Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 38  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 56, br. 3, str. 795-817
Konkurencija ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu u pravu Srbije - s osvrtom na mađarski Građanski zakonik iz 2013. godine i Projekat reforme francuskog Građanskog zakonika iz 2017. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaA.Dudas@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekt: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, čiji je nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak
U domaćoj literaturi je pitanje odnosa ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu detaljno razmatrano. Većina zastupa dualistički stav, tj. smatra da su razlike između ugovornog i vanugovornog režima odgovornosti značajnije od njihovih zajedničkih osobina, te zagovaraju koncept njihovog odvojenog zakonskog uređivanja. Ima i autora koji smatraju da razlike između dva režima odgovornosti nisu tako značajne da obesmisle integralni koncept građanskopravne odgovornosti, te se zalažu za načelno jedinstveno uređivanje građanskopravne odgovornosti. U realnosti različitih pravila ova dva režima odgovornosti u Zakonu o obligacionim odnosima, suštinsko je pitanje koja pravila treba primeniti kada oštećenik svoj zahtev iz istog životnog događaja može da temelji kako na pravilima ugovorne, tako i vanugovorne odgovornosti (tzv. konkurencija zahteva). U nedostatku izričite odredbe u Zakonu o obligacionim odnosima, doktrina zauzima stav da bi u ovakvom slučaju trebalo primeniti režim odgovornosti koji je povoljniji po oštećenog. Povod za nastanak ovog rada predstavlja rešenje novog mađarskog Građanskog zakonika iz 2013. godine koji, za razliku od prethodnog iz 1959. godine, kao i našeg Zakona o obligacionim odnosima, sadrži izričitu regulativu o konkurenciji ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu. Imperativnom normom propisuje da odštetni zahtev povodom ugovornog odnosa oštećeni ostvaruje isključivo na osnovu pravila ugovorne odgovornosti, čak i onda kada prouzrokovana šteta daje osnova za dosuđivanje naknade i prema pravilima vanugovorne odgovornosti. Ovaj rad ima za cilj da, s jedne strane, inicira raspravu o tome da li bi i u našem pravu bilo poželjno da se pitanje konkurencije zahteva po osnovu ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu izričito uredi materijalnopravnim zakonom. S druge strane, u radu se ukazuje na razloge koji su naveli zakonodavca u Mađarskoj da zabrani konkurenciju zahteva i time napravi radikalni zaokret u odnosu na dugogodišnji stav sudske prakse i doktrine. Ukazuje se zatim i na rešenje novog turskog Zakonika o obligacionim odnosima iz 2011. godine koji takođe sadrži izričitu zakonsku normu o ovom pitanju. Rešenje je, međutim, dijametralno suprotno od onog koji je zauzet u mađarskom pravu: odredba turskog zakonika je tako sročena da omogućava konkurenciju bilo kog režima odgovornosti, odnosno pravila koja ovlašćuju oštećenika na naknadu po bilo kom osnovu. Naposletku, prikazuje se i Projekat reforme francuskog Građanskog zakonika iz 2017. godine kojim se predlagalo da se izričitom zakonskom normom kodifikuje tradicionalni stav francuske sudske prakse o zabrani konkurencije zahteva, odnosno o isključivoj primeni pravila ugovorne odgovornosti. Projekat se zalaže i za ustanovljavanje odgovarajućih izuzetaka od ovog pravila, kada bi se primenjivala isključivo pravila vanugovorne odgovornosti. Za sada, međutim, izgleda da on neće biti usvojen od strane zakonodavnog tela, te doktrina non-cumul neće biti pretočena u izričitu odredbu Francuskog građanskog zakonika.
Reference
Antić, O. (2008) Obligaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Bénabent, A. (2021) Droit des obligations. Paris: LGDJ, 19e edition
Blagojević, B.T. (1939) Posebni deo obligacionog prava. Beograd: Geca Kon
Blanc, N., Latina, M., Mazeuaud, D. (2022) Droit des obligations. Paris: LGDJ, 3e édition
Bodiroga, N. (2022) Parnični postupak. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Büyüksagis, E. (2012) The New Turkish Tort Law. Journal of European Tort Law, 3, 44-100
Buz, V. (2013) Liability of a Person on Different Legal Grounds: Some Remarks on Article 60 of the New Turkish Code of Obligations. Banka Huk. Dergisi, 2, 19-60
Cigoj, S. (1966) Diskusija. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd: Institut društvenih nauka, 268-272
de Graaff, R. (2017) Concurrent claims in Contract and Tort: A Comparative Perspective. European Review of Private Law, 4, 701-726
de Graaff, R. (2020) Concurrence in European Private Law. The Hague: Eleven International Publishing
Dietz, R. (2018) Das Problem der Konkurrenz von Schadensersatzansprüchen bei Vertragsverletzung und Delikt. u: Dölle Hans [ur.] Deutsche Landesreferate zum VI. Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung in Hamburg 1962 + International Congress on Comparative Law <7, 1966, Uppsala> and Max-Planck-Institut für Ausländisches, Berlin-Boston: De Gruyter, 181-206
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1980) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija, Treće izdanje, 587
Đurđević, D.B. (2010) Institucije naslednog prava. Beograd: Službeni glasnik
Eichler, H. (1963) Die Konkurrenz der vertraglichen und deliktischen Haftung im deutschen Recht. Archiv für die civilistische Praxis, 5-6, 401-420
Fages, B. (2021) Droit des obligations. Paris: LGDJ, 11é edition
Favoraque-Cosson, B., Gest, J., François, A. (2017) The Process of Elaboration of the Reform of the Law of Contract. u: Cartwight John, Whittaker Simon [ur.] The Code Napoléon Rewritten: French Contract Law after the 2016 Reforms, Oxford: Hart Publishing, 17-28
Fikentscher, W., Heinemann, A. (2006) Schuldrecht. Berlin: De Gruyter Recht
Fuglinszky, Á. (2015) Kártérítési jog. Budapest: HVG-Orac
Geōrgiadēs, A.S. (1968) Die Anspruchskonkurrenz im Zivilrecht und Zivilprozessrecht. München: Beck
Grujić, N. (2009) Odnos ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 81, br. 1-2, str. 3-22
Jakšić, A. (1992) Kvalifikacija ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1210-1224
Jakšić, A. (2022) Građansko procesno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Jakšić, S. (1962) Obligaciono pravo - opšti deo. Sarajevo: Izdavačko preduzeće Veselin Masleša
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd: Poslovna politika
Jankovec, I.I. (1998) Odnos ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu. Pravo - teorija i praksa, vol. 15, br. 1, str. 22-34
Josserand, L. (1938) Cours de droit positive francais. Paris, tom II
Karanikić-Mirić, M. (2013) Objektivna odgovornost za štetu. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, 48 i 54
Keča, R., Knežević, M. (2018) Građansko procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Knežević, M. (2016) Raspravno načelo u srpskom parničnom postupku. Službeni glasnik
Konstantinović, M. (1969) Obligaciono pravo - beleške sa predavanja. Beograd: Savez studenata Pravnog fakulteta
Krulj, V. (1966) Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd: Institut društvenih nauka, 59-92
Loubser, M. (1997) Concurrence of Contract and Delict. Stellenbosch Law Review, 2, 113-150
Milošević, L. (1982) Obligaciono pravo. Beograd: Savremena administracija
Nikolić, Đ. (2005) Obligaciono pravo. Beograd: Projuris
Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018) Obligaciono pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Perić, B.K. (1953) O odnosu između kontraktualne i deliktne odgovornosti. Arhiv za pravne i društvene nauke, 15, 1-2, 108-119
Perović, S.K. (2004) Osnov ugovorne i deliktne odgovornosti. Pravni život, vol. 53, br. 3-4, str. 5-49
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 17. izdanje
Radišić, J. (2008) Obligaciono pravo. Beograd: Nomos
Rolf, D. (1934) Anspruchskonkurrenz bei Vertragsverletzung und Delikt. Bonn: Roehrscheid
Salma, J. (2011) Ugovorna odgovornost - u Evropskom, uporednom i domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 69-107
Salma, J. (2009) Obligaciono pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Schlechtriem, P. (1988) The Borderland of Tort and Contract: Opening a New Frontier. Cornell International Law Journal, 3, 467-476
Simonović, I. (2018) Konkurencija zahteva za nadoknadu štete i zahteva iz neosnovanog obogaćenja u slučaju neovlašćene upotrebe tuđe stvari ili tuđeg prava u svoju korist. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 303-320
Šulejić, P.Ž. (1991) Konkurencija deliktne i ugovorne odgovornosti (problem izbora odštetnog zahteva). Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 39, br. 1-3, str. 344-351
Terré, F., Simler, P., Lequette, Y. (1993) Droit civil, Les obligations. Paris: Dalloz
van Aswegen, A. (1995) The concurrence of contractual and delictual liability for damages: Factors determining solutions. Acta Juridica, 75-96
Vékás, L., Gárdos, P., ed. (2014) Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz / Komentar Građanskog zakonika. Budapest: Complex
Vékás, L., ed. (2008) Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez / Stručni predlog za nacrt novog Građanskog zakonika. Budapest: Complex
Viney, G. (1982) Traite de droit civile, les obligations. Paris
von Bar, C. (1998) The Common European Law of Torts. München: C.H.Beck, Volume One
Vučković, M. (1988) Obligaciono pravo. Beograd: Savremena administracija
Vuković, M. (1951) Odgovornost za štetu u građanskom pravu. Zagreb: Školska knjiga, 14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns56-41142
primljen: 13.11.2022.
prihvaćen: 08.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka