Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura
2015, br. 7, str. 233-256
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/gfkm1507233M
Ka filozofiji medija - duhovnost i autentičnost u vreme medijske simulacije - o aktuelnosti Šelerove personalističke antropologije
Centar za savremenu umetnost Strategie Art, Beograd

e-adresa: muzejrata@gmail.com

Sažetak

U ovom radu ispituje se aktuelnost Šelerove filozofske antropologije i njegovog shvatanja da je duhovnost suština ljudske ličnosti. Polazi se od iznošenja Hajdegerove kritike Šelerovog personalizma, koja uključuje i tezu da je ova personalistička antropologija tradicionalistička i kao takva prevaziđena. Izlažu se kontraargumenti na Hajdegerovu kritiku i pokazuje se da ona nije opravdana. Zatim se detaljno razmatra Šelerovo antropološko-personalističko stanovište, kroz razjašnjavanje njegove fenomenološke pozadine i uloge teističkog motiva u ovoj filozofskoj teoriji. Posebna pažnja je posvećena ispitivanju smisla duhovnosti, kroz objašnjenje njenih triju aspekata - slobodne volje, nepragmatičnog znanja i nesebičnosti. U poslednjem segmentu rada pokazuje se da Šelerova personalistička antropologija veoma dobro komunicira sa iskušenjima današnjeg čoveka, u njegovoj težnji da bude autentična ličnost. Šelerove ideje se dovode u vezu sa analizama nekih od najboljih dijagnostičara našeg vremena, kroz zastupanje teze da je u savremenom društvu duhovna autonomija ključni uslov autentične ličnosti.

Ključne reči

Reference

Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Đurić, D. (2011) Postojanje boga filozofski problemi klasičnog monoteizma. Beograd: Zavod za udžbenike
Filipović, V. (1987) Maks Šeler i savremena filozofijska antropologija. u: Šeler Maks [ur.] Položaj čovjeka u kosmosu, Sarajevo: Veselin Masleša
Galović, M. (1989) Bitak i ljubav. Maks Šeler od fenomenologije do filozofske antropologije. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo
Hajdeger, M. (1988) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Horkhajmer, M., Adorno, T.V. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva filozofijski fragmenti. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Huserl, E. (1967) Filozofija kao stroga nauka. Beograd, itd: Kultura
Husserl, E. (1975) Kartezijanske meditacije. Zagreb: Izvori i tokovi, I
Jaspers, K. (1978) Opšta psihopatologija. Beograd: Prosveta
Liotar, Ž. (1980) Fenomenologija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Marcuse, H. (1985) Eros i civilizacija. Zagreb: Naprijed
Markuze, H. (1968) Čovek jedne dimenzije. Sarajevo: Veselin Masleša
Peri, M. (2000) Intelektualna istorija Evrope. Beograd: Clio
Šeler, M. (1987) Položaj čovjeka u kosmosu. Sarajevo: Veselin Masleša
Šeler, M. (1996) O ideji čoveka. Filozofski godišnjak, br. 9, str. 251-270
Šeler, M. (1983) Filozofski nazor na svijet. u: Danilo Pejović [ur.] Suvremena filozofija Zapada, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske