Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 7, str. 239-267
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1807239M
Uticaj nekih determinanti na razvoj karijere oficira Vojske Srbije
Univerzitet odbrane, Beograd

Sažetak

Razvoj karijere oficira je veoma složen proces i determinisan je brojnim činiocima. Osnovni problem ovog istraživanja je bio kakav uticaj imaju pojedine determinante na proces razvoja karijere oficira, kao što su: normativno-pravne pretpostavke; različiti subjekti upravljanja ljudskim resursima i planiranje, selekcija, školovanje, usavršavanje i raspoređivanje oficira. Takođe je istraženo kakvi su efekti pravilnog razvoja karijere oficira i da li postoje razlike u proceni uticaja pojedinih determinanti na razvoj karijere oficira. Shodno tome, osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se ispita kakav uticaj ostvaruju neke determinante na razvoj karijere oficira, kakvi su efekti pravilnog razvoja karijere oficira i da li postoje razlike u proceni uticaja pojedinih determinanti na razvoj karijere oficira. Osim opšteg cilja, za ovo istraživanje definisano je pet zadatka istraživanja, i to: 1) Utvrditi da li normativno-pravne pretpostavke u značajnoj meri obezbeđuju uspešan razvoj karijere oficira; 2) Utvrditi kakav je uticaj različitih subjekata upravljanja ljudskim resursima na razvoj karijere oficira; 3) Utvrditi kakav je uticaj planiranja, selekcije, školovanja, usavršavanja i raspoređivanja oficira na razvoj njihove karijere; 4) Utvrditi kakvi su efekti pravilnog razvoja karijere oficira i 5) Utvrditi da li postoje razlike između pojedinih kategorija oficirskog kadra po pitanju procene pojedinih činilaca na uspešnost razvoja karijere oficira uzimajući u obzir njihova personalna, statusna i andragoška obeležja. Rezultati istraživanja su pokazali da ispitivane determinante, osim prve, ostvaruju značajan uticaj na razvoj karijere oficira i da pravilan razvoj karijere oficira u značajnoj meri utiče na optimalno korišćenje ljudskih resursa, motivisanost starešinskog kadra za postizanje odličnih rezultata i napredovanje u struci, kao i na izgrađivanje operativnih sposobnosti Vojske. Takođe, utvrđene su značajne razlike između pojedinih kategorija oficirskog kadra po pitanju procene pojedinih činilaca na uspešnost razvoja karijere oficira, uzimajući u obzir njihova personalna, statusna i andragoška obeležja.

Ključne reči

razvoj karijere oficira; Vojska Srbije; upravljanje ljudskim resursima; operativne sposobnosti jedinica Vojske Srbije

Reference

*** (2012) Kriterijumi za izradu liste kandidata za potrebe selekcije u okviru karijernog vođenja i savetovanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. SVL, br. 10
*** (2012) Kriterijumi za formiranje lista kandidata za postavljenje na formacijsko mesto višeg čina, za upućivanje na školovanje i usvršavanje i za unapređenje u viši čin. SVL, br. 13
*** (2007-2010) Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja. Sl. glasnik RS, br. 72/2007, 21/2009 i 48/2010
*** (2009) Pravilnik o kriterijumima za ocenjivanje civilnih lica na službi u Vojsci Srbije. Sl. glasnik RS, br. 7
*** (2008) Uredba o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane. Sl. glasnik RS, br. 106
*** (1994-1996) Uredba o ocenjivanju vojnih lica. Sl. list SRJ, br. 36/94, 42/94 - ispr. i 16/96
*** (2008/2010) Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu. Sl. glasnik RS, br. 112 i 34
*** (2008-2010) Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira. Sl. glasnik RS, br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010
*** (2007-2009) Zakon o odbrani. Sl. glasnik RS, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon i 104/2009 - dr. zakon
*** (2007/2009) Zakon o Vojsci Srbije. Sl. glasnik RS, br. 116 i 88
Adižes, I. (1979) Životni ciklus preduzeća. Novi Sad: Prometej
Akademija za odbranu Velike Britanije (2005) Officer career development handbook (OCDH)
Antić, B. (2001) Razvoj generalštabne službe i osobine generalštabnog oficira. Vojno delo, vol. 53, br. 2, str. 123-140
Babić, M., Stavrić, B. (1999) Menadžment - struktura i funkcije. Beograd: KIZ-Centar
Bahtijarević-Šiber, F. (1999) Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing
Bogićević, B. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Cascio, F.W. (1995) Managing human resource: Productivity, quality of work life, profits. New York: McGraw-Hill
Čupić, M.E. (1987) Uvod u teoriju odlučivanja. Beograd: Naučna knjiga
Ćamilović, S. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: FON
Ćamilović, S. (2000) Kadrovski procesi. Beograd: Tekon
Ćamilović, S.V. (1996) Poslovi i organizacija kadrovske funkcije. Beograd: Privredna štampa
Damnjanović, P. (2001) Osnovna polazišta u školovanju oficirskog kadra. Novi glasnik, br. 6/2001
Desler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data status
Doknić, N. (2002) Menadžment kadrova. Beograd: Evropski univerzitet za internacionalni menadžment i biznis
Drucker, P. (1996) Inovacije i preduzetništvo. Beograd: Grmeč-Privredni pregled
Dulanović, Ž.I., Džinović, M. (1992) Osnovi organizacije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Đorđević, S. (2007) Upravljanje ljudskim resursima u sistemu odbrane RS. Beograd: ŠNO-GŠU
Gajić, Ž. (2008) Menadžment ljudskih resursa u sektoru bezbednosti. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, doktorska disertacija
GIP 'Slobodan Jović' (1994) Veština upravljanja. Beograd
Grinberg, Dž., Baron, A.R. (1998) Ponašanje u organizacijama, razumevanje i upravljanje ljudskom stranom rada. Beograd: Želnid
Hall, D. (1986) Career development in organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Headquarters Department of the Army (2010) DA PAM 600-3 Commissioned Officer Professional Development and Career Management. Washington, DC
Herrera, E. (2008) Facing the Challenge: Implementing the Defense Integrated Military Human Resources System, Air National Guard. U. S. Army War College, Carlisle Barracks
Jantan, H., Razak, A., Ali, Z. (2010) Intelligent Techniques for Decision Support System in Human Resource Management. u: Devlin, Ger [ur.] Decision Support Systems Advances in, IntechOpen
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Jurubescu, T. (2008) Human resource management: Theoretical approach. Romanian Military Thinking, 4/2008
Kavran, D.Đ. (1991) Nauka o upravljanju - organizacija, kadrovi i rukovođenje. Beograd: Naučna knjiga
Kostić, P. (1989) Selekcija ljudstva i predikcija prilagođenosti pojedinca zahtevima vojne organizacije. Sarajevo: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Kostić, P. (1984) Poželjne osobine ličnosti oficira nekih savremenih armija. u: Zbornik radova, Beograd: Vojna akademija KoV, br. 10, str. 219-243
Kukoleča, S.M. (1972) Osnovi teorije organizacionih sistema. Beograd: Privredno finansijski vodič - Oeconomica
Kulić, Ž. (2005) Upravljanje ljudskim potencijalima. Beograd: NIP Radnička Štampa
Lojić, R., Kulić, Ž. (2009) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Malešević, Đ. (2001) Rukovođenje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Malešević, Đ. (1992) Rukovođenje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Marković, D. (2001) Uticaj kadrovanja na komandovanje. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 108-118
Marković, D. (2001) Polazne osnove pri izboru kandidata za postavljenje oficira na dužnost. Vojno delo, vol. 53, br. 1, str. 90-105
Mihailović, D. (1999) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd
Ministry of Defence (2005) The defense integrated military human resources system. USA
Orlić, R. (2005) Kadrovski menadžment. Beograd: Zoran Damnjanović i sinovi
Petković, M. (2005) Organizaciono ponašanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević, B. (2002) Organizacija teorije, dizajn, ponašanje, promene. Beograd: Ekonomski fakultet
Price, A. (1972) Human resource management in a business context. Thomson Business Press
Pržulj, Ž. (2002) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća
Rajkov, M.S., Sajfert, Z. (1996) Ljudska strana menadžmenta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Regodić, D. (2005) Nužni preduslovi za perspektivno školovanje u vojnoj akademiji. Novi glasnik, br. 2/2005
Ristić, S. (2008) Rukovođenje kadrovima u sistemu odbrane Republike Srbije. Beograd: ŠNO-GŠU
Sektor za ljudske resurse MO Republike Srbije (2006) Studija informacionog sistema ljudskih resursa. Beograd
Tadić, S. (2004) Reforma sistema odbrane i višak vojnog kadra. Novi glasnik, br. 1/2004
Todorić, S. (2001) Profesija oficira. Vojno delo, vol. 53, br. 4-5, str. 107-120
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (1997) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse MO RS (2008) Program upravljanja ljudskim resursima sistema odbrane Republike Srbije. nacrt
Uprava za ljudske resurse (J-1) GŠ VS (2012) Doktrina upravljanja ljudskim resursima Vojske Srbije. Beograd
Vuksan, B. (1999) Teorija organizacije. Kruševac: ICIM