Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 5 od 33  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2012, br. 47, str. 229-238
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/01/2013
doi: 10.5937/gads1247229P
Korupcija kao društveno-ekonomski fenomen
Univerzitet u Novom Sadu

Sažetak

Autor razmatra korupciju kao, pre svega, društveno-ekonomsku tvorevinu. U radu se testira hipoteza o korupciji kao sistemskom problemu. Sistem je (ekonomski, politički, pravni), naime, osnovni izvor korupcije. Postoje, s tim u vezi, sistemski generatori korupcije: država, svojina i tržište. Reč je o ključnim institucijama društva koje, postavljene u destruktivnom političkom sistemu, rađaju korupciju, koja podriva ekonomske, političke, pravne i moralne temelje društva. Korupcija je neizbežni pratilac administrativnih, birokratskih, partijskih, netržišnih društava, društava u kojima su dominantni monopol na prinudu i obaveznost (prinuda i zabrana). Neorganizovano, monopolizovano tržište i tržište asimetričnih informacija je, takođe, značajan izvor korupcije. Sve to, u uslovima kolektivne (javne, državne) svojine, koja se ,,koristi kao svoja, a čuva kao tuđa', po sistemu začaranog kruga, rađa i razvija korupciju. Stoga su nužne sistemske promene (reforme) države na svim nivoima, kao i uvođenje etičkih standarda kako bi se iskorenili uzročnici ove društvene pošasti.

Ključne reči

Reference

Antić, S. (1998) Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji: Sklonost ili nemoć. u: Ekonomija i pravo, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja, 195-209
Begović, B. (2007) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Centar za proučavanje alternativa (2000) Korupcija i podmićivanje. Beograd, rezime istraživanja, rukovodilac projekta Mihajlović S
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
Dal, R. (1999) Demokratija i njeni kritičari. Podgorica: CID
Đurić, Ž., Jovašević, D., Rakić, M. (2007) Korupcija - izazov demokratiji. Beograd
Girling, J. (1997) Corruption, capitalism and democracy. London: Routledge
Hiršman, A.O. (1999) Strasti i interesi - politički argumenti u prilog kapitalizma pre njegove pobede. Beograd: Filip Višnjić
Kaufmann, D., Siegelbaum, P. (1997) Privatization and corruption in transition economies. Journal of International Affairs, Winter, br. 2
Krundeh, S. (2000) Political will in fighting corruption. World bank
Maver, D., Pelicarić, M. (1996) Ekonomika kriminala. Ekonomika, 32(5): 265-269
Mizes, L. (1999) Od plana do haosa. Novi Sad: Global Book
Pantić, D.J. (1989) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Pejanović, R. (2002) Siva ekonomija i korupcija - sindrom velike društvene krize (I). Poslovna šansa, Novi Sad, br. 5, str. 30-31
Pejanović, R. (2002) Siva ekonomija i korupcija - sistemska tvorevina (II). Poslovna šansa, Novi Sad, br. 6-7, str. 22-23
Pejanović, R. (2011) Korupcija kao društveno-ekonomski fenomen. u: 50-ti kongres antropologa Srbije, Jagodina, 1-4.VI, 51
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Radulović, Lj. (1999) Kriminalna politika. Beograd: Pravni fakultet
Reisman, G. (1998) Politika protiv privrede. Novi Sad: Global Book
Shelley, L.I. (1997) Cena organizovanog kriminala u Rusiji. Ekonomika, Beograd, br. 3-4
Solženjicin, A.I. (1999) Rusija u provaliji. Beograd: Paideia
Stojiljković, Z. (2011) U lavirintima korupcije. Politika, Beograd, 2. 6., str. 32
Vasilić, J. (2006) Borba protiv korupcije u Srbiji. Beograd: Friedrich Ebert Stift ung, Libra
Veber, M. (1988) Politika kao poziv. u: Kritika kolektivizma, Beograd: Filip Višnjić
Vukotić, V., ur. (2000) Sistem i korupcija. Beograd: IDN