Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Integracija razvoja matematičkih pojmova i muzičkog vaspitanja u predškolskom vaspitanju i obrazovanju posredstvom pesama za pevanje
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak
Polazeći od činjenice da u ranom vaspitanju i obrazovanju proces učenja treba shvatiti celovito, kao sistem aktivnosti u kojima su predmetne oblasti isprepletane jedne s drugima i utkane u svaki segment zajedničkog življenja deteta s drugom decom i odraslima u vrtiću, autori u radu ukazuju na integraciju razvoja matematičkih pojmova i muzičkog vaspitanja. Muzičko vaspitanje posmatraju kao kontekst koji može da doprinese usvajanju matematičkih pojmova i u tom cilju navode dodirne tačke sadržaja muzičkog vaspitanja sa sadržajima predškolskog matematičkog obrazovanja posredstvom pesama za pevanje. U tom kontekstu ukazuju na značaj i uloge koju pesma za pevanje ostvaruje u sveukupnom razvoju dece, zatim u razvoju muzičkih sposobnosti, a posebno u kontekstu razvoja matematičkih pojmova. Na konkretnim primerima pesama za pevanje ukazuju na njihovu funkciju koju mogu ostvariti u razvijanju početnih matematičkih pojmova i u muzičkom vaspitanju u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Reference
*** (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Prosvetni pregled, Beograd
Bratić, T., Filipović, Lj. (2001) Muzička kultura u razrednoj nastavi. Jagodina: Učiteljski fakultet
Burack, J. (2005) Uniting mind and music. American Music Teacher, 55(1), 84-87
Ćalić, M.R., Sudzilovski, D.M. (2011) Analiza udžbenika za prvi razred osnovne škole iz predmeta Muzička kultura. Uzdanica (Jagodina), vol. 8, br. 1, str. 151-166
Fernandez, M. (1999) Making music with mathematics. Mathematics Teacher, 92(2), 90-92
Gardiner, M.F. (2000) Music, learning, and behavior: A case for mental stretching. Journal for Learning Through Music, 72-93
Geist, K., Geist.E.A. (2008) Using music to support emergent mathematics. Young Children, 63(2); 20-25
Geist, K., Geist, E.A., Kuznik, K. (2012) Young Children Learning Mathematics through Beat, Rhythm, and Melody. Young Children, 74-79
Grandin, T., Peterson, M., Shaw, G.L. (1998) Spatial-Temporal versus Language-Analytic Reasoning: The Role of Music Training. Arts Education Policy Review, 99(6): 11-14
Greeley, N., Offerman, T. (1998) Now and then: Dancing in time and space. Mathematics Teaching in the Middle School, 4(3), 192-194
Hetland, L. (2000) Learning to Make Music Enhances Spatial Reasoning. Journal of Aesthetic Education, 34(3/4): 179
Johnson, G., Edelson, R. (2003) Integrating music and mathematics in the elementary classroom. Teaching Children Mathematics, 9(8), 474-479
Linder, S.M., Powers-Costello, B., Stegelin, D.A. (2011) Mathematics in Early Childhood: Research-Based Rationale and Practical Strategies. Early Childhood Education Journal, 39(1): 29-37
Maričić, S., Ćalić, M. (2014) Muzička igra u razvijanju matematičkih pojmova kod predškolske dece. u: Joković M. [ur.] Naše stvaranje - zbornik radova sa Devetog simpozijuma sa međunarodnim učešćem 'Vaspitač u 21. veku', Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, 205-213
Maričić, S., Purić, D. (2008) Poetski tekst kao integrativni elemenat aktivnosti vaspitača u razvoju govora i matematičkih pojmova. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 10, str. 203-214
Mirković-Radoš, K. (1986) Muzika i predškolsko dete. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mirković-Radoš, K. (1996) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Miškov, M. (1999) Pristup odabiranju pesama i horskih kompozicija za decu. Norma, (1-2), 181-190
National Council of Teachers of Mathematics (2008) Curriculum focal points for prekindergarten through Grade 8 mathematics
Plavša, D., Popović, B., Erić, D. (1960) Muzičko vaspitanje. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke Republike Srbije, 1. deo
Purić, D., Maričić, S. (2012) Sadržaji iz književnosti za decu u razvoju matematičkih pojmova. u: Vulović N. [ur.] Metodički aspekti nastave matematike, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, II, 239-244
Rauscher, F.H., Shaw, G.L., Ky, K.N. (1993) Music and spatial task performance. Nature, 365(6447): 611
Rayl, N., Moyle, R., Lau, C. (2012) Increase interest in math through musical activities in grades 4 and 5. Mathemusical.net: (Dostupno na: http://mathe-musical.net/Mathemusical%20-%20Literature%20Review.pdf)
Stanković, S.M., Cvetković, S. (2008) Priručnik za učitelje uz udžbenik muzičke kulture za prvi razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Stefanović, B. (1964) Pesme za predškolskzu decu i učenike nižih razred osnovne škole. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture - od I do IV razreda osnovne škole - priručnik za učitelje i studente Učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stošić, A.L. (2008) Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture. Pedagogija, vol. 63, br. 1, str. 62-74
Šimić, G. (1998) Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Vasiljević, Z., Stojanović, G., Drobni, T. (2004) Muzička radionica. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z. (2003) Muzički bukvar. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1506317M
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2015.