Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2014, vol. 8, br. 1, str. 23-30
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/timsact8-5455


Kvantitativne razlike u motoričkim sposobnostima učenika viših razreda osnovne škole
aUniverzitet EDUCONS, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
bMagic Kingdom, Novi Sad

e-adresa: mara.keric@tims.edu.rs, ujsasi.darijan@yahoo.com

Sažetak

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li postoji statistički značajna razlika u motoričkim sposobnostima učenika viših razreda OŠ 'Ivo Lola Ribar' iz Sombora. Uzorak ispitanika je činilo 166 učenika koji pohađaju nastavu od petog do osmog razreda, a bili su podeljeni u četiri grupe na osnovu uzrasta: 11 godina (N=46), 12 godina (N=41), 13 godina (N=37), 14 godina (N=42). Za procenu motoričkih sposobnosti je primenjena baterija od 8 motoričkih testova. Multivarijantnom analizom varijanse (MANOVA) je utvrđeno da postoji statistički značajna razlika između ispitanika uzrasta 11 do 14 godina za ceo uzorak varijabli koje ukazuju na nivo motoričkih sposobnosti (P=0,00). Utvrđena je statistički značajna razlika između ispitanika u brzini trčanja, brzini frekvencije pokreta, eksplozivnoj snazi nogu, koordinaciji, statičkoj snazi ruku i ramenog pojasa u korist ispitanika starijeg uzrasta. Uočen je linearni trend rasta motoričkih sposobnosti u svim analiziranim varijablama koji je u skladu sa uzrastom ispitanika.

Ključne reči

Reference

Badrić, M., Sporiš, G., Trklja, E., Petrović, J. (2012) Trend razvoja motoričkih sposobnosti učenika od 5. do 8. razreda. u: Findak V. [ur.] Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske 'Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije', Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, : 115-12
Bala, G., Stojanović, M.V., Stojanović, M. (2007) Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Delaš, N., Tudor, A., Ružić, L., Šestin, B. (2008) Povezanost stupnja uhranjenosti djece 5-8 razreda osnovne škole i nekih motoričkih sposobnosti. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 23: 35-4
Horvat, T., Vuleta, D. (2002) Razlike u nekim motoričkim sposobnostima između učenika 5. 8. razreda O. Š. Josipa Račića i učenika 5. 8 razreda u oš u Hrvatskoj. u: Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez
Krsmanović, T., Radosav, S. (2008) Razlike antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 9-11 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 194-198
Malacko, J., Popović, D. (2001) Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Leposavić: FFK u Prištini
Nićin, Đ. (2008) Antropomotorika. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu
Turek, M. (2006) Somatski razvoj i kretna sposobnost dece mlađeg školskog uzrasta. u: Bala G. [ur.] Zbornik radova 'Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspotanja na psihosomatski status dece i omladine', Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, : 465-48
Vraneković, S., Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M. (2003) Analiza rezultata dobivenih mjerenjem bazičnih motoričkih sposobnosti učenica od 5. do 8. razreda Osnovne škole. u: Findak V. [ur.] Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske 'Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije', Zagreb: Hrvatski kineziološki savez