Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2020, vol. 33, br. 2, str. 1-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/08/2020
doi: 10.5937/inovacije2002001D
Creative Commons License 4.0
Vaspitanje i obrazovanje zasnovani na umetnosti kao inkluzivno vaspitanje i obrazovanje
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: andjela.djukovic@uf.bg.ac.rs

Projekat

Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak

Inkluzivno obrazovanje predstavlja jedan od fundamentalnih problema obrazovanja koji pokreće brojna istraživanja i teorijske rasprave i postaje značajan aspekt reformi obrazovnog sistema, usmerenih u pravcu radikalnih promena, koje bi vodile ne samo smeštanju dece koja su marginalizovana u centar već ka jednakosti i kvalitetu obrazovanja sve dece kroz stvaranje otvorenog i fleksibilnog obrazovnog sistema. U radu je ukazano na osnovne karakteristike koje stoje u osnovi pojma inkluzivno obrazovanje, sa jedne strane, i bavljenja umetnošću u obrazovanju, sa druge strane, a sve radi otkrivanja onih vrednosti na kojima se zasniva ideja umetnosti u obrazovanju i ukazivanja na mogućnosti koje ona nudi u razvijanju kvalitetnog obrazovanja za svu decu. Analizirana su dva kritična aspekta koja se odnose na povećanu akademizaciju obrazovnih programa i marginalizovanje umetnosti i na percipiranje individualnih razlika i njihovu procenu. Kroz elaboraciju značaja koji umetnost ima u obrazovanju uopšte, a posebno u obrazovanju dece koja imaju teškoće u razvoju i učenju, ukazano je na potencijal koji umetnost ima u menjanju percepcije i kulture poučavanja, kao i samih institucija, čineći ih otvorenijim i fleksibilnijim za različitost.

Ključne reči

Reference

Ainscow, M., Miles, S. (2008) Making education for all inclusive: Where next?. Prospects, 38(1): 15-34
Armstrong, T. (2008) Najbolje škole. Zagreb: Educa
Bates, J.K. (2000) Becoming an art teacher. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning
Biklein, D., Burke, J. (2006) Presuming competence. Equity & Excellence in Education, 39, 166-175
Dalberg, G., Moss, P. (2005) Ethics and politics in early childhood education. London: Falmer Press
Daniels, R.E., Stafford, K. (2001) Integracija dece sa posebnim potrebama. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju
Eisner, E.W. (2002) The arts and the creation of mind. New Haven-London: Yale University Press
Fawcett, M., Hay, P. (2004) 5 x 5 x 5 = Creativity in the early years. JADE, 23 (3), 234-245
Gardner, H. (1983) Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books
Hadži, J.N. (2012) Umetnost u opštem obrazovanju. Beograd: Klett
Hebib, E., Spasenović, V. (2010) Uloga školskog pedagoga u primeni inkluzivnog obrazovanja - pogled studenata pedagogije. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 2, str. 297-313
Hrnjica, S., ur. (2009) Inkluzija kao pedagoški izazov. u: Hrnjica S. [ur.] Škola po meri deteta 2 - priručnik za primenu inkluzivnog modela prelaska sa razredne na predmetnu nastavu za učenike sa teškoćama u razvoju, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 10-19
Janjić, B., Milojević, N., Lazarević, S. (2012) Priručnik za zaposlene u vrtićima i školama - primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Beograd: Udruženje studenata sa hendikepom
Jensen, E. (2005) Podučavanje sa mozgom na umu. Beograd: Educa
Lazarević, E. (2012) Pristup stvaralačkom radu, saradnji i inicijativi kod dece sa smetnjama u razvoju u inkluzivnom obrazovanju. u: Sefer J; Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 329-364, II deo
Lotan, R., Maclean, J. (2006) Teaching teachers to build equitable classrooms. Theory Into Practice, 45(1): 32-39
Maclean, J. (2008) The art of inclusion. Canadian Review of Art Education, 35, 75-98
Marks, S. U. (2008) Self-determination for students with intellectual disabilities and why I want educators to know what it means. Phi Delta Kappan, 90(1): 55-58
OECD (2010) Razumeti mozak - rođenje nauke o učenju. Beograd: Ministarstvo prosvete RS
Olson, J. (2003) Children at the center of art education. Art Education, 56 (4), 33-42
Pavlović-Breneselović, D., Krnjaja, Ž. (2017) Kaleidoskop - osnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: IPA
Purnell, G.P. (2009) Re-envisioning art learning and individual difference in the classroom. u: Naery M.J. [ur.] Making meaning, Point Park University, 117-132
Rajović, V. (2004) Psihosocijalne-determinante razvoja i učenja mentalno retardirane dece. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 12-14
Ratković, M.S., Hebib, E.Dž. (2018) Inkluzivno obrazovanje kao okvir za promene u radu nastavnika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 31, br. 3, str. 20-36
Sretenov, D.S. (2005) Socijalna interakcija i komunikacija dece sa smetnjama i dece bez smetnji u razvoju u inkluzivnom programu vrtića. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Stajić, T., ur. (2007) Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse. Beograd: Fond za otvoreno društvo
Suk, M.K. (2013) Toward a holistic pedagogy of art integration. Toronto: Education University of Toronto - Ontario Institute for Studies, doctoral dissertation
Vecchi, V. (2010) Art and creativity in Reggio Emilia. London: Routledge
Vigotski, L.S. (1983) Osnovi defektologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vudhed, M. (2012) Različite perspektive o ranom detinjstvu - teorija, istraživanje i politika. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu - Institut za pedagogiju i andragogiju
Vujačić, M. (2006) Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 190-204
Vujačić, M. (2010) Mogućnosti i ograničenja inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Vujačić, M., Đević, R. (2013) Inkluzivno obrazovanje - pojmovno određenje, principi i karakteristike. Teme, vol. 37, br. 2, str. 753-768