Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1994, vol. 27, br. 3-4, str. 375-386
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Praksa kao primarna kategorija psihologije umetnosti
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju

Sažetak

U radu se porede filozofska i psihološka značenja pojma prakse. Polazi se od toga da filozofska kategorija prakse obuhvata različite aspekte čovekovog odnosa sa spoljašnjim svetom: tehnički (radni), poetički (stvaralački), socijalni (međuljudski) i teorijski (saznajni) Ovi aspekti su često uključeni i u psihološke modele umetnosti i drugih estetskih fenomena. Razmatrajući strukturu estetske prakse dolazi se do zaključka da su doživljavanje i stvaranje estetskih sadržaja kvalitativno istovetni procesi čime se ukida klasična dihotomija na pasivnog i aktivnog subjekta estetskog akta (publika i stvaralac) Kroz analizu funkcije estetske prakse dolazi se do zaključka da time što predstavlja totalnu praksu (uključuje sve navedene aspekte) svaki estetski čin negira parcijalnu, prinudnu ili lošu praksu. Generalni zaključak je da filozofska kategorija prakse predstavlja najbolje polazište za formulisanje jedne opšte psihologije umetnosti.

Ključne reči

Reference

Adorno, T.V. (1979) Estetička teorija. Beograd: Nolit
Arnheim, R. (1981) Umetnost i vizuelno opažanje - psihologija stvaralačkog gledanja - nova verzija. Beograd: Univerzitet umetnosti
Bloch, E. (1981) O umjetnosti - izabrani tekstovi. Zagreb: Školska knjiga
Foht, I. (1980) Uvod u estetiku. Sarajevo: Svjetlost
Frojd, S. (1984) Dosetka i njen odnos prema nesvesnom. Novi Sad: Matica srpska
Grlić, D. (1986) Izazov negativnog. Beograd: Nolit
Ivić, I.D. (1987) Čovek kao animal symbolicum - razvoj simboličkih sposobnosti. Beograd: Nolit
Jacoby, R. (1981) Društveni zaborav - Kritika konformističke psihologije od Adlera do Lenga. Beograd: Nolit
Kangrga, M. (1984) Praksa, vrijeme, svijet - iskušenje mišljenja revolucije. Beograd: Nolit
Kosik, K. (1967) Dijalektika konkretnog - studija iz problematike čoveka i sveta. Beograd: Prosveta
Kvaščev, R. (1976) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata / ICS
Lefevr, A. (1957) Prilog estetici. Beograd: Kultura
Marcuse, H. (1981) Estetska dimenzija. Zagreb: Školska knjiga
Marković, M. (1967) Humanizam i dijalektika. Beograd, itd: Prosveta
Marx, K., Engels, F. (1973) Rani radovi. Zagreb: Naprijed
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Ognjenović, P.S. (1985) Nacrt za jednu psihološku teoriju umetnosti. Beograd: Filozofski fakultet - Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Petrović, S.D. (1975) Estetika i sociologija - uvod u savremenu sociologiju umetnosti. Beograd: Predsedništvo Konferencije SSOJ
Sartr, Ž. (1981) Šta je književnost. Beograd: Nolit
Tomberg, F. (1979) Mimeza prakse i apstraktna umetnost. Beograd: Univerzitet umetnosti
Vigotskij, L.S. (1975) Psihologija umetnosti. Beograd: Nolit
Zurovac, M.M. (1978) Umjetnost i egzistencija. Beograd: Ideje