Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 91, br. 3, str. 311-330
Kriminalistička pravila o saslušanju okrivljenog od strane predstavnika policije ili javnog tužilaštva kroz faze izvođenja ove dokazne radnje
Osnovno javno tužilaštvo, Kikinda
Ključne reči: saslušanje osumnjičenog; okrivljeni; dokazna radnja; faze saslušanja; kriminalistička pravila
Sažetak
Saslušanje okrivljenog je značajna dokazna radnja regulisana odredbama Zakonika o krivičnom postupku (čl. 85-90). U kontekstu teme, bavićemo se procesnim situacijama kada se tokom saslušanja osumnjičenog primenjuju pravila o saslušanju okrivljenog kao dokazne radnje. Prvo, radi se o mogućnosti da osumnjičeni još tokom predistražnog postupka od strane predstavnika policije ili javnog tužilaštva bude saslušan po pravilima o saslušanju okrivljenog. Ovo je moguće samo izuzetno, pod određenim uslovima: da osumnjičeni pristane da dâ iskaz i da su i pristanak i iskaz dati u prisustvu branioca (čl. 289. st. 4. ZKP-a). Drugo, odredbe o saslušanju okrivljenog primeniće javni tužilac uvek kada osumnjičenog saslušava tokom trajanja istrage (čl. 300. st. 1. ZKP-a). Treće, ove odredbe se primenjuju i kada javni tužilac saslušava osumnjičenog u skraćenom postupku, kada se ne sprovodi istraga, već samo određene dokazne radnje (čl. 499. st. 2. ZKP-a). Uopšteno posmatrano, proces saslušanja okrivljenog prolazi kroz tri stadijuma, što je opredelilo strukturu rada. Cilj rada je da prikaže kriminalistička pravila o saslušanju osumnjičenog lica od strane policije ili javnog tužilaštva, u situacijama kada se ovo saslušanje obavlja kao dokazna radnja u skladu s odredbama Zakonika o krivičnom postupku.
Reference
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014. i 35/2019
Aleksić, Ž. (1988) Praktikum iz kriminalistike. Beograd: Naučna knjiga
Baldwin, J. (1993) Police interview techniques: Establishing truth or proof?. British Journal of Criminology, 33(3), 325-352
Bošković, M., Perić, S. (2018) Kriminalistička psihologija - priručnik za prikupljanje ličnih dokaza. Univerzitet u Novom Sad, Centar za multidisciplinarne studije forenzike 'Dr Arčibald Rajs
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet
Dimitrijević, D. (1972) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Gordon, N., Fleisher, W. (2006) Effective interviewing and interrogation techniques. London: Elsevier
Hatherill, G.H. (1964) The means of interrogation. Medico-Legal Journal, 32(3), 164-175
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2014) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Ivanović, Z., Valentina, B. (2016) Taktika obezbeđivanja iskaza. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Kostić, I. (2000) Kriminalistička psihologija. Beograd: VŠUP
Krivokapić, V., Žarković, M., Simonović, B. (2003) Kriminalistička taktika. Beograd: VŠUP
Markićević, A. (1994) Anatomija lažnog priznanja - zapisi o ubistvu studentkinje Vere Novković i suđenju Zdravku Brkiću. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 66, br. 1-2, str. 37-59
Milić, N. (2006) Policijsko saslušanje osumnjičenog. Beograd: Policijska akademija
Milić, N. (2005) Simptomatska slika osumnjičenog tokom procesa saslušanja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 2, str. 266-285
Mirkov, Ž. (2016) Pravni i psihološki aspekti iskaza okrivljenog. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Doktorska disertacija
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku (I knjiga). Beograd: Službeni list SFRJ
Simić-Jekić, Z. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Privredna štampa
Simonović, B. (2015) Kriminalistika i unapređenje stručnosti krivično procesnih subjekata. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 53(1), 9-27
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet
Simonović, B. (1997) Pribavljanje i ocena iskaza pred policijom i na sudu. Kragujevac: Pravni fakultet
Stanković, D. (1985) Da li i kada iznuđeno priznanje okrivljenika predstavlja dokaz u krivičnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 57(4), 16-41
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
The Staff of the Law-Medicine Center, Grupa autora (1962) Criminal Investigation and Interrogation. Cincinnati: The W. H. Anderson Company
Vasiljević, T., Grubač, M. (2002) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Vodinelić, V. (1996) Kriminalistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Yeschke, C. (2004) Interrogation: Achieving confessions using permissible persuasion. Springfield: Charles C. Thomas
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb: Informator
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gakv91-24873
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0