Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:58
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:54

Sadržaj

članak: 3 od 38  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 70, br. 3, str. 745-763
Ne saglasnost roditelja o promeni prebivališta deteta - procesnopravne dileme i moguća rešenja
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaduda@jura.kg.ac.rs, scorac@jura.kg.ac.rs
Ključne reči: Delimično lišenje roditeljskog prava; (Ne)saglasnost roditelja sa promenom prebivališta deteta; Postupak; Sudska zaštita
Sažetak
U slučaju kada roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo nije saglasan sa promenom prebivališta deteta, odnosno preseljenjem u inostranstvo sa roditeljem koji samostalno vrši roditeljsko pravo, naši sudovi, po pravilu, zauzimaju stav da isključivo zbog toga što nije dao saglasnost roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo treba delimično lišiti roditeljskog prava i time omogućiti da o promeni prebivališta drugi roditelj odlučuje samostalno. U teoriji porodičnog prava takva praksa je kritikovana kao neprihvatljiva, pa se nameće potreba da se istraže i druge procesne mogućnosti u tim situacijama. U ovom radu se analiziraju razlike predmeta spora u postupku za delimično lišenje roditeljskog prava i predmeta spora u slučaju kada nema saglasnosti o promeni prebivališta, ispunjenost uslova za vođenje postupka u sporu za zaštitu prava deteta koji je predviđen Porodičnim zakonom i vrsta zaštite koja bi bila primerena rešenju tih sporova.
Reference
Apelacioni sud u Novom Sadu (2018) Bilten sudske prakse. Beograd: Intermex
Arsić, J., Banić, M. (2018) Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju porodičnopravne i socijalne zaštite dece. u: Zbornik stručnih analiza pravnih akata u oblasti ljudskih prava, Beograd: Kuća ljudskih prava, 150-164
Cashmore, J., Parkinson, P. (2016) Children's 'wishes and feelings' in relocation disputes. Child and Family Law Quarterly, 28: 151-173
Dika, M. (2009) Građansko parnično procesno pravo - knjiga VI - tužba. Zagreb: Narodne novine
Draškić, M. (2020) Porodično pravo i prava deteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 11. izdanje
Draškić, M. (2012) Obavezno lišenje roditeljskog prava prilikom odlučivanja suda o vršenju roditeljskog prava - sporno stanovište Vrhovnog suda Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 366-381
Draškić, M. (2020) Član 82 - delimično lišenje roditeljskog prava. u: Radojević Mijodrag [ur.] Komentar Porodičnog zakona - praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa Ustavnog suda, praksa redovnih sudova, prema stanju zakonodavstva od 1. februara 2020. godine, Beograd: Službeni glasnik, 258-267
Dželetović, M. (2021) Pravni položaj deteta u situacijama njegovog nezakonitog odvođenja u zemlji i inostranstvu. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, (doktorska disertacija)
Jakšić, A. (2021) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 14. izdanje
Kovaček-Stanić, G. (2012) Porodičnopravni aspekti međunarodne, roditeljske otmice dece. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 2, str. 74-94
Milutinović, L. (2006) Pravo stanovanja - habitatio u Porodičnom zakonu. u: Novo porodično zakonodavstvo, zbornik radova sa savetovanja, Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 451-464
Novaković, U. (2020) Preseljenje deteta i roditelja koji vrši roditeljsko pravo -relocation slučajevi. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Ponjavić, Z., Vlašković, V. (2019) Porodično pravo. Beograd: Službeni glasnik, 6. izdanje
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 17. izdanje
Poznić, B. (2009) Tužba - komentar Zakona o parničnom postupku - prema tekstu Zakona iz 1976. godine sa docnijim izmenama i dopunama. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 393-406
Stanković, G., Palačković, D., Trešnjev, A. (2020) Član 380 - izvršenje radi zaštite od nasilja u porodici, zaštite prava deteta i drugih odluka u vezi s porodičnim odnosima. u: Radojević Mijodrag [ur.] Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju: sa odabranom sudskom praksom i primerima podnesaka i odluka: prema stanju zakonodavstva od 25. decembra 2017. godine, Beograd: Službeni glasnik, 1238-1240
Stanković, G., Boranijašević, V. (2020) Građansko procesno pravo. Niš: Sven
Tasić, A. (2022) Izvršenje odluka iz odnosa roditelja i dece. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine, 7. izdanje
Vlašković, V. (2018) Odlučivanje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta prema Porodičnom zakonu Srbije. u: Draškić Marija; Šarkić Nebojša; Arsić Jelena [ur.] Porodični zakon - dvanaest godina posle, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 201-216
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_22304A
primljen: 16.05.2022.
prihvaćen: 31.07.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka