Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura
2014, vol. 6, br. 6, str. 177-200
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 19/06/2015
doi: 10.5937/gfkm1406177M
Specijalisti za političko komuniciranje - razvoj delatnosti u istorijskoj perspektivi
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresa: imilutinovic@megatrend.edu.rs

Sažetak

U radu su predstavljeni opus i istorijski razvoj profesija specijalista za političko komuniciranje. Opisan je nastanak i razvoj različitih specijalizovanih delatnika u delu informaciono- komunikacionog sistema koji funkcionišu kao profesionalni politički komunikatori. Razmatrani su, iz istorijske, analitičke perspektive i na sistematizovan način, nastanak i razvoj različitih delatnosti u okviru profesija političkog komuniciranja: od medijskih poslenika, preko marketinških i stručnjaka za odnose s javnošću, savetnika, spin-doktora i oglašivača. Ukazano je na delikatne nijanse u prožimanju njihovih profesionalnih delovanja, upozoravajući na složenost zadovoljenja interesa javne sfere u demokratskom političkom diskursu. Imajući u vidu praksu ali i obavezujuće etičke kodekse u delovanju predmetnih struka, zaključujemo da se razvoj propagandnih sredstava i profesija u procesu političke komunikacije ne može shvatati jednoznačno dobro ili loše, te da u demokratskom cilju zadovoljenja javnog interesa, stručna javnost stalno treba da ima na umu misao: u borbi političkih protagonista ne smeju prevladati partikularni interesi pojedinaca ili političkih organizacija.

Ključne reči

Reference

Blek, S. (2003) Odnosi sa javnošću. Beograd: Klio
Bongran, M. (1998) Politički marketing. Beograd: Plato
Dej, L.A. (2004) Etika u medijima. Beograd: Medija centar
Đorđević, T. (1990) Marketing političkih ideja i vrednosti. u: Slavujević Z. [ur.] Politički marketing, Beograd: Radnička štampa
Đurić, M.D. (1992) Public relations, ključ uspešnog nastupa na tržištu. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
Galumov, Ë. (2004) Osnovy PR. Moskva: Izdatel'skij dom, Letopis' XXI
le Duc, L., Niemi, R.G., Pippa, N., ur. (1996) Comparing democracies. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Mcnair, B. (2003) Uvod u političku komunikaciju. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Nimmo, D. (2001) Political persuaders. NJ: Transaction Publishers
Pusteto, B.M. (1996) Politički marketing - priručnik političkog kandidata. Beograd: Clio
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Radojković, M., Stojković, B. (2004) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Slavujević, Z.Đ., ur. (2005) Politički marketing. Beograd: Fakultet političkih nauka
Šušnjić, Đ. (1990) Ribari ljudskih duša. Beograd: NIRO Mladost
Verčić, D., Zavrl, F., Rijevac, P., Ornjanov, G., Brbaklić, A. (2004) Odnosi s medijima. Beograd: Medija centar
Verčić, D. (1990) Marketinško ubistvo politike. u: Politički marketing, Beograd: Radnička štampa