Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2011, vol. 8, br. 1, str. 325-335
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 14/09/2011
Inovativno preduzeće - uslov opstanka na tržištu
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresa: zoran.stojkovic@fmz.edu.rs

Sažetak

Inovativna klima u društvu i inovativno preduzeće kao deo ekonomskog sistema, mogu u velikoj meri pomoći da se prevaziđu negativni uticaji aktuelne globalne ekonomske krize. U pogledu inovacija, danas se otvaraju pitanja: kada, gde i kako tragati za povoljnijim uslovima za inovaciju, i kako zaključivati o izgledu za uspeh ili o riziku neuspeha. Uspešni preduzetnici ne čekaju da im nadahnuće ili pametna ideja dođu sami, nego stalno za njima tragaju, rade na tome, prikupljaju ideje, predloge, pa i one koje upućuju na sitne promene. Otuda i traganje za promenama i analiziranje povoljnih uslova za tehničke i društvene i ekonomske inovacije, koje se upravo kroz te promene mogu iskazati. Ne sme se pri tome zaboraviti da, kao što inovacije, već same po sebi, znače važnu promenu, isto tako većina uspešnih inovacija iskorišćava nastale promene.

Ključne reči

Reference

*** (1975) Ekonomski leksikon. Beograd: Savremena administracija
Bass, B.M., Avolio, B.J., ur. (1994) Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Bowditch, J.L., Buono, A.F. (1990) A primer on organizational behavior. New Jersey: New York
Dierkes, M., Berthoinantal, A., Child, J., Nonaka, J., ur. (2003) Handbook of organizational learning and knowledge. Oxford, itd: Oxford University Press
Drucker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo. Beograd: Privredni pregled
Dubrin, A.J., Ireland, D.R. (1993) Management and organization. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Galbraith, J.K. (1975) Ekonomika i društveni ciljevi. Rijeka: Otokar Keršovani
Gibson, J.L., Ivančević, J.M., Donnelly, J.H., Konopaske, R. (2003) Organizations: Behavior, structure, processes. New York, itd: McGraw-Hill
Greenberg, J. (2001) Ponašanje u organizacijama. Beograd: Želnid
Grupa autora (1989) Ekonomika i organizacija proizvodnje. Beograd: Savremena administracija
Grupa autora (1995) Ekonomika preduzeća. Niš: Prosveta
Grupa autora (1992) Ekonomika preduzeća. Beograd: Savremena administracija
Grupa autora (2001) Ekonomski rečnik. Beograd: Ekonomski fakultet
Hersey, P., Blanchard, K.H. (1982) Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Janičić, D., Nikolić, R. (1999) Ekonomika preduzeća. Beograd: Kum
Janićijević, N. (2004) Upravljanje organizacionim promenama. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, M., Petrović, M. (2002) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Jovanović-Božinov, M. (1997) O menadžmentu - 69 lekcija. Beograd: Megatrend
Komazec, S.V. (1992) Makroekonomija. Beograd: Univerzitet Braća Karić - Institut za preduzetništvo
Kostić, Ž.K. (1996) Osnovi organizacije. Beograd: Savremena administracija
Kostić, Ž.K. (1978) Osnovi teorije mezoekonomije. Beograd: Savremena administracija
Kotler, P.J. (1976) Marketing management: Analysis, planning, and control. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice-Hall
Kukoleča, S.M. (1966) Ekonomika preduzeća. Zagreb: Informator
Kukoleča, S.M. (1987) Organizaciono-poslovni leksikon. Beograd: Privredni pregled
Luthans, F. (1989) Organizational behavior. Singapore: McGraw Hill International
Mullins, L. (1990) Management and organizational behaviour. London: Pitman Publishing
Nikolić, R. (1999) Ekonomika preduzeća. Beograd: Grafomag
Nikolić, S.A. (2003) Organizacija preduzeća. Niš: MB grafika
Perović, M. (1998) Ekonomika preduzeća. Beograd
Robbins, S.P. (1987) Organization theory: Structure, design and applications. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Robinson, J. (1965) The economics of imperfect competition. London
Stavrić, B., Anđelković, R. (2001) Ekonomika preduzeća. Priština: Ekonomski fakultet
Stefanović, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet
Stefanović, V. (2005) Ekonomika i organizacija preduzeća. Niš: PMF
Stefanović, V. (2001) Inovativno preduzeće u funkciji razvoja ekonomskog sistema. Priština: Ekonomski fakultet
Stefanović, V. (1996) Menadžment kadrova. Niš: Europrojekt
Stefanović, Ž., Petković, M., Kostić, Ž., Kolarić, V. (1999) Organizacija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Stojković, Z. (2005) Upravljanje istraživanjem i razvojem. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Živković, M. (2004) Ekonomika poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet