Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 4, str. 80-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 06/01/2014
doi: 10.5937/vojtehg61-2098
Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd

e-adresa: srdjanljubojevic@gmail.com

Sažetak

U radu su sadržana teorijska i praktična znanja čijim ovladavanjem se stvaraju preduslovi za unapređenje menadžmenta u oblasti odbrane kao važne državne funkcije i njenom logističkom sistemu. Reforma državne administracije - uprave, radi jačanja poverenja brojnih stejkholdera i smanjenja birokratizacije, a u cilju efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja, odvijala se u skladu sa specifičnostima svake države i njenog istorijskog nasleđa, ali je opšti trend prelazak na decentralizovanu javnu upravu (sektor), zatim na novi javni menadžment i na aktuelni model upravljanja javnim vrednostima. Promene u širem okruženju, pre svega globalizacija i internacionalizacija poslovanja i talas ekonomskog i socijalnog restruktuiranja firmi i uključivanje menadžera i radnika u te tokove, zahtevaju adekvatne strukturne promene u svim organizacionim sistemima, pa i u sistemu odbrane i njegovom logističkom sistemu. Promene se sprovode da bi se sprečilo da sistem dođe u neželjeno stanje ili da što pre iz njega izađe, ukoliko je takvo stanje nastupilo. Unapređenje menadžmenta u logistici odbrane, kao delu javnog sektora sa birokratskim modelom organizacionog dizajna, doprinosi unapređenju funkcionisanja i razvoja logistike odbrane i odbrane uopšte, unapređenju sposobnosti logističkog sistema i bržem i kvalitetnijem razvoju. Unapređenje menadžmenta u logistici odbrane podrazumeva dobro poznavanje teorije i prakse menadžmenta, uticaja oblika vlasništva i tržišta na upravljanje, funkcionisanja javnog ali i ostalih makroekonomskih sektora, veće otvaranje prema okruženju i razmenu znanja, informacija i naučenih lekcija, sa međunarodnim okruženjem. U cilju povećanja efektivnosti i efikasnosti upravljanja kombinuju se dostignuća različitih organizacijskih škola i formiraju se nove forme vlasništva. Jača organizaciona demokratija i participacija zaposlenih i menadžera kreće se u dva pravca: veće učešće u vlasništvu i veće učešće u donošenju odluka. Time su se interesi između najvažnijih internih stejkholdera (vlasnici, menadžeri, zaposleni) približili i delom izjednačili. Selektuju se,obrazuju i obučavaju novi menadžeri, od ljudi sa strateškom vizijom, koji osećaju budućnost i načine da se ista ostvari.

Ključne reči

menadžment u javnom sektoru; menadžment i vlasništvo; uzroci neefikasnosti; nivoi menadžmenta; proces menadžmenta; organizacijske škole; javni sektor; menadžment; logistika odbrane

Reference

*** (2007) Zakon o odbrani. Službeni glasnik RS, br. 116
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Andrejić, M.D., Sokolović, V.S., Milenkov, M.A. (2010) Koncept razvoja službi logistike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 37-62
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Logistično obrazovanje i obučavanje nelogističkog osoblja. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Đorđević, S. (2008) Preduzetnički instrumenti savremene vlasti - države i lokalnih vlasti. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, br. 2, str. 133-157
Erić, D. (2005) Uvod u menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Forca, B. (2011) Strateški menadžment u sistemu odbrane. Vojno delo, vol. 63, br. 4, str. 196-220
Kelly, G., Muers, S. (2002) Creating public value: An analytical framework for public service reform. London: Cabinet Office Strategy Unit
Majstorović, A., Andrejić, M. (2008) Savremeni menadžment u sistemu odbrane. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 13, br. 47-48, str. 19-26
Rasmussen, A.F. (2011) Smart Defence can help nations to build greater security with fewer resources but more coordination and coherence. European Security and Defence, (1): 7-10
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Smith, R. (2003) Focusing on public value: Something old and something new. Victoria, Australia: Monsah University
Stiglic, D.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Stoker, G. (2006) Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?. American Review of Public Administration, 36(1): 41-57
Subotić, D. (2010) Novi javni menadžment u političkom sistemu Srbije. Politička revija, vol. 9, br. 1, str. 91-114