Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 56, br. 1, str. 23-51
Opšte teorijske postavke o načelu neposrednosti u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaS.Brkic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
"Pravna tradicija i novi pravni izazovi", nosilac Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Sažetak
U radu su date neke opšte teorijske postavke o načelu neposrednosti u krivičnom postupku, koje autoru treba da posluže kao teorijska platforma za razvijanje daljih istraživanja u ovoj oblasti. Autor daje pojmovno određenje načela neposrednosti i sagledava njegovo mesto u klasifikaciji procesnih načela, vezujući ga za funkciju suđenja. U pogledu njegovog pravnog osnova, svrstava ga u red implicitnih procesnih načela, koje ima i međunarodnopravne korene u čl. 6 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. U radu se ističu i analiziraju sledeća bitna obeležja načela neposrednosti: instrumentalnost, složenost, relativnost (podložnost stepenovanju) i međusobna povezanost sa drugim procesnim načelima.
Reference
*** (2003-2015) Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa dodatnim protokolima br. 4, 6, 7, 11, 12 i 13. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05 - ispr. i Službeni glasnik RS -Međunarodni ugovori, br. 12/10 i 10/15
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku iz 2001. Službeni list SRJ, br. 70/01 i 68/02 i Službeni glasnik SR, br.58/04, 85/05, 85/05 - dr. zakon, 115/05, 49/07, 20/09 - dr. zakon, 72/09 i 76/10
*** (2011-2021) Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 - odluka Ustavnog suda i 62/21 - od-luka Ustavnog suda
Ajduković, M. (2007) Odabrane teme iz sudske psihologije - psihologija svedočenja i iskaza. Zagreb
Baić, V. (2011) Detektovanje laganja na osnovu posmatranja neverbalnog ponašanja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 28-42
Bajović, V. (2009) Sporazum o priznaku krivice - uporedno-pravni prikaz. Beograd
Bajović, V. (2020) Načelo neposrednosti kao paradigma pravičnosti raspravnog procesnog modela. Harmonius
Bayer, V. (1989) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb, knjiga druga
Bayer, V. (1986) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Zagreb
Bayer, V. (1982) Jugoslavensko krivično procesno pravo, knjiga prva. Zagreb
Bejatović, S. (2016) Krivično procesno pravo. Beograd
Bertel, C. (1984) Grundriss des osterreichen Strafprozessrechts. Wien
Bodiroga, N. (2010) Sužavanje načela neposrednosti u parničnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 82, br. 10, str. 465-477
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad
Brkić, S. (2018) Svedoci po čuvenju. u: Ristivojević Branislav [ur.] Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Tematski Zbornik radova, Novi Sad, knjiga VI
Brkić, S. (2020) Kriminalistička psihologija. Novi Sad
Cigler, S. (1998) Prilog raspravi o sistematici krivičnog procesnog prava. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 104-105, str. 65-80
Cigler, S. (1997) O ciljevima krivičnog postupka. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 69, br. 10, str. 379-387
Cigler, S. (1997) Načela neposrednosti i umetnosti u uprošćenim procesnim formama. Zbornik PF, Novi Sad, 1-3, s. 177
Damaška, M. (2001) Dokazno pravo u kaznenom postupku - opis novih tendencija. Zagreb: Pravni fakultet
Damaška, M. (1969) Obavještenja građana dana organima unutrašnjih poslova i dokazivanje u krivičnom postupku. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 2
Delić, N. (2003) Psihologija iojedinihučesnika u krivičnom iostuiku. Beograd
Dika, M. (2008) O načelu neposrednosti u parničnom postupku de lege lata uz neke projekcije de lege ferenda. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 4
Dolenc, M. (1933) Teorija sudskog krivičnog postupka za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd
Đurđić, V. (2012) Izgradnja novog modela krivičnog postupka Srbije na redefinisanim načelima krivičnog postupka. u: Bejatović Stanko [ur.] Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva (normativni i praktični aspekt), XLIX redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnoprav-nu teoriju i praksu, Zlatibor - Beograd
Đurđić, V. (2006) Načelo pravičnog postupka. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 3
Fond za humanitarno pravo (2001) Pravično suđenje - priručnik. Beograd
Gomien, D. (1994) Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Beograd: Prometej
Grubač, M. (1995) Načela krivičnog postupka i njihova transformacija. JRKK, 1-2
Grubač, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd
Halilović, H., Cacan, A. (2016) Svjedok po čuvenju i dopustivost njegova iskaza u sistemu kaznenog postupka SAD. Kriminalistička teorija i praksa, 4
Heinz, W. (2004) Das deutsche Strafverfahren: Rechtliche Grundlagen, recht-statsachliche Befunde, historische Entwicklung und aktuelle Tendenzen. Konstanz, http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/strafverfahren.htm, 15. maj 2021
Henigsberg, L. (1934) Osnovni propisi sudskog krivičnog postupka. Zagreb
Ilić, M. (1980) Krivično procesno pravo. Sarajevo
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd
Knežević, S. (2012) Osnovna načela krivičnog procesnog prava. Niš
Krapac, D. (2010) Kazneno procesno pravo - prva knjiga - institucije. Zagreb
Krapac, D. (1982) Neposredni iposredni dokazi u krivičnom postupku. Zagreb
Marković, B. (1926) Udžbenik srpskog krivičnog postupka s obzirom na Projekat krivičnog postupka za Kraljevinu S.H.S. Beograd
Marković, B.C. (1921) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd
Matijašević-Obradović, J., Subotin, M. (2020) Načelo kontradiktornosti kao opšti element prava na pravičan postupak u praksi Krivičnog suda Srbije i Evropskog suda za ljudska prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 37, br. 1-2, str. 34-46
Matovski, N., Lažetić-Bužarovska, G., Kalajdžiev, G. (2011) Kazneno procesno pravo. Skopje: Akademik
Milić, N. (2005) Simptomatska slika osumnjičenog tokom procesa saslušanja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 2, str. 266-285
Munda, A. (1956) Učbenik kazenskega postopka Federativne Ljudske Republike Jugoslavije. Ljubljana
Pečjak, V. (1981) Psihologija saznavanja. Sarajevo
Radulović, D. (2009) Krivično procesno pravo. Podgorica
Rot, N. (1976) Opšta psihologija. Beograd
Rot, N. (1982) Znakovi i značenja. Beograd
Sahiti, E. (1990) Svedok i njegov iskaz kao dokaz u krivičnom postupku. Priština, doktorska disertacija
Schroeder, F. (2007) Strafprozessrecht. Munchen
Schroeder, F. (2011) Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Njemačke (uvod). Sarajevo
Sijerčić-Čolić, H. (2017) Krivično procesno pravo, knjiga I - krivičnoprocesni subjekti i krivičnoprocesne radnje. Sarajevo
Sijerčić-Čolić, H. (2012) Načelo materijalne istine u krivičnom postupku. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 50(3), 103-133
Simić-Jekić, Z. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd
Simović, M.M., Šikman, M. (2017) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Banja Luka
Simović, M.N. (2009) Krivično procesno pravo - uvod i opšti dio. Bihać: Pravni fakultet
Simović, M.N., Simović, V.M., Govedarica, M. (2021) Krivično procesno pravo - uvod i opšti dio. Bihać
Stanković, G. (2010) Načelo neposrednosti: konkretizacija načela u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Pravni informator, 3
Stanković, G. (2010) Načelo neposrednosti i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 5-6, str. 5-22
Stevanović, Č., Đurđić, V. (2006) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad
Škulić, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd
Škulić, M. (2013) Dominantne karakteristike osnovnih velikih krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 176-234
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd
Tomašević, G. (2011) Kazneno procesno pravo - opći dio - temeljni pojmovi. Split
Trechsel, S. (2006) Human rights in criminal procedure. Oxford
Turanjanin, V. (2016) Sporazum o priznanju krivičnog dela. Kragujevac, doktorska disertacija
Vasiljević, T. (1981) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd
Vodinelić, V. (1982) Problematika svjedočenja po čuvenju. Zbornik Pravnog fakulteta u Titogradu, 8-9
Vodinelić, V. (1988) Svjedok i njegove kategorije. JRKK, 2
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi Krivičnog i Građanskog procesnog prava (postupka) II. odeljak. Beograd
Živanović, T. (1940) Osnovni problemi Krivičnog i Građanskog procesnog prava (postupka) I. odeljak. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns56-37863
primljen: 15.05.2022.
prihvaćen: 17.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka