Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
1996, vol. 1, br. 1, str. 134-150
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Država u tradicionalnoj formaciji
Policijska akademija

Sažetak

U članku se razmatraju pitanja nastanka, prirode, karakteristika i tipova tradicionalne države. Pod ovim pojmom podrazumevaju se svi istorijski oblici države počev od njenog nastanka u prvim danima civilizacije, pa do nastanka moderne, industrijske, kapitalističke države. Time se napušta tradicionalna periodizacija društava i država na robovlasništvo i feudalizam. Ova periodizacija kritikuje se pre svega zbog ekonomističkog i evrocentričnog načina mišljenja koji leži u njenoj osnovi. Suštinska odlika tradicionalne države po autoru je njen patrimonijalni karakter, što znači privatnopravno, lično shvatanje vlasti, pri čemu se vlast shvata na sličan način kao i svojina. Glavni oblici tradicionalne (patrimonijalne) države su despotizam i staleška država. Ovi oblici se javljaju kako na Istoku tako i na Zapadu (u Evropi). Evropski feudalizam po autoru predstavlja specifičan oblik patrimonijalizma sa lenom. Jedina država u kojoj je u okviru tradicionalne formacije prevladavao javnopravni karakter državne vlasti bio je Rim. Rimsko shvatanje državne vlasti obnovljeno je tek sa Evropskim apsolutizmom. Ono je nekada bilo vesnik, a danas je temelj moderne države.

Ključne reči

tradicionalna država; patrimonijalizam; periodizacija istorije; despotizam; feudalizam

Reference

Avramović, S.D. (1993) Pravna istorija Starog veka. Beograd: Službeni list
Beloff, M. The age of apsolutism. New York, itd: Harper and Row
Bloch, M.A. (1968) Feudal society. Chicago, itd: University of Chicago Press
Eisenstadt, S.N. (1962) The political systems of empires. New York, itd: Free Press
Gams, A. (1987) Svojina. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za filozofiju i društvenu teoriju
Gurvitch, G., ur. (1966) Sociologija. Zagreb: Naprijed
Habermas, J. (1985) Prilog rekonstrukciji istorijskog materijalizma. Sarajevo: Veselin Masleša
Habermas, J. (1982) Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu. Zagreb: Naprijed
Habermas, J. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag
Nilsson, M.P. (1964) Imperial Rome. New York, itd: Norton
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta
Voegelin, E. (1957) The world of polis. u: Order and history, New Orleans: University of Louisiana Press, vol. 2
Wilson, J.A. (1951) The culture of ancient Egypt. Chicago: Phoenix Books
Wittfogel, K.A. (1957) Oriental despotism: A comparative study of total power. New Haven: Yale University Press