Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
1991, vol. 39, br. 4, str. 369-390
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Francuska revolucija i ljudska prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Deklaracija o pravima čoveka i građanina doneta na početku Francuske revolucije, postala je njeno najveće znamenje. Iako je teror značio najveću negaciju ljudskih prava, načela Deklaracije su postala izvor inspiracije mnogih budućih ustava i zakona u svim delovima sveta i međunarodnih akata o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, počev od Bečkog kongresa (1815). Zato su ljudska prava, kao najveće dostignuće čovečanstva, najtešnje vezana za Francusku revoluciju kao najveći događaj novije svetske istorije.

Ključne reči

Francuska revolucija; deklaracija o pravima čoveka i građanina; teror

Reference

*** (1787) Ustav SAD
*** (1989) Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 6
*** (1791) Ustav Francuske. čl. 1, Osnovne odredbe
*** (1799) Ustav Francuske
*** (1815) Deklaracija o ukidanju trgovine crnim robljem. 8. februar
*** (1989) Ljudska prava i njihova zaštita. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 39, br. 5-6 (dodatak)
*** (1968) Deklaracija o pravima čoveka i građanina od 26. avgusta 1789. u: Đorđević Jovan [ur.] Ljudske slobode i prava, Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije, čl. 6
*** (1835) Sretenjski ustav. poglavlje o pravima Srba, čl. 3, čl. 111, čl. 114, čl. 116
*** (1830) Hatišerif
*** (1793-1814) Francuske ustavne povelje
*** (1989) Naša zakonitost, Zagreb, br. 11-12, str. 1275-1336
*** (1793) Ustav Francuske. čl. 3, čl. 5, čl. 8, (Uvod - Deklaracija o pravima čoveka i građanina), čl. 14
*** (1831) Ustav Belgije
*** (1888) Srpski Ustav
*** (1811) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch / Opšti građanski zakonik Austrije
*** (1844) Građanski zakonik za Kneževinu/Kraljevinu Srbiju
*** (1989) Gledišta, br. 7-9
*** (1974) Ustav SFR Jugoslavije / Constitution of the SFR of Yugoslavia. Službeni list SFRJ, čl. 201, čl. 203/3, čl. 210/2
*** (1989) Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3
Blagoev, B. (1989) Francuska revolucija i rađanje nauke radnog prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 265-280
Blagojević, B.T. (1940) Uticaj francuskog Građanskog zakonika na srbijanski Građanski zakonik. Beograd: Štamparija 'Radenković'
Ćorović, V. (1933) Istorija Jugoslavije. Beograd: Narodno delo
Duguit, L. (1923) Traité de droit constitutionnel. Paris
Duverger, M. (1985) Le système politique français. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Džeferson, T. Deklaracija o nezavisnosti SAD
Đorđević, D. (1989) Strani uticaji i balkanski ustavi u devetnaestom veku. u: Strani uticaji i balkanski ustavi u devetnaestom veku, Beograd
Đorđević, J.S. (1989) Značaj Velike francuske revolucije za političku teoriju i istoriju sveta. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 229-241
Grandin, A. (1920) Les doctrines politiques de Locke et l'origine de la Déclaration des Droits
Janković, D. (1984) Srpska država Prvog ustanka. Beograd: Nolit
Jovanović, M. (1984) Uticaj pojedinih ustavnih sistema na razvoj ustavnosti u svetu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2, str. 79-80
Jovanović, S. (1940) Primeri političke sociologije - Engleska, Francuska, Nemačka - 1815-1914. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovanović, S. (1990) Vođi Francuske revolucije. u: Samardžić Radovan, Stojković Živorad [ur.] Sabrana dela Slobodana Jovanovića, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, vol. 1
Krstić, Đ. (1990) Influence française dans la législation civile de la Serbie. u: Recueil des travaux, Beograd: Istorijski institut SANU, Livre 10, Collouqe scientifique Rapports franco-yougoslaves, Beograd, str. 75-84
Lenotre, G. (1927) La guillotine et les executeurs des arrêts kriminels pendant la Révolution. Paris
Lukić, R.D. (1989) Francuska revolucija i pravna država. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3
Mercaggi, V. (1904) Les origines de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789
Milojević, M.B. (1989) Naučni skupovi o Francuskoj revoluciji. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 371-380
Milojević, M.B. (1989) Ljudska prava i međunarodne obaveze država. Bezbednost i društvena samozaštita, Beograd, br. 4, str. 59-62
Milojević, M.B. (1989) Ljudska prava i slobode u jugoslovenskom ustavnom poretku i međunarodne obaveze Jugoslavije. u: Vasilijević Vladan [ur.] Prava čoveka i savremena kretanja u kriminalnoj politici - savetovanje, 18. i 19. maj, Budva, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, str. 5
Nenadović Mateja, prota (1957) Memoari. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Nikolić, P.S. (1989) Deklaracija o pravima čoveka i građanina od 1789. godine kao akt civilizacije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 6, str. 684-690
Novaković, S. (1907) Ustavno pitanje i zakoni Karađorđeva vremena - studija o postanju i razviću vrhovne i središnje vlasti u Srbiji 1805-1811. Beograd: Ilija M. Kolarac
Novaković, S. (1904) Vaskrs države srpske. Beograd
Pantelić, D. (1949) Beogradski pašaluk pred Prvi srpski ustanak - 1794-1804. Beograd: Naučna knjiga, str. 440
Pavlović, M. (1989) Odjeci Velike francuske revolucije u obnovljenoj Srbiji. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 313-330
Popov, Č. (1990) La France et la lutter de la Serbie pour l'indépendance d'Etat de 1830-1878. Recueil des travaux, Institut d'histoire, Livre 10, Collouqe scientifique Rapports franco-yougoslaves, Beograd, str. 75-84
Popović, S.B. (1990) Osnovne karakteristike Deklaracije prava čoveka i građanina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2, str. 131-136
Protić, M.St. (1989) Izvori ideologije Radikalne stranke u Srbiji 1888-1903. Istorijski časopis, str. 139-140
Roblot, R. (1938) La justice en France sous la terreur
Seligman, E. (1901) La justice en France pendant la Révolution 1789-1792. Paris
Seligman, E. (1913) La justice en France pendant la Révolution 1789-1792. Paris
Stanovčić, V. (1989) Atlantska revolucija. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 252
Stanovčić, V. (1989) Deklaracije o pravima i slobodama u Američkoj i Francuskoj revoluciji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 6, str. 697-698
Strupp, K. (1923) Decenmente pour servir a l'histoire du droit des gens, I. Berlin, 2 ed
Šahović, M. (1989) Francuska revolucija i međunarodno pravo. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 301
Ternaux, M. (1862-1869) Histoire de la Terreur. 7 vola
Thiers, M.A. (1851) Historie de la révolution française. Paris, t. IV
Vejvoda, I., ur. (1990) Sloboda, jednakost, bratstvo - francuska revolucija i savremenost. Beograd: Institut za evropske studije
Vučković, V.J. (1956) L'influence des guerres de libération des peuples yougoslaves sur l'évolution du droit international public. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 1, str. 174