Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Marketing
2015, vol. 46, br. 3, str. 217-226
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 15/07/2016
doi: 10.5937/markt1503217B
Ključne determinante potrošačkog etnocentrizma u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresa: amela.beslagic@untz.ba

Sažetak

Područje istraživanja odnosi se na ponašanje potrošača i efekte uticaja potrošačkog etnocentrizma na nacionalnu ekonomiju. Stoga je predmet istraživanja u radu etnocentrizam potrošača kao odnos potrošača prema kupovini i potrošnji domaćih proizvoda. Cilj rada je identifikacija ključnih determinanti fenomena potrošačkog etnocentrizma, kako bi se objasnile navike potrošača u kupovini i potrošnji domaćih proizvoda. Empirijskim istraživanjem utvrđene su ključne determinante koje utiču na stepen potrošačkog etnocentrizma kod građana Bosne i Hercegovine. Korišten je anketni upitnik kao obrazac za prikupljanje podataka i Cronbach alfa koeficijent za merenje pouzdanosti skale potrošačkog etnocentrizma, kao i analiza varijanse. Prikupljeni podaci obrađeni su uz pomoć statističkog softvera SPSS - a. Rezultati istraživanja su potvrdili skorije nalaze provedene na području Bosne i Hercegovine iz ove oblasti. Utvrđeno je da su bosanskohercegovački potrošači etnocentrični i da njihovu sklonost ka kupovini domaćih proizvoda određuju promotivne aktivnosti, učestalost kupovine roba široke potrošnje, status u domaćinstvu, broj članova domaćinstva, prosečna mesečna primanja domaćinstva, nivo obrazovanja i radni status nosioca domaćinstva.

Ključne reči

Reference

Alsughayir, A. (2013) Consumer Ethnocentrism: A literature review. International Journal of Business and Management Invention, Vol. 2, Issue 5, str. 50-54
Axelrod, R., Hammond, R.A. (2003) The evolution of ethnocentric behavior. Chicago: Midwest Political Science Convention
Barari, M., Ranjbarian, B., Zabihzade, K. (2011) Ethnocentrism among Iranian Consumer with Different Consumption Habits. International Journal of Marketing Studies, 3(3): 30-41
Bhuian, S.N. (2013) An empirical examination of consumer ethnocentrism. Journal of Business and Economic Management, Vol. 1(4), str. 48-52
Candan, B., Aydın, K., Yamamoto, G.T. (2008) A research on measuring consumer ethnocentrism of young Turkish customers purchasing behaviors. Serbian Journal of Management, vol. 3, br. 1, str. 39-60
Čićić, M., Brkić, N., Prašo-Krupalija, M. (2003) Consumer animosity and ethnocentrism in Bosnia and Herzegovina: The case of a developing country in a post-war time. Akademija, str. 59-67
Dmitrović, T., Vida, I. (2009) The role of product nationality in purchase behavior. Ekonomska istraživanja, Vol. 22, No. 2. str. 25-39
Ganideh, S.F.A., Taee, H.A. (2012) Examining Consumer Ethnocentrism amongst Jordanians from an Ethnic Group Perspective. International Journal of Marketing Studies, 4(1): 48-57
Khan, I. Effect of consumer ethnocentrism and country-of-origin image: An overview of Bangladeshi consumers’ perception towards foreign banks. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2120377, pristupljeno: 11.07.2013
Marinković, V., Stanišić, N., Kostić, M. (2011) Potrošački etnocentrizam građana Srbije. Sociologija, vol. 53, br. 1, str. 43-58
Matić, M. (2012) Ispitivanje utjecaja demografskih čimbenika na tendencije potrošačkog etnocentrizma u sjevernoj Hrvatskoj. Praktični menadžment, Vol. 3, No. 4, str. 27-33
Rahman, H., Morshed, M., Hossan, M.T. Identifying and measuring consumer ethnocentric tendencies in Bangladesh. http://www.wbiconpro.com/503-Habibur.pdf, pristupljeno: 18.07.2013
Renko, N., Karanović, C.B., Matić, M. (2012) Influence of Consumer Ethnocentrism on purchase intentions: Case of Croatia. Ekonomska misao i praksa, 21, No. 2, str. 529-544
Saffu, K., Walker, J.H. (2005) An Assessment of the Consumer Ethnocentric Scale (CETSCALE) in an Advanced and Transitional Country: The Case of Canada and Russia. International Journal od Management, Vol. 22, No. 4. str. 556-571
Shankarmahesh, M.N. (2006) Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences. International Marketing Review, 23(2): 146-172
Shimp, T.A., Sharma, S. (1987) Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3): 280
Siamagka, N.T. (2009) Extending consumer ethnocentrism: development and validation of the cetscale. University of Birmingham
Teo, P.C., Mohamad, O., Ramayah, T. (2011) Testing the Dimensionality of the Consumer Ethnocentrism Scale (CETSCALE) among a young Malaysian market segment. African Journal of Business Management, Vol 5 (7), str. 2805-2816
Veljković, S. (2009) Uticaj etnocentrizma na potrošače u Srbiji. Marketing, vol. 40, br. 2, str. 97-106