Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2000, vol. 54, br. 1-4, str. 63-68
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Neka zapažanja o efikasnosti dva različita programa vežbanja (zvaničnog i alternativnog) u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Istraživanje je bazirano na klasičnom tipu pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama (eksperimentalnoj i kontrolnoj), pri čemu je u eksperimentalnoj primenjen program sa dve sportske grane (košarka i gimnastika), u donosu 1:1 u ukupnom godišnjem fondu časova (50:50), a u kontrolnoj grupi zvanični program fizičkog vaspitanja za sedmi razred. Eksperiment je trajao jednu školsku godinu. Uzorak su činili učenici sedmog razreda gradske osnovne škole (učenici nisu bili mlađi od 13 godina ni stariji of 14 godina i 6 meseci). Broj jedinica u uzorku činili su učenici eksperimentalne grupe (N=60; M=30; Ž=30) i kontrolne grupe (N=60; M=30; Ž=30). Uzorak varijabli na kojima se posmatrao uticaj eksperimentalnog (alternativnog) programa činili su motorički testovi za procenu eksplozivne i repetitivne snage: bacanje loptice u dalj i dizanje trupa za 30 sekundi. Rezultati istraživanja su pokazali da eksperimentalni faktor (košarka i gimnastika) u sedmom razredu osnovne škole daje bolje rezultate u transformaciji eksplozivne i repetitivne snage. Ovakav program, nazvan alternativni (eksperimentalna grupa), ni u jednom slučaju nije dao lošije rezultate u odnosu na zvaničan program ove nastave u osnovnoj školi (kontrolna grupa).

Ključne reči

alternativni program; košarka-gimnastika; redovni program; eksplozivan snaga; repetitivna snaga

Reference

Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja, sa akcentom na košarku, na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Barou, H.M., MekGi, R. (1975) Merenje u fizičkom vaspitanju. Beograd: Vuk Karadžić
Bokan, B. (1980) Mogućnost primene teorijskog obrazovanja na času telesnog vežbanja, zbornik radova. Novi Sad: Savez pedagoga fizičke kulture Jugoslavije
de Vris, H.A. (1976) Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: Partizan
Đačkov, V.M. (1961) Karakteristike razvoja osnovnih motoričkih svojstava u zavisnosti od bavljenja različitim vidovima sporta. u: Zbornik - Problemi sportskog vežbanja, Moskva
Đorđević, D. (1983) Efikasnost različitih metoda rada na uvećanju gipkosti. Fizička kultura, br. 3
Fleishman, E.A. (1975) Struktura i merenje fizičkih sposobnosti. Fizička kultura, br. 4, str. 71-75
Gabašvili, N.N. (1965) Uticaj sistematskog vežbanja u košarci na fizički razvoj nekih funkcionalnih pokazatelja učenika uzrasta 15-16 godina. Moskva: Fizkul'tura i sport
Klojčnik, A. (1979) Uticaj nekih sportskih grana na psihosomatski status učenika. Kineziologija, Zagreb, br. 1-2
Košničar, M. (1975) Fizički razvoj i motoričke sposobnosti učenika 15-godišnjaka obučavanih različitim sportovima u vannastavnim aktivnostima. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Leskošek, J. (1971) Teorija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Matić, M. (1976) Tri programske improvizacije u godišnjem planu nastave fizičkog vaspitanja u školi za period novembar-mart. Fizička kultura, br. 1
Milanović, L. (1997) Nastava fizičkog vaspitanja od 1. do 4. razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mužić, V. (1982) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Petrović, D. (1982) Aktuelna pitanja i zadaci školskog fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 5
Stojanović, M. (1977) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, skripta
Višnjić, D. (1996) Nastava fizičkog vaspitanja od V-VIII razreda osnovne škole: Priručnik za studente, nastavnike i profesore. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zaciorski, V.M. (1975) Fizička svojstva sportiste. Beograd: Partizan