Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2003, br. 4, str. 219-230
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak

Osavremenjavanje programa u nastavi fizičkog vaspitanja - eventualni pravci
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Rad se odnosi na problem izrade nastavnih programa u školskom fizičkom vaspitanju. U uvodu rada autor ističe da efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u osnovnim školama još uvek nije na očekivanom nivou i da razlog tome, pored niza drugih faktora, posebno treba tražiti u neadekvatnim nastavnim programima. Na bazi višegodišnjeg iskustva i sprovedenog istraživanja autor sugeriše na pristup programiranju gde široku lepezu sportskih aktivnosti treba svesti na uži izbor što bi omogućilo "produbljeniju" obradu pojedinih grana sporta, a time povećalo efikasnost ove nastave, kako sa stanovišta sportsko-tehničkih znanja i umenja tako i razvoja motoričkih sposobnosti.

Ključne reči

Reference

Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK
Barou, H.M., MekGi, R. (1975) Merenje u fizičkom vaspitanju. Beograd: Vuk Karadžić
de Vris, H.A. (1976) Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: Partizan
Đačkov, V.M. (1961) Karakteristike razvoja osnovnih motoričkih svojstava u zavisnosti od bavljenja različitim vidovima sporta. u: Zbornik - Problemi sportskog vežbanja, Moskva
Đorđević, D., i dr. (1983) Efikasnost različitih metoda rada na uvećanju gipkosti. Fizička kultura
Fleishman, E.A. (1975) Struktura i merenje fizičkih sposobnosti. Fizička kultura
Gabašvili, N.N. (1965) Uticaj sistematskog vežbanja u košarci na fizički razvoj nekih funkcionalnih pokazatelja učenika uzrasta 15-16 godina. Moskva: Fizkul'tura i sport / FIS
Klojčnik, A. (1979) Uticaj nekih sportsku grana na psihosomatski status učenika. Kineziologija, Zagreb, 1-2
Košničar, M. (1975) Fizički razvoj i motoričke sposobnosti učenika 15- godišnjaka, obučavanih različitim sportovima u vannastavnim aktivnostima. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Leskošek, J. (1971) Teorija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Matić, M. (1976) Tri programske improvizacije u godišnjem planu nastave fizičkog vaspitanja u školi za period novembar-mart. Fizička kultura
Milanović, Lj. (1998) Neka zapažanja o efikasnosti dva različita programa vežbanja u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, 1, str. 361-371
Milanović, L. (1997) Nastava fizičkog vaspitanja od 1. do 4. razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mužić, V. (1968) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Svjetlost
Stojanović, M. (1977) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, skripta