Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2016, vol. 68, br. 7, str. 315-329
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 27/12/2017
doi: 10.5937/vojdelo1607315A
Pristup stvaranju oficira moderne logistike
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVojska srbije, Centralna logistička baza

Sažetak

Efektivan i efikasan sistem odbrane podrazumeva savremeno organizovan, moderno opremljen i pravilno projektovan sistem logistike koji pruža adekvatnu logističku podršku. Razvoj sistema je uslov opstanka, a podrazumeva i prilagođavanje promenama okruženja i unapređenje svog položaja u okruženju. Srž razvoja jesu inovacije, a one su, u oblasti stvaranja i razvoja kadra, ključne za razvoj. Kadar je jedini svesni resurs odbrane i nosilac razvoja. Stvaranje i razvoj kadra, a posebno logističkog, mora biti harmonizovano sa dugoročnim konceptom razvoja sistema odbrane, razvojem visokog obrazovanja na nacionalnom nivou, potrebama prakse, zahtevima vremena, savremenim trendovima u obrazovanju i obrazovnim tehnikama i tehnologijama. Program za školovanje logističkog kadra treba da predstavlja skladan spoj metodičkih trendova u visokom obrazovanju, informacionih tehnologija i savremenih nastavnih sadržaja. Kod projektovanja profila logisti čkog kadra treba uvažiti zahteve širokog opsega radnih mesta, zahteve nosioca razvoja logističkog kadra, obrazovnih i naučnih ustanova, korisnike usluga i proizvoda logistike i druge važne steikholdere. Pri školovanju oficira logistike taj kadar treba posmatrati orijentišući se na njegov životni ciklus, tok kretanja u prostoru i vremenu i uslugu obrazovanja i vaspitanja kojom se on stvara. Naime, kroz proces obrazovanja i vaspitanja dostižu se određene sposobnosti, formiraju stavovi, stiču određena znanja, veštine i navike i jačaju sve tri komponente vojne profesije: fizička, intelektualna i moralna. Praksa nalaže da se određene paradigme vezane za proces stvaranja i razvoja logističkog kadra moraju kritički analizirati i postepeno napuštati.

Ključne reči

Reference

Andrejić, M., Ljubojević, S., Milenkov, M. (2013) Integralni pristup unapređenju kvaliteta obrazovanja i rada u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. u: Naučno-stručni skup Politehnika-2013, Beograd, 140-147
Andrejić, M.D., Andrejić, I.M., Arsić, S.N., Ljubojević, S.D. (2015) Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Education in logistics and training of non-logistic personnel. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Beker, I. (1994) Sistem kvaliteta-unapređenje-metode i tehnike. Novi Sad: Institut za industrijske sisteme
Heleta, M. (2003) Znanje kao generator promena primenom koncepta TQM - Knowledge Management. Beograd: Fakultet za menadžment Braća Karić
Vojna, akademija Projekat - model baze podataka za podršku odlučivanja organa logistike. oznaka VA-TT/6/13/-15