Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 123-132
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2009
Efekti aerobika u transformaciji karakteristika telesnog sastava kod studenata Fakulteta fizičke kulture
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Problem istraživanja je utvrđivanje razlike u efektima dva programa aerobika kod studenata fakulteta fizičke kulture, s obzirom na pojedine karakteristike telesnog sastava. Prigodan uzorak je činilo 149 studenata muškog pola prve godine Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu, koji redovno pohađaju nastavu na predmetu Antropomotorika i prosečne starosti 19 godina, podeljenih u dve eksperimentalne grupe, koje su radile po modelu haj-lou (52 studenta) i step aerobika (54 studenta), i jednu kontrolnu grupu (43 studenta), koja je radila po redovnom Nastavnom planu i programu za predmet Antropomotorika. Promene koje su se dešavale kod studenata, u trajanju od šest nedelja, tri puta nedeljno, praćene su kroz tri mere telesnog sastava. Rezultati istraživanja su pokazali da su utvrđeni značajni efekti u transformaciji karakteristika telesnog sastava u obe eksperimentalne grupe, što nije uočeno u kontrolnoj grupi. To ukazuje na činjenicu da su eksperimentalni programi haj-lou i step aerobika imali značajan uticaj na pomenute karakteristike. Ujedno, utvrđeno je da je eksperimentalni program haj-lou aerobika imao adekvatnije efekte na poboljšanje u parametrima telesnog sastava, odnosno na značajno smanjenje masti i povećanje vode u telu.

Ključne reči

Reference

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (1989) Physical best: The AAHPERD guide to physical fitness education and assessment. Reston, Va: AAHPERD
Brick, L. (1996) Fitness aerobics: Fitness spectrum series. Champaing, Il: Human kinetics
Eremija, M. (1997) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine / Biology of human development with basis of sport medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Fonda, J. (1983) Moja metoda. Zagreb: Vjesnik
Kuper, K. (1975) Novi aerobik - program vežbanja koji je promenio živote miliona Amerikanaca. Beograd: Sport indok centar Instituta za fizičku kulturu IZPKMS
Kuper, K.H. (1979) Putevima aerobika. Beograd: NIP Partizan
la Forge, R. (2000) World current trends in exercise science research 2000. u: World 2000 Idea, Convention guide, California: Anaheim
Madić, D. (2000) Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Mandarić, S. (2003) Efekti programiranog vežbanja uz muziku kod učenica sedmih razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Medved, R., i dr. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Mikalački, M. (2005) Sportska rekreacija. Novi sad: Univerzitet
Nićin, Đ., Todorović, J. (1996) Povrede u aerobnoj gimnastici. u: Saopštenje - Novosadski maraton, Novi Sad
Nićin, Đ.A. (2003) Fitness. Beograd: Univerzitet Braća Karić - Fakultet za menadžment u sportu
Obradović, J. (1999) Struktura i relacije motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika vežbačica aerobne gimnastike. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad
Obradović, J. (2004) Motorička analiza nekih motoričkih struktura sportskog aerobika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Pillarella, D., Roberts, S. (1996) Fitness stepping. Champaign: Human Cinetics
Popović, B. (2002) Relacije morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti sa uspešnošću izvođenja klatnastih kretanja u vežbanju na spravama. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarska teza
Stojiljković, S. (2005) Fitness. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vozarević, J. (1992) Aerobna gimnastika i njen uticaj na repetitivnu snagu i gipkost vežbačica različite životne dobi. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
Zagorc, M., Bergoč, Š. (2000) Metode poučavanja v aerobiki. Ljubljana: Fakulteta za šport
Zagorc, S., Zaletel, P., Ižanc, N. (1998) Aerobika / Aerobics. Ljubljana: Fakulteta za šport, Instituta za šport