Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zemljište i biljka
2011, vol. 60, br. 3, str. 147-154
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/03/2012
Sadržaj Ni, Cr i Co u zemljištu istočne Srbije na različitim supstratima
Institut za zemljište, Beograd

e-adresa: vesnamrvic@yahoo.com

Sažetak

Pregledom sadržaja ispitivanih elemenata u zemljištima na različitim supstratima ustanovljeno je da su niže koncentracije na kiselim i prelaznim magmatskim stenama - granit i andezit, kiselim metamorfnim stenama - gnajs i mikašist, kao i slabo vezanim peskušama. Mann-Whitney test pokazuje da ne postoje statistički značajne razlike u sadržaju Cr i Ni u zemljištu na granitima i andezitima, odnosno Co u zemljištu na granitu i peskušama, dok su razlike u odnosu na druga zemljišta značajne. Prosečan sadržaj elemenata je viši u zemljištima na krečnjacima i peščarima i razlike u sadržaju elemenata između ovih supstrata nisu statistički značajne. U odnosu na ove supstrate u zemljištima na filitima je više Cr i Co (ali ne i Ni). U zemljištima na gabru i serpentinu (uzorci na planini Deli Jovan) sadržaj sva tri elementa je statistički značajno veći u odnosu na druga zemljišta. Takođe je i najveće variranje koncentracija.

Ključne reči

nickel; chromium; cobalt; soil; geological substrate

Reference

Adriano, D.C. (2001) Trace elements in terrestrial environments, biogeochemistry, bioavailability and risks of metals. USA, 2nd edition
Antonović, G., Aleksić, Ž. (1972) Uticaj sumpornih gasova na promene nekih osobina zemljišta u okolini Borskog rudnika. Zemljište i biljka, vol. 21, br. 2, 265-271
Aubert, H., Pinta, M. (1977) Trace elements in soils. u: Development in Soil Science 7, Amsterdam: Elsevier
Brankov, M., Ubavić, M., Sekulić, P., Vasin, J. (2006) Sadržaj mikroelemenata i teških metala u poljoprivrednim i nepoljoprivrednim zemljištima banata. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 169-178
Đorđević, A.R., Jakovljević, M., Maksimović, S., Cupać, S. (2005) Sadržaj mobilnog nikla u serpentintskim rankerima Srbije. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 54, br. 3, str. 193-198
Eikmann, Th., Kloke, A. (1993) Nutzungmoglichkeiten und Sanieerung belasteter Boden. Darmstand: VDLUFA Verlag, 2. Ǖberarbaitete und erwiterte Auflage, Schriftrenreie, 34
Jakovljević, M.D., Stevanović, D. (2004) Sadržaj i oblici korisnih i štetnih mikroelemenata u zemljištu prirodnih livada Zlatibora. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 179-184
Kabata-Pendias, A. (2001) Trace elements in soils and plants. Boca Raton: CRC Press
Mcgrath, S.P. (1995) Nickel. u: Alloway B.J. [ur.] Heavy Metals in Soils, Glasgow, UK: Blackie Academic&Proffesional, pp. 152-178
McLaren, R.G. (2006) Cobalt and iodine. u: Encyclopedia of Soil Science, Taylor & Francis
Mrvić, V., Perovic, V., Jakovljević, M., Nikoloski, M., Brebanović, B. (2010) Stepen zagađenja zemljišta istočne Srbije. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 59, br. 2, str. 83-98
Mrvić, V.V., Dinić, Z., Sikirić, B., Maksimović, S., Koković, N. (2011) Sadržaj Ni, Cr i Co u zemljištu istočne Srbije na različitim supstratima. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 60, br. 3, str. 147-154
Nikolić, Đ., Milošević, N., Živković, Ž., Mihajlović, I., Kovačević, R., Petrović, N. (2011) Višekriterijumska analiza zagađenosti zemljišta teškim metalima u široj okolini topionice bakra u Boru. Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 76, br. 4, str. 625-641
Sekulić, P., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T., Vasin, J., Milić, S. (2011) Monitoring kvaliteta zemljišta AP Vojvodine. u: Zemljište, korišćenje i zaštita, I međunarodni naučno-stručni skup, Andrevlje, 21-23. septembar, 70-75
Sokolović, J., Stanojlović, R., Barbulović, S., Marković, Z.S., Štirbanović, Z. (2007) Analiza stanja zagađenosti životne sredine u RTB-u Bor. u: Ekoist 07, Ekološka istina, naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Bor, Zbornik radova, 174-180