Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
1998, vol. 32, br. 3-4, str. 357-408
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Fenomenologiji provincijalizacije naše naučne kritike - kritičko-ideološki cirkus kao poslednji pir dvorskih luda propalog Crvenog Cara
Institut društvenih nauka, Beograd

Sažetak

Autor u radu rekonstruiše sistematske crte kritike ideologije kao metode kritičke recepcije teorijskih tradicija. Razlog je sadržan u neophodnosti preispitivanja metode kritičke recepcije posle sloma socijalizma. U prvom delu, autor izlaže istoriju kritičko-ideološke škole kod nas, kao osnove održanja misaonog anahronizma i provincijalizma. U drugom delu, pregledom aktuelnih pojava u našoj naučnoj kritici, autor pokazuje kako se aktualizuju i dolaze do vidljivosti svi nedostaci kritičko-ideološke metode. U zaključnom delu autorova je teza da se pretnja provincijalizma, u sociološkoj teoriji i naučnoj kritici, ne može otkloniti bez reforme naučne škole. To, u skladu s istorijskom promenom, nalaže (1) napuštanje kritike ideologije kao ideološkog manira mišljenja u crno-belim binarnim opozicijama i novo 'opšte mesto' da se epistemička vrednost stanovišta ne može izvesti iz ideološke pozadine; (2) obustavljanje 'klasne borbe u teoriji' i priznanje uzajamne komplementarnosti velikih tradicija društvenih nauka.

Ključne reči

Reference

Adorno, T.V. (1979) Negativna dijalektika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Adorno, T.W. (1982) O logici društvenih nauka. Treći program Radio Beograda, vol. 1 (Zima), br. 52, str. 363-77
Adorno, T.W. (1976) Zur Logik der Sozialwissenschaften. u: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, str. 81-101
Adorno, T.W. (1977) Spor oko pozitivizma u nemačkoj sociologiji. Marksizam u svetu, vol. 4, br. 11-12, str. 7-67
Adorno, T.W. (1952) Beitrag zur Ideologienlehre. u: Lieber Hans-Joachim [ur.] Wissen und Gesellschaft - Die Probleme der Wissensoziologie, Tubingen: Max Niemeyer Verlag, str. 270-291
Adorno, T.W. (1976) Das Bewusstsein der Wissensoziologie. u: Lenk Kurt [ur.] Ideologiekritik und Wissensoziologie, Berlin, itd: Luchterhand Verlag, str. 253-63
Adorno, T.W. (1956) Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Stuttgart, itd: Kohlhammer
Adorno, T.W. (1976) Einleitung. u: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Berlin, itd: Luchterhand Verlag, str. 7-79
Altise, L. (1975) Elementi samokritike. Beograd, itd: Komunist
Altise, L. (1971) Za Marksa. Beograd: Nolit
Apel, K. (1980) Transformacija filozofije. Sarajevo: Veselin Masleša
Brdar, M.M. (1981) Totalitet i pozitivizam - kritika filozofije i metodologije društvenih nauka u delu K. R. Popera. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Brdar, M.M. (1988) Kritika kao neosholastika - o metodi obračuna sa teorijskim pluralizmom. Sociološki pregled, vol. 22, br. 3, str. 201-28
Brdar, M.M. (1989) Vera - znanje - moć: Interpretacija i kritika u 'kritičkoj' i 'tradicionalnoj' teoriji društva. Theoria, vol. 32, br. 3-4, str. 5-29
Brdar, M.M. (1992) Megaideologije i problem sinteze: Nacrt za kritičku revalorizaciju društveno-naučnih paradigmi. Theoria, vol. 35, br. 1, str. 69-96
Brdar, M.M. (1994) Um vs. revolucija - epilog: Karl R. Poper 1904-1994. Sociološki pregled, vol. 28, br. 4, str. 541-545
Brdar, M.M. (1995) Srbi i/ili nova Evropa, 1991-1995: Preispitivanje odnosa. Srpska politička misao, vol. 2, br. 2-3, str. 19-56
Brdar, M.M. (1996) Vladimir Ilić - nacionalna orijentacija u našoj novijoj društvenoj misli. Sociološki pregled, vol. 30, br. 3, str. 405-411
Brdar, M.M. (1997) Osnovna metateorijska pomeranja u dispoziciji post-socijalističke misli posle sloma socijalizma. u: Vidojević Z., Tomanović V., Janićijević M. [ur.] Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive, naučni skup, Beograd, 12-13. decembar, 1996, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Brdar, M.M. (1998) Revolucija i utopija opozicije - nastanak totalitarnog sistema transformaciojom boljševizma 1917-1929. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Brdar, M.M. (1999) Filozofija u Dišanovom pisoaru - nestanak nove Evrope u duhu postmoderne praznine. Beograd: Institut društvenih nauka / IDN
Derida, Ž. (1974) Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka. Delo, Beograd, str. 142-60, (Marksizam - Strukturalizam)
Derrida, J. (1976) O gramatologiji. Sarajevo: Veselin Masleša
Frankena, W.K. (1952) Naturalistic fallacy. u: Sellars W. i Hospers J. [ur.] Readings in ethical theory, New York, itd: Appleton Century Crofts, str. 103-114
Fuko, M. (1971) Reči i stvari. Beograd: Nolit
Gouldner, A.W. (1970) The coming crisis of Western sociology. London, itd: Heinemann
Gouldner, A.W. (1980) Za sociologiju. Zagreb: Naprijed
Habermas, J. (1977) Kritika sistemske teorije. Marksizam u svetu, vol. 4, br. 11-12, str. 68-103
Habermas, J. (1982) Univerzalitetanspruch der Hermeneutik. u: Zur Logik der Sozialwissenschaften, Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag, str. 331-66
Habermas, J. (1982) Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne - dvanaest predavanja. Zagreb: Globus
Horkhajmer, M. (1963) Pomračenje uma. Sarajevo: Veselin Masleša
Horkhajmer, M. (1976) Tradicionalna i kritička teorija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Horkheimer, M. (1988) Kritika instrumentalnog uma. Zagreb: Globus
Horkheimer, M. (1976) Ein neuer Ideologiebegrieff. u: Lenk Kurt [ur.] Ideologiekritik und Wissensoziologie, Berlin, itd: Luchterhand Verlag, str. 227-244
Horkheimer, M. (1952) Ideologie und Wertgebung. u: Lieber Hans-Joachim [ur.] Wissen und Gesellschaft - Die Probleme der Wissensoziologie, Tubingen: Max Niemeyer Verlag
Horkheimer, M. (1962) Ideologie und Handeln. u: Lenk Kurt [ur.] Ideologiekritik und Wissensoziologie, Berlin, itd: Luchterhand Verlag, str. 245-52
Ilić, V. (1998) Oblici kritike socijalizma. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin
Ilić, V. (1999) Veština zaokreta. Vreme, 6. mart, br. 437, str. 25-28 (intervju, Ćirić Aleksandar)
Ilić Vladimir, Lenjin (1976) Izveštaj V kongresu RSDRP o Petrogradskom rascepu i formiranju partijskog suda u vezi s tim, mart 1907. u: Dela, Beograd: Jugoslavijapublik, vol. 12, str. 111-114
Ilić Vladimir, Lenjin (1974) Materijalizam i empiriokriticizam. u: Dela, Beograd: Jugoslavijapublik, vol. 14
Ilić Vladimir, Lenjin (1918) Pismo američkim radnicima, 20. VIII 1918. u: Dela, vol. 29
Ilić Vladimir, Lenjin (1918) Govor na sastanku partijskog aktiva Moskve, 27. XI 1918. u: Dela, vol. 29
Kolakovski, L. (1985) Glavni tokovi marksizma. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kuljić, T.Đ. (1983) Teorije o totalitarizmu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Kuljić, T.Đ. (1983) Jedinstvena ili parcijalne istorijske svesti. Marksistička misao, br. 4, str. 20-32
Kuljić, T.Đ. (1997) Idejno-političko opredeljenje i stvaralaštvo - Vojin Milić i marksizam. Sociologija, vol. 39, br. 4, str. 507-536
Kuljić, T.Đ. (1998) Tito - sociološko-istorijska studija. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Lefevr, A. (1974) Klod Levi-Stros i novi eleatizam. Delo, Beograd, str. 235-261, (Marksizam - Strukturalizam)
Levi-Stros, K. (1978) Divlja misao. Beograd: Nolit
Lieber, H. (1952) Wissen und Gesellschaft - Die Probleme der Wissensoziologie. Tubingen: Max Niemeyer Verlag
Lukacs, Gy. (1977) Povijest i klasna svijest - studija o marksističkoj dijalektici. Zagreb: Naprijed
Manhajm, K. (1978) Ideologija i utopija. Beograd: Nolit
Mannheim, K. (1929/1952) Ideologie und Utopie. Frankfurt a/M: Schulte-Bulmke Verlag
Mannheim, K. (1964) Bedeutung der Konkurrenz in der geistiges Gebiete. u: Wolff Kurt H. [ur.] Wissenssoziologie: Auswahl aus dem Werk, Neuwied
Marcuse, H. (1982) Eros i civilizacija. Zagreb: Naprijed
Marcuse, H. (1982) Um i revolucija. Sarajevo: Veselin Masleša
Marcuse, H. (1983) Estetska dimenzija. Zagreb: Školska knjiga
Marcuse, H. (1983) Sovjetski marksizam - kritička analiza. Zagreb: Globus
Marks, K. (1972) Ekonomsko-filozofski rukopisi. u: Rani radovi, Beograd, itd: Kultura
Markuze, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije - rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva. Sarajevo: Veselin Masleša
Markuze, H. (1933/1978) Filozofija i kritička teorija. u: Markuze H. [ur.] Kultura i društvo, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, str. 73-90
Markuze, H. (1988) Karl Poper - problem istorijskih zakona. Marksizam u svetu, vol. 15, br. 2-3, str. 85-98
Markuze, H. (1982) Prilozi za fenomenologiju istorijskog materijalizma. Beograd: Vuk Karadžić
Merton, R.K. (1968) Social theory and social structure. New York, itd: Free Press
Milić, V. (1967) Apologija iracionalnosti i sile. Sociologija, vol. 10, br. 1
Milić, V. (1968) Kapitalizam, religija, racionalnost. u: Weber Max [ur.] Protestantska etika i duh kapitalizma, Sarajevo: Veselin Masleša, Predgovor
Milić, V. (1978) Sociologija saznanja između istorizma i marksizma. u: Manhajm Karl [ur.] Ideologija i utopija, Beograd: Nolit, str. 3-75
Milić, V. (1969) Metod kritičke teorije. Filozofija, vol. 14, br. 2, str. 99-137
Milić, V. (1970/1989) Buržoaski konzervatizam u sociološkoj teoriji pedesetih i šezdesetih godina. u: Prilozi istoriji sociologije, Sarajevo: Veselin Masleša
Milić, V. (1978) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milić, V. (1986) Sociologija saznanja. Sarajevo: Veselin Masleša
Milić, V. (1989) Iz istorije sociologije. Sarajevo: Veselin Masleša
Mils, R. (1964) Sociološka imaginacija. Beograd: Savremena škola
Parsons, T. (1951/1968) Social system. New York, itd: Free Press
Poper, K.R. (1988) Beda istoricizma. u: Gligorov Vladimir [ur.] Kritika kolektivizma - liberalna misao o socijalizmu, Beograd: Filip Višnjić
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Popović, M.V. (1997) Totalitarni sistemi - zašto se raspao socijalizam?. Beograd: Plato
Popović, M.V. (1997) Teorija društvenog sistema i politički konzervatizam. Sociološki pregled, vol. 31, br. 2, str. 147-168
Radosavljević, I. (1996) Hipotetičko-deduktivna metoda u istraživanju politike. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Rubin, A.B. (1998) Dejtonski ideali i srpska realnost. Sociološki pregled, vol. 32, br. 3-4, str. 347-356
Sartr, Ž. (1974) O strukturama i strukturalizmu. Delo, Beograd, str. 179-196, (Marksizam - Strukturalizam)
Schmidt, A. (1976) Povijest i struktura. Beograd, itd: Komunist
Searle, J.R. (1970) How to derive the ought from is. u: Pahel K. i M.Schiller [ur.] Readings in contemporary ethical theory, Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall, str. 156-168
Simonds, A.P. (1978) Karl Mannheim's sociology of knowledge. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Solženjicin, A.I. (1988) Arhipelag Gulag 1918-1956 - pokušaj književnog istraživanja. Beograd: Rad
Šmit, A. (1974) Istorija i struktura. Delo, Beograd, str. 321-338, (Marksizam - Strukturalizam)
Urs, J. (1974) Strukturalizam kao metoda i moda. Delo, Beograd, str. 365-79, (Marksizam - Strukturalizam)
Vulović, D., ur. (1988) Marksizam i kriza u jugoslovenskom društvu - zbornik radova. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Centar za marksizam
Weber, M. (1989) Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša