Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2014, vol. 62, br. 2, str. 146-163
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 19/05/2015
doi: 10.5937/AnaliPFB1402146D
Sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca na primeru velikog poseda stranog državljanina
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: gdrakic@pf.uns.ac.rs

Sažetak

Jedno od najvažnijih pitanja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljalo je sprovođenje agrarne reforme. Agrarna reforma predstavljala je kompleksnu državnu meru koja je imala svoj socijalni, ekonomski i politički aspekt. Sprovođenje agrarne reforme na području Bačke i Banata imalo je određenu vezu sa spoljno-političkim odnosima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca sa Mađarskom i Rumunijom. Jedan od elemenata koji su činili tu vezu bilo je potiranje stanovništva - veleposednika Mađara iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Mađarsku, odnosno Srba iz Mađarske u Kraljevinu SHS. Agrarnim propisima donesenim u toku sprovođenja agrarne reforme bilo je propisano da se veliki posed stranog državljanina, koji od završetka rata nije živeo u Kraljevini SHS, a zemljište je napustio ili izdao u zakup, mora eksproprisati u svrhu agrarne reforme bez obzira na površinu. Veleposednici Mađari-optanti razvili su u Mađarskoj živu kampanju protiv eksproprijacije i deobe njihovih poseda u procesu sprovođenja agrarne reforme u Kraljevini SHS pozivajući se na odredbe Trijanonskog ugovora o miru. Na osnovu podataka iz arhivske građe relevantnih arhivskih fondova Arhiva Vojvodine, u radu je izložen interesantan slučaj eksproprijacije velikog poseda na području Bačke koji je bio u svojini mađarskog državljanina.

Ključne reči

Reference

*** (1927) Ugovor o miru s Ugarskom (Trijanonski ugovor). u: Zbirka zakona protumačenih i objašnjenih sudskom i administrativnom praksom, Beograd, 64, 184
*** (1920) Uredba o provedbi delimične eksproprijacije za javne interese, kolonizaciju i izgradnju radničkih i činovničkih stanova i vrtova. Službene novine KSHS, br. 37 od 19. februara
*** (1919) Manifest Regenta Aleksandra narodu. Službene Novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 2, od 28. jan
*** (1919) Uredba o zabrani otuđivanja i opterećenja zemljišta velikih poseda. Službene novine KSHS, br. 82, 12. avgust
Demetrović, J. (1933) Agrarna reforma u Jugoslaviji. Beograd
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Gaćeša, N.L. (1995) Posedovni odnosi u Vojvodini pred Prvi svetski rat. u: Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, 28
Gaćeša, N.L. (1968) Agrarna reforma i kolonizacija u Banatu - 1919-1941. Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Gaćeša, N.L. (1972) Agrarna reforma i kolonizacija u Banatu - 1919-1941. Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Gaćeša, N.L. (2003) Optanti iz Mađarske u Kraljevini SHS posle Prvog svetskog rata. u: Bašić G., Macura M., Lastić P. [ur.] Društvene nauke o Srbima u Mađarskoj, Beograd, 6-8. decembra, 1998, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka, Naučni skupovi, knj. CI, knj. 22
Gaćeša, N.L. (2007) Zemljišni vlasnički odnosi u Vojvodini uoči Drugog svetskog rata. Novi Sad: Matica srpska
Gaćeša, N.L. (1995) Prilog proučavanju agrarnoposedovne strukture i agrarnih prilika u Vojvodini u vreme stvaranja Jugoslavije. u: Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, 114-115
Malović, G. (2010) Seoba u maticu optiranje Srba u Madjarskoj 1920-1931. Novi Sad: Matica srpska
Matl, J. (1927) Die Agrarreform in Jugoslawien. Berlin, 9-29
Milkov, D. (2011) Eksproprijacija - između privatnog i javnog. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 43-62
Mirković, M. (1958) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski pregled
Nikolić, P. (1937) Mađarska i Jugoslavija pred Haškim sudom povodom jugoslovenske agrarne reforme. u: Tri rasprave iz javnog prava, Beograd, 1-26
Palić, M. (1964) Pregled administrativno-teritorijalnih promena u Vojvodini 1918-1941. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 38, 125-162
Pržić, I. (1928) Mađarski optanti i rumunska agrarna reforma. Beograd
Ristić, T.Đ. (1938) Borba za zemlju i naša agrarna reforma. Beograd
Seton-Watson, H. (1945) Eastern Europe between the wars 1918-1941. Cambridge: Cambridge University Press
Šećerov, S. Istorija jugoslovenske agrarne reforme i agrarnog zakonodavstva od 1919. do 1934. Rukopisno odeljenje Matice srpske, M.14.029, 148 i dalje
Šećerov, S. (1929) Socijalno-agrarni odnosi u Bačkoj pred izvođenjem agrarne reforme. Beograd, 119-125
Vilić, M. (1920) O agrarnoj reformi. Novi Sad