Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2006, br. 41, str. 311-320
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/07/2007
Istraživanje efikasnosti aktuelnog nastavnog programa fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda srednje škole

Sažetak

U toku školske 1997/98 godine na uzorku od 238 učenika i 186 učenica prvog razreda srednje škole, praćena je efikasnost aktuelnog nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja na antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika i učenica iz većih gradova AP Vojvodine. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi nastavna efikasnost na antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika i učenica prvog razreda srednje škole, u toku jedne školske godine. U istraživanju je primenjena baterija testova EUROFIT-a, koja je sastavljena iz sedam antropometrijskih varijabli i osam motoričkih testova. Merenja i testiranja su izvršena na početku i na kraju školske godine. Na osnovu utvrđenih rezultata i njihove analize, autor je zaključio sledeće: kod primenjenih antropometrijskih varijabli na početku i na kraju školske godine kod ispitivanih učenika oba pola nisu utvrđene značajne razlike između rezultata sa inicijalnog i finalnog merenja, već samo relativna povećanja ili stagnacija rezultata ispitivanih antropometrijskih varijabli; kod ispitivanih učenika samo je kod tri motorička testa utvrđena značajna razlika između inicijalnog i finalnog testiranja i to za procenu: eksplozivne snage mišića opružača nogu, statičke snage ruku i ramenog pojasa i kod aerobne izdržljivosti. Međutim kod ostalih pet motoričkih testova, utvrđene su samo relativne razlike ili njihova stagnacija. Kod ispitivanih učenica, od osam primenjenih motoričkih testova samo je u dva slučaja utvrđena statistički značajna razlika i to kod testova za procenu: eksplozivne snage mišića opružača nogu i kod testa aerobne izdržljivosti; pored mnogih unutrašnjih i spoljašnjih faktora koji su uticali na značajna poboljšanja pojedinih motoričkih sposobnosti uticalo je i sistematsko fizičko vežbanje u okviru časova fizičkog vaspitanja.

Ključne reči

Reference

Anđelić, M. (1993) Efekti delovanja diferenciranog i tradicionalnog oblika rada na motoričke sposobnosti učenika srednjih škola. Novi Sad: FFK, magistraski rad
Arunović, D. (1993) Aktuelni problemi fizičkog osposobljavanja dece i omladine. Fizička kultura, vol. 47, br. 3, str. 136-138
Bakovljev, M. (1995) Statistika u pedagoškim istraživanjima. Beograd: Naučna knjiga
Bakovljev, M. (1997) Osnovi metodologije pedagoških istraživanja. Beograd: Naučna knjiga
Bokan, B., Suzović, D., Pajić, Z. (1998) Brzina alternativnih pokreta i motoričkih osobina s obzirom na morfološke karakteristike ispitanika. u: Zbornik radova FIS-komunikacije, Niš: FFK
Božić-Krstić, V. (1986) Telesni rast i razvoj učenika od 7 do 18 godine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 71, str. 131-144
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T., Savić, M. (2001) Rast i razvoj učenika u Novom Sadu. u: Drugi i Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem: Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, str. 215-220
Đorđević, D.D. (1984) Razvojna psihologija. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1974) Neke antropološke karakteristike srednjoškolske omladine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 46, str. 161-172
Ivanić, S. (1982) Fizički razvoj i fizičke sposbnosti učenika i učenica beogradskih osnovnih i srednjih škola 1980/81 školske godine. Fizička kultura, Beograd, br. 3
Ivanović, B.M. (1970) Dinamika fizičkog razvoja učenika Titograda. Beograd: Institut za biološka istraživanja 'Dr Siniša Stanković'
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Novi Sad: OKO
Matić, M., i dr. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko metodičke osnove stručnog rada. Niš: Narodne novine
Momirović, K., Medved, R., Horvat, V., Pavišić-Medved, V. (1969) Normativi kompleta antropometrijskih varijabli školske omladine oba pola u dobi od 12-18 godina. Fizička kultura, br. 9-10
Polić, B., i dr. (1964-1965) Fizički razvoj i fizičke sposobnosti školske omladine SFRJ. Beograd: JZFK
Radovanović, Đ. (1992) Morfološke karakteristike učenika srednjih škola s obzirom na vrstu i intenzitet telesne aktivnosti. Fizička kultura, vol. 46, br. 3, str. 195-198
Vlahović, P. (2004) Etničke odlike Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 39, str. 9-14
Vlaškalić, Ž. (2004) Telesne karakteristike, njihove proporcije i korelacije kod adolescenata u Somboru. Novi Sad: Medicinski fakultet, magistraski rad