Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 33  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2014, vol. 48, br. 1, str. 17-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/03/2017
doi: 10.5937/socpreg1401017B
Vrednosne orijentacije u bivšoj Jugoslaviji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Sažetak

Osnovni cilj ovog rada jeste da izmeri i uporedi vrednosne orijentacije u zemljama/entitetima koje su naslednice Jugoslavije. Osnovno pitanje na koje ćemo pokušati da odgovorimo jeste: u kojoj meri još uvek postoji sličnost u pogledu vrednosnih orijentacija između zemalja bivše SFRJ, odnosno, u kojoj meri se zemlje bivše Jugoslavije razlikuju u odnosu na zapadnu Evropu sa jedne, i ostale postkomunističke države, sa druge strane? Vrednosti koje su bile predmet našeg interesovanja i koje smo uporedili jesu: religioznost, rasna/etnička netolerancija, demokratska vrednosna orijentacija, permisivnost i socijalno poverenje. Pristup je komparativan, a kao metod koristićemo analizu kovarijase i kanoničku diskriminacionu analizu. Podaci na osnovu kojih ćemo meriti vrednosne orijentacije obezbeđeni su na osnovu Evropskog istraživanja vrednosti 2008. i 2009. godine. Rezultati ukazuju da su zemlje bivše Jugoslavije u većem stepenu rasno/etnički tolerantnije i demokratski vrednosno orijentisane u odnosu na ostale evropske zemlje. Sa druge strane, u zemljama bivše Jugoslavije niži je stepen permisivnosti i socijalnog poverenja. Konačno, istraživanje vrednosnih orijentacija je ukazalo na to da Slovenija u velikoj meri odstupa od vrednosnih obrazaca ostalih zemalja bivše Jugoslavije, a da je značajno bliža merenim vrednostima zapadne Evrope.

Ključne reči

Reference

Bešić, M., Đukanović, B. (2000) Bogovi i ljudi - religioznost u Crnoj Gori. Podgorica: CID
Bolčić, S., ur. (1995) Društvene promene i svakodnevni život. Beograd: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet
Đukanović, B., Bešić, M. (2000) Svjetovi vrijednosti. Podgorica: SOCEN
Ester, P., Halman, L., Rukavishnikov, V. (1997) From Cold War to Cold Peace. A Comparative Study of Russion and Western Political Cultures. Leiden and Boston: Brill
Halman, L., Riis, O. (1999) Religion in Secularizing Society. The European's Religion at the End of the 20th Century. Leiden and Boston: Brill
Hofstede, G. (1984) Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage
Hofstede, G. (1980) Culture's Consequences. Newbury Park: Sage Publications
Hofstede, G. (2001) Culture's Consequences (second revised edition). Thousand Oaks: Sage
Inglehart, R. (1977) The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton University Press
Inglehart, R. (1990) Cultural shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University Press
Inglehart, R. (1997) Modernization and postmodernization: Cultural, economic and political change in 41 societies. Princeton: Princeton University Press
Kluckhohn, C. (1951) Values and value-orientations in the theory of action: an exploration in definition and classification. u: Parsons, Talcott; Shils, Edward A. [ur.] Toward a General Theory of Action, Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press
Kuzmanović, B.R. (1998) Retradicionalizacija političke kulture. u: Vasović Mirjana i dr. [ur.] Fragmenti političke kulture, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, str. 257-284
Pantić, D. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Izdavačko istraživački centar SSO Srbije
Pantić, D. (1998) Value Orientations of the Electorate. u: Goati Vladimir [ur.] Elections to the Federal and Republican Parliaments of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 1990-1996, the series Founding Elections in Eastern Europe, Berlin: Sigma, WZB, 69-85
Pantić, D. (2005) Da li su vrednosti građana bivših komunističkih zemalja slične?. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 118-119, str. 49-69
Pantić, D.J. (1998) Politička kultura i vrednosti. u: Podunavac M. i dr. [ur.] Fragmenti političke kulture, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Pantić, D.J. (2002) Vrednosti birača pre i posle demokratskog preokreta 2000. godine. u: Goati Vladimir [ur.] Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000, Beograd: IDN
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje
Pantić, D.J. (1992) Promene vrednosti u bivšoj Jugoslaviji: Pregled nalaza empirijskih istraživanja. Međunarodni problemi, vol. 44, br. 3-4, str. 429-432
Parsons, T. (1939) The Structure of Social Action. New York: Free Press
Pavlović, Z. (2009) Vrednosti samoizražavanja u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka
Popović, M., ur. (1977) Društveni slojevi i društvena svest. Beograd: Centar za sociološka istraživanja instituta društvenih nauka
Rokeach, M. (1968) Beliefs, Attitudes, and Values. San Francisko: Jossey-Bass
Schwartz, S.H. (1992) Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology, str. 1-65
Spates, J.L. (1983) The Sociology of Values. Annual Review of Sociology, 9(1): 27-49
Swartz, S.H. (1994) Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values. u: Kim U. [ur.] Individualism and Collectivism, Thousand Oaks: Sage
Swartz, S.H. (2004) Mapping and interpeting cultural differences around the world. u: Viken H. [ur.] Comparing Cultures: Dimensions of Culture in a Comparative Perspective, Leiden and Boston: Brill
Vinken, H.J., Soeters, P. (2004) Ester (eds.), Comparing Cultures. Dimensions of Culture in a Comparative Perspective. Leiden and Boston: Brill