Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2017, vol. 14, br. 38, str. 39-53
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/03/2018
doi: 10.5937/naslKg1738039J
Odnos ocene i postignuća u nastavi engleskog jezika
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: natasa.jankovic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Savremenu nastavu stranih jezika treba da karakteriše sposobnost učenika da se nakon višegodišnjih obrazovnih ciklusa na adekvatan način služe usvojenim znanjima. Ukorenjenost gramatičko-prevodnog metoda i zanemarivanje razvoja jezičkih veština negativno utiču na postignuća učenika. Cilj ovog istraživanja bio je da se uporedi školska ocena iz srednjeg obrazovanja sa postignućima u engleskom jeziku na početku i kraju prve godine studija, radi unapređenja nastave jezičkih veština i sistema vrednovanja. U populaciji od 213 ispitanika skoro polovina donosi najvišu školsku ocenu. Primenom analitičko-deskriptivne metode (zasnovane na principu triangulacije) i kauzalno-komparativne metode (bazirane na inicijalnom i završnom testiranju studenata) došlo se do zaključka da školske ocene ne odražavaju realan stepen vladanja jezikom. Postignuća učenika zavise od ličnih zalaganja učenika i fonda časova, ali i od nastavnikovog izbora metoda rada i poštovanja propisanih kriterijuma ocenjivanja. U zaključnom delu istraživanja predloženi su koraci u cilju postupnog podizanja kvaliteta nastave engleskog jezika i sistema vrednovanja od osnovnoškolskog do akademskog nivoa obrazovanja. Među anketiranim nastavnicima engleskog jezika 88,6% smatra da bi uvođenje standardizovanih oblika provere znanje na kraju obrazovnih ciklusa pomoglo da se dođe do tog cilja.

Ključne reči

nastava engleskog jezika; razvoj jezičkih veština i sposobnosti; postignuće; vrednovanje i ocenjivanje

Reference

*** (2015) Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 82
*** (2013) Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 117
Anderson, L.W., ur. (2013) Nastava orijentisana na učenje - za nastavnike orijentisane na postignuća. Solun: Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi
Bamford, J., Day, R.R. (2004) Extensive reading activities for teaching language. Cambridge: Cambridge University Press
Bojović, M. (2013) Značaj i razvoj komunikativne jezičke sposobnosti studenata u učenju engleskog jezika kao jezika struke. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Brookes, A., Grundy, P. (2002) Beginning to write. Cambridge: Cambridge University Press
Brown, H.D. (2004) Language assessment, principles and classroom practices. White Plains, NY: Longman
Bugarski, R. (1991) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bugarski, R. (1996) Lingvistika u primeni. Beograd: Čigoja
Campbell, C., Kryszewska, H. (2002) Learner-based teaching: Resource books for teachers. Oxford: Oxford University Press
CEFR (2011) Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Council of Europe
ESOL Examinations (2011) Using the CEFR: Principles of good practice. Cambridge: University of Cambridge
Fowler, W.S. (1989) Progressive writing skills. London: Nelson English Language Teaching
Graves, K. (2000) Designing language courses: A guide for teachers. Boston: Heinle & Heinle
Harmer, J. (1998) How to teach English. Harlow: Addison Wesley Longman Limited
Harmer, J. (2002) The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman
Janković, N. (2005) Vežbanja u nastavi jezičkih veština (koncepcija, funkcija, vrednovanje). Inovacije u nastavi, Beograd, br. 3, 85-90
Janković, N. (2016) Vrednovanje jezičkih znanja i sposobnosti u nastavi engleskog jezika. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Klippel, F. (2001) Keep Talking, Communicative fluency activities for language teaching. Cambridge: Cambridge University Press
Kristal, E. (2011) Kembrička enciklopedija jezika. u: Kristal, Efrain; Kristal, Efrain [ur.] The Cambridge Companion to the Latin American Novel, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 1-20
Lightbown, P.M., Spada, N. (1999) How languages are learned. Oxford: Oxford University Press
Lindsay, C., Knight, P. (2006) Learning and teaching English. Oxford: Oxford University Press
Littlewood, W. (2007) Communicative Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press
LOT (2014) Leksikon obrazovnih termina. Beograd: Učiteljski fakultet
Mitchell, R., Myles, F. (2004) Second language learning theories. London: Hodder Arnold
Nolasco, R., Arthur, L. (1990) Conversation: Resource books for teachers. Oxford: Oxford University Press
Nunan, D. (1989) Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Nuttall, C. (2000) Teaching reading skills in a foreign language. Oxford: Macmillan
Ormrod, J.E. (2004) Human Learning. New Jersey: Longman
Oxford, R. (2001) Integrated skills in the ESL/EFL classroom. Washington, DC: ERIC digest - ERIC Clearinghouse, http://www.ericdigests.org/2002-2/esl.htm, 9.9.2014
Rae, G., Mcphillimy, W.N. (1985) Learning in the primary school. London: Hodder Arnold H&S
Richards, J.C., Rodgers, T.S. (1991) Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press
Scrivener, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann
Spratt, M., Pulverness, A., Williams, M. (2005) The TKT (teaching knowledge test) course. Cambridge: Cambridge University Press
Trbojević, I. (1991) Praćenje razvoja komunikativne kompetencije kod studenata engleskog kao stranog jezika. Beograd: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, magistarski rad
Trikić, Z., Vranješević, J., Levkov, Lj. (2012) Niko kao vi! - vodič za roditelje kroz sistem obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Wallace, C. (1996) Reading. Oxford: Oxford University Press