadalje, u radu su prikazani obim i dinamika izricanja sudske opomene, sa posebnim akcentom na njen odnos sa uslovnom osudom.
Reference
*** (2008) Nasilje u obitelji 2001-2006. Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
Ansel, M. (1963) Nova društvena odbrana - pokret humanističke krivične politike. Beograd: Institut za uporedno pravo
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka
Bulatović, Ž. (1973) Krivičnopravne mjere za zamjenu kratkotrajne kazne lišenja slobode sa osvrtom na sudsku opomenu. Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, Priština
Bulatović, Ž. (1981) Sudska opomena. Beograd: Privredna štampa
Cotič, D., Mihajlovski, A., Simić-Jekić, Z.M., Tomić-Malić, M. (1975) Uslovna osuda, sudska opomena, oslobođenje od kazne. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Ignjatović, Đ.M. (2002) Kriminološko nasleđe. Beograd: Policijska akademija
Jovašević, D. (2006) Osnovne karakteristike novog maloletničkog krivičnog prava Republike Srbije. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, broj 27, str. 1055-1087
Marković, B. (1908) Sredstva za zamenu kratkovremene kazne lišenjem slobode. Arhiv PDN, V, 2/153
Peković, N. (2005) Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 4
Radulović, D. (2008) Sudska opomena - neki teorijski i praktični problemi. Zbornik Pravnog fakulteta, 30(38): 387-400
Republički zavod za statistiku Srbije webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1994) Krivično pravo Jugoslavije - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2009) Komentar krivičnog zakonika Srbije. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2010.

Povezani članci