Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 2, str. 57-67
Upravljanje ljudskim faktorom u poljoprivredi - motivacija i kontrola
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresagorlap@gmail.com, zorana.nikitovic@vspep.edu.rs
Ključne reči: poljoprivreda; ljudski faktor; upravljanje; teorije; planirano ponašanje; samoodređenje
Sažetak
Poljoprivredna proizvodnja je najstarija privredna grana i koja ima posebno značajnu društvenu ulogu, da se prehrani svetska populacija, koja beleži kontinuirani porast. Zahvaljujući pre svega opštem društvenom, a posebno tehnološkom progresu, poljoprivreda je poslednjih 100 godina doživela dramatični rast produktivnosti, čime svoju ulogu uspešno ispunjava. Na poljoprivrednu proizvodnju uticaj ima veći broj faktora, od kojih su najznačajnijii ljudski, biološki, klimatski, poljoprivredno zemljište i drugi. Budući da je od navedenih faktora najznačajniji ljudski faktor, jer od njega zavisi unapređenje produktivnosti, uvećanje poljoprivredne proizvodnje i profita na poljoprivrednom zemljištu, to je od posebnog interesa da se izuči razumevanje ponašanja ljudskog faktora u radnom procesu. Stoga je u radu fokus na Teoriji planiranog ponašanja (TPP) ljudskog faktora i njegovoj motivaciji. Kod poljoprivrednih sistema kod kojih je ljudski faktor pod dovoljnom kontrolom, odnosno koji imaju dovoljno izgrađenu organizacionu strukturu, za motivaciju se preporučuju menadžerske Teorije motivacije. Kod poljoprivrednih sistema kod kojih ljudski faktor nije pod dovoljnom kontrolom, odnosno koji imaju nedovoljno razvijenu organizacionu strukturu ili kod kojih ona izostaje u potpunosti, za motivaciju se preporučuje Teorija samoodređenja (TSO), koja predstavlja nadogradnju TPP, a kojom se postiže objašnjenje predikcije ljudskog ponašanja.
Reference
*** (2019) Istorija poljoprivrede. WIP. Retrieved from The Wikipedia the free Enciclopedia: https://sr.wikipedia.org/wiki/Istorija_poljoprivrede
*** (2009-2016) Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Official Gazette of the RS, 41/2009, 10/2013 -dr. zakon i 101/2016. Retrieved from TEHNOLOGIJA HRANE: https://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/zakon-poljoprivredi-ruralnom-razvoju
*** (2019) Human Factors in Agriculture. Retrieved from 3 ESO. Geography: https://sites.google.com/site/3oesogeography/6-primary-sector-activities/3-human-factors-inagriculture
*** (2019) Human factors in agriculture. Retrieved from Factors that influence farming: http://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/file.php/328/eXeLearning/Eulalia_Maria_ Simal_Iglesias/factors_that_influence_farming.html
*** (2019) Factors Influencing Agriculture: Human factors: Form 1 Agriculture Notes. Retrieved from EASYELIMU: https://www.easyelimu.com/high-schoolnotes/agriculture/form-1/item/465-factors-influencing-agriculture-human-factors
Aleksić-Glišović, M., Jerotijević, G., Jerotijević, Z. (2019) Moderni pristupi motivaciji zaposlenih. Ekonomika, vol. 65, br. 2, str. 121-133
Bulat, V. (2008) Menadžment. Kruševac: ICIM Plus, izmenjeno i dopunjeno izdanje
Čukanović-Karavidić, M., Karavidić, S., Vujičić, S. (2016) Business education and social skills to leadership competencies. International Review, vol. , br. 1-2, str. 38-45
Food and Agricultural Organization of the United Nations (2018) World Food and Agriculture: Statistical Pocketbook 2018. Rome, pp. 1-254, http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA1796EN
Herath, S.C. (2010) Motivation as A Potential Variable to Explain Farmers' Behavioral Change in Agricultural Technology Adoption Decisions. Ekonomika A Management, No3/2010, pp. 62-71. http://www.ekonomiemanagement.cz/download/1331826748_37a6/06_herat
Karavidić, S., Čukanović-Karavidić, M. (2016) Menadžment. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Keranović, S. (2016) Motivacija za rad. Retrieved 03 05, 2016, from www.link.co.rs/media/Motivacija%20za%20rad.doc
Krstić, M. (2016) Industrijski menadžment. Kruševac: ICIM, ISBN 978-86-7566-044-6, COBISS.SR-ID 226675980
Lapčević, G., Krstić, M. (2018) Research of Risk in the Entrepreneurial Process. u: Conference EEE, 18-20 October 2018, Belgrade, Serbia: Business Management, Entrepreneurship and Entrepreneurial Tendencies, London: Silver and Smith Publishers, pp. 158-177
Marković-Radović, M., Marković, D., Simović, V. (2018) Informatičke kompetencije menadžera i virtuelnih timova. Trendovi u poslovanju, vol. 6, br. 2, str. 29-36
Popović, R. (2014) Planiranje i upravljanje rizikom - ljudski faktor. Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet u Subotici-Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis, 5.189.140.16/~svetodavstvo/sites/default/files/8.%20Popovic%20Rade.pdf
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1): 68-78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1902057L
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.
Creative Commons License 4.0