Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 9 od 46  
Back povratak na rezultate
Norma
2008, vol. 13, br. 1-2, str. 69-80
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 20/07/2010
Socioekonomsko poreklo i karakteristike učenika obuhvaćenih produženim/celodnevnim boravkom
Sombor

Sažetak

Osnovna škola 'Bratstvo-jedinstvo' iz Sombora ima više od 30 godina organizovane delatnosti produženog, a prethodnih pet godina i celodnevnog boravka, čije su prostorije u sastavu škole. Boravak pohađa sedamdesetak učenika raspoređenih u homogene i heterogene grupe. Škola organizuje celodnevni boravak da bi udovoljila potrebama dece i savremene porodice, te proširenim društvenim i pedagoškim zahtevima. Na taj način škola delimično dopunjava vaspitnu ulogu roditelja i staratelja. Svrha rada u boravku je u pomoći učenicima u izradi domaćih zadataka, ponavljanju, uvežbavanju i produbljivanju stečenih znanja, veština kao i u angažovanju u raznim slobodnim aktivnostima. Zbog ograničenog kapaciteta za prihvat, prednost imaju učenici koji ne postižu zadovoljavajući uspeh u učenju, deca zaposlenih roditelja, učenici sa posebnim potrebama i učenici iz socijalno indikovanih porodica. U našem radu osvrnuli smo se na istorijat produženog - celodnevnog boravka, radi pružanja celokupne slike o radu i organizaciji boravka i škole. Sagledali smo socioekonomsko poreklo i karakteristike dece koja redovno pohađaju boravak i uporedili ih sa podacima populacije vršnjaka kojoj pripadaju unutar škole. Analizirali smo sledeće parametre: pol, uspeh, psihofizičke karakteristike, kompletnost porodice, stručnu spremu roditelja i staratelja u odnosu na populaciju vršnjaka koji ne pohađaju boravak. Celodnevni boravak predstavlja društvenu brigu o deci i pomoć roditeljima kako zaposlenima tako i nezaposlenima, i kao takav dostupan je svoj deci bez obzira na socioekonomsko poreklo i karakteristike dece. Temeljno isplanirana vaspitno-obrazovna delatnost produženog boravka jeste u cilju napredovanja svakog našeg deteta.

Ključne reči

produženi boravak; celodnevni boravak; vaspitanje; porodica

Reference

Franković, D., Pregrad, Z., Šimleša, P., ur. (1963) Enciklopedijski rječnik pedagogije. Zagreb: Matica hrvatska
Janković, P., Rodić, R. (2002) Školska pedagogija. Sombor: Učiteljski fakultet
Krstić, D. (1988) Psihološki rečnik. Beograd: 'Vuk Karadžić'
Mužić, V. (1979) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI