Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 33  
Back povratak na rezultate
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta
2013, vol. 37, br. 1, str. 5-16
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/12/2013
Korupcija i (agro)privreda u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Sažetak

Autor posmatra korupciju kao, pre svega, privrednu (makroekonomsku) tvorevinu. U radu se testira hipoteza o korupciji kao sistemskom problemu. Sistem je (ekonomski, politički, pravni), naime, osnovni izvor korupcije. Postoje, s tim u vezi, sistemski generatori korupcije: država, svojina i tržište. Reč je o ključnim institucijama društva koji, postavljeni u destruktivnom političkom sistemu, rađaju korupciju, koja podriva ekonomske, političke, pravne i moralne temelje društva. Korupcija je neizbežni pratilac administrativnih, birokratskih, partijskih, netržišnih društava, društava u kojima su dominantni monopol na prinudu i obaveznost (prinuda i zabrana). Neorganizovano, monopolizovano tržište i tržište asimetričnih informacija je, takođe, značajan izvor korupcije. Sve to, u uslovima kolektivne (javne, državne) svojine, koja se 'koristi kao svoja, a čuva kao tuđa', po sistemu začaranog kruga, rađa i razvija korupciju. Stoga su nužne sistemske promene (reforme) države na svim nivoima, kao i uvođenje etičkih standarda kako bi se iskorenili uzročnici ove društvene pošasti.

Ključne reči

Reference

Antić, S. (1998) Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji: Sklonost ili nemoć. u: Ekonomija i pravo, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja, 195-209
Begović, B. (2007) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Brioski, K.A. (2007) Kratka istorija korupcije - od starog veka do naših dana. Beograd: Mate
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
dal Robert (1999) Demokratija i njeni kritičari. Podgorica: CID
Đurić, Ž., Jovašević, D., Rakić, M. (2007) Korupcija - izazov demokratiji. Beograd: IPS
fon Mizes, L. (1999) Od plana do haosa. Novi Sad: Global Book
Girling, J. (1997) Corruption, capitalism and democracy. London: Routledge Studies in Social and Political Thought
Hiršman, A.O. (1992) Strasti i interesi - politički argumenti u prilog kapitalizma pre njegove pobede. Beograd: Filip Višnjić
Kaufmann, D., Siegelbaum, P. (1997) Privatization and corruption in transition economies. Journal of International Affairs, Winter, br. 2
Krundeh, S. (2000) Political will in fighting corruption. World bank
Maver, D., Pelicarić, M. (1996) Ekonomika kriminala. Ekonomika, 32(5): 265-269
Mihajlović, S., ur. (2000) Korupcija i podmićivanje, rezime istraživanja. Beograd: Centar za proučavanje alternativa, projekat
Pantić, D.J. (1989) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Pejanović, R. (2002) Siva ekonomija i korupcija: Sindromi velike društvene krize (I). Poslovna šansa, Novi Sad, (5): 30-31
Pejanović, R. (2002) Siva ekonomija i korupcija: sistemska tvorevina (II). Poslovna šansa, Novi Sad, (6-7): 22-23
Pejanović, R. (2011) Korupcija kao društveno-ekonomski fenomen. u: 50-ti kongres antropologa Srbije, Jagodina, 1-4.VI, 51
Pejanović, R. (2012) Društveno-ekonomski faktori korupcije. Ekonomski signali, 7(2): 17-36
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Radulović, L. (1999) Kriminalna politika. Beograd: Pravni fakultet
Reisman, G. (1998) Politika protiv privrede. Novi Sad: Global Book
Shelley, L.I. (1997) Cena organizovanog kriminala u Rusiji. Ekonomika, Beograd, br. 3-4
Solženjicin, A.I. (1999) Rusija u provaliji. Beograd: Paideia
Stojiljković, Z. (2011) U lavirintima korupcije. Politika, Beograd, 2. VI, str. 32
Šoškić, D. (2012) Ekonomske posledice korupcije. Politika, Beograd, 13. VIII, str. 1
Vasilić, J. (2006) Borba protiv korupcije u Srbiji. Beograd: Friedrich Ebert Stift ung, Libra
Veber, M. (1988) Politika kao poziv. u: Kritika kolektivizma, Beograd: Filip Višnjić
Vukotić, V., ur. (2000) Sistem i korupcija. Beograd: IDN